ศึกษาศาสตร์ มข.ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ศึกษาศาสตร์ มศว.

โพสเมื่อ : 19/12/19 - 17:08  เปิดอ่าน 801 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ


...

      

โดยมี ผศ.ดร.เสาวนี สิริสุขศิลป์ ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สาขาวิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับพร้อมด้วย คณาจารย์ และนักศึกษา ร่วมต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน นำโดย ดร.สมชาย เทพแสง หัวหน้าภาควิชาการบริหารการศึกษาและการอุดมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ  พร้อมด้วยคณาจารย์ และนักศึกษารับดับปริญญาเอก และ ปริญญาโท การศึกษาดูงานในครั้งนี้เป็นการร่วมศึกษาพัฒนาศักยภาพในการทำปริญญานิพนธ์ด้านการบริหารการศึกษาร่วมถึงพัฒนาแนวทางการสร้างเครือข่ายและความร่วมมือระหว่างสถาบันในอนาคต


...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด