ศึกษาศาสตร์ผนึกกำลังเตรียมพร้อมสู่องค์กรการศึกษาชั้นนำ

โพสเมื่อ : 25/10/19 - 13:27  เปิดอ่าน 278 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ” ประจำปี 2562 โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ ณ ห้อง i-Class ชั้น 4 คณะศึกษาศาสตร์ โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นกลุ่มผู้บริหาร หัวหน้างาน ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร และคณาจารย์ ทั้งของคณะศึกษาศาสตร์ และ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น


...

      

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.พญ.สุพินดา คูณมี ผู้ตรวจประเมินรางวัลคุณภาพแห่งชาติ เป็นวิทยากร บรรยายในเรื่อง “เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx)” ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้เข้าใจถึงหลักการและแนวคิดของระบบการประเมิน EdPEx รวมถึงเกณฑ์และระบบการบริหารองค์กรในรู้แบบต่างๆ ที่จะนำมาปรับใช้ภายในองค์กรรวมถึงสร้างเป้าหมายที่จะร่วมกันพัฒนาให้คณะศึกษาศาสตร์ได้ก้าวสู่ความเป็นเลิศและเป็นสถาบันผลิตครูชั้นนำของประเทศต่อไป


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด