แจ้ง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)

โพสเมื่อ : 1/02/20 - 11:15  เปิดอ่าน 828 อ่านแล้ว
นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล


      

คณะศึกษาศาสตร์ ขอแจ้งกำหดการและสถานที่จัดสอบสัมภาษณ์ สำหรับผู้ผ่านการสอบคัดเลือก ประเภทข้อเขียน ในการสมัครสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคต้น ปีการศึกษา 2563    โดย มีกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ในวันเสาร์ที่ 15 ก.พ. 2563     (ยกเว้น สาขาคณิตศาตรศึกษา สอบสัมภาษณ์ เสาร์ที่ 22 ก.พ. 2563) 

            - ผู้เข้าสอบรายงานตัว เวลา 08.30-09.00 น. ณ ห้องงานบริการการศึกษา (ชั้น 1) คณะศึกษาศาสตร์ มข.(ยกเว้น  ป.โท  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา   ให้รายงานตัวหน้าห้อง  1412)  และ 

           - เริ่มสอบสัมภาษณ์ เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป  ตามห้องสอบ 

หมายเหตุ     

ระดับปริญญาเอก  :  

1)  ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข. ฉบับที่ 136/2562 (ข้อ 5) ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก  มีผลการทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา 

(อายุไม่เกิน 2ปี)  "เทียบเท่าระดับ 2"  หรือ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ทักษะการอ่านและเขียน ระดับ 2 ขึ้นไป 

2)  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจัดส่งเอกสาร ตามระเบียบการรับสมัคร ที่สาขากำหนด 

3)  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดูตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 4/2563)  มีกำหนดประกาศในวันที่ 5 ก.พ. 63

 

     

สำหรับผู้เข้าสอบสัมภาษณ์

ระดับปริญญาโท  

1)   ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข. ฉบับที่ 67/2559 ผู้สมัครสอบส่งผลส่งผลทดสอบทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AEKT) ในระบบการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย มข. ให้สมบูรณ์

2)  ผู้มีสิทธิ์เข้าสอบจัดส่งเอกสาร ตามระเบียบการรับสมัคร ที่สาขากำหนด 

3)  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ ดูตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  (ฉบับที่ 4/2563)  มีกำหนดประกาศในวันที่ 5 ก.พ. 63      

ลำ

ดับ

สาขาวิชา

จำนวน

วันที่สอบ

สถานที่

สอบ

เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์

 

ระดับปริญญา เอก

1

หลักสูตรและการสอน 

ภาคปกติ   แบบ 2.1

 

3

 

15 ก.พ. 63

 

1518

ส่งเค้าโครงวิจัย 1 เรื่อง (สำเนา 6 ชุด) ภายในวันที่ 7 ก.พ. 2563  ที่           ห้องงานบริการการศึกษา (ชั้น 1)

2

การวัดและประเมินผลการศึกษา

ภาคปกติ   แบบ 2.1

โครงการพิเศษแบบ 2.1

 

4

1

 

15 ก.พ. 63

 

1450

1)  ส่งเค้าโครงวิจัย 1 เรื่อง (สำเนา 4 ชุด) ภายในวันที่ 7 ก.พ. 2563  ที่           ห้องงานบริการการศึกษา (ชั้น 1)

2)  ผลงานวิจัย ตำรา บทความ หรือ ผลงานทางวิชาการอื่นๆ เพื่อใช้รับรองคุณสมบัติผู้สมัครสอบ (ถ้ามี)

3

เทคโนโลยีการศึกษา

โครงการพิเศษ  แบบ 2.1

 

2

 

15 ก.พ. 63

 

1217

ส่งเอกสารภายในวันที่ 7 ก.พ. 2563 ที่ห้องงานบริการการศึกษา (ชั้น 1)  ดังนี้

1) ประวัติ และ ผลงานของผู้สมัคร รวมทั้งผลงานการวิจัยที่เคยตีพิมพ์ (ถ้ามี)

2) หนังสือรับรองคุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร  จากอาจารย์ที่เคยสอนหรือผู้บังคับบัญชา 2 คน เป็นอย่างน้อย                    

3) เค้าโครงวิจัย 1 เรื่อง (สำเนา 7 ชุด)

4

วิทยาศาสตร์ศึกษา

ภาคปกติ  แบบ 2.1

 

2

 

15 ก.พ. 63

Room5 (ชั้น 1)

 

 

 

ลำ

ดับ

สาขาวิชา

จำนวน

วันที่สอบ

สถานที่

สอบ

หมายเหตุ

 

ระดับปริญญา โท

1

เทคโนโลยีการศึกษา 

1

15 ก.พ. 63

1217

 

 

 

 

สำหรับผู้ที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษา

ทางด้านการศึกษา

ถ้าเป็นผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับ ป.บัณฑิต สาขาวิชาชีพครู 

โปรดนำใบแสดงผลการศึกษา (Transcript)  ส่งให้กรรมการในวันสอบสัมภาษณ์ และ แจ้งเจ้าหน้าที่ก่อนการรายงานตัว

2

การวัดและประเมินผลการศึกษา

ภาคปกติ   

โครงการพิเศษ

 

2

13

 

15 ก.พ. 63

 

1450

3

จิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา

วิชาเอก จิตวิทยาการศึกษาฯ

วิชาเอก การช่วยเหลือระยะแรกเริ่ม

 

1

1

 

15 ก.พ. 63

 

1561

4

การบริหารการศึกษา  

53

15 ก.พ. 63

1412

- เฉพาะสาขาวิชาการบริหารการศึกษา รายงานตัวสอบสัมภาษณ์ หน้าห้อง 1412 ชั้น 4

5

หลักสูตรและการสอน

กลุ่ม พัฒนาหลักสูตรและการสอน

1

 

15 ก.พ. 63

1512

กลุ่ม การสอนสังคมศึกษา

6

1301

กลุ่ม การสอนภาษาอังกฤษ

10

Room6 (ชั้น 1)

กลุ่ม การสอนสุขศึกษาและพลศึกษา

5

1255

6

คณิตศาสตรศึกษา

 แบบ 1   โครงการพิเศษ

 แบบ 2   ภาคปกติ

 

6

9

22 ก.พ.

63

 

1368

 

 

7

การศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 

 

 

 

15 ก.พ. 63

 

 

 

Room7

(ชั้น 1)

 

 

ผู้เข้าสอบเตรียม

สำเนาหลักฐานที่ใช้ในการสมัครสอบคัดเลือก จำนวน 1 ชุด และ หลักฐานอื่นๆตามที่กำหนด

กลุ่ม 1  การสอน ฟิสิกส์

2

กลุ่ม 2  การสอน ฟิสิกส์

1

กลุ่ม 1  การสอน เคมี

3

กลุ่ม 2  การสอน เคมี

3

กลุ่ม 1  การสอน ชีววิทยา

1

กลุ่ม 2  การสอน ชีววิทยา

2

กลุ่ม 1  การสอน วิทยาศาสตร์ ทั่วไป

2

กลุ่ม 2  การสอน วิทยาศาสตร์ ทั่วไป

-

กลุ่ม 1  การสอน คอมพิวเตอร์

1

กลุ่ม 2  การสอน คอมพิวเตอร์

1

กลุ่ม 1  การสอน คณิตศาสตร์

-

กลุ่ม 2  การสอน คณิตศาสตร์

1

หมายเหตุ     

ระดับปริญญาเอก  ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข. ฉบับที่ 136/2562 (ข้อ 5) ผู้สมัครสอบเข้าศึกษาระดับปริญญาเอก มีผลทดสอบจากศูนย์ทดสอบทางภาษา (อายุไม่เกิน 2ปี) “เทียบเท่าระดับ 2”  หรือ ผลการทดสอบภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AELT) ทักษะการอ่านและเขียน ระดับ 2 ขึ้นไป

ระดับปริญญาโท   ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มข. ฉบับที่ 67/2559 ผู้สมัครสอบส่งผลส่งผลทดสอบทางภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (KKU-AEKT) ในระบบการรับสมัครของบัณฑิตวิทยาลัย มข. ให้สมบูรณ์


   ไฟล์เอกสารแบบ 2     

 

 

    ดูทั้งหมด