ศึกษาศาสตร์ร่วมแลกเปลี่ยนแนวการจัดการศึกษากับโรงเรียนต้นแบบสองภาษาแห่งแรกของประเทศไทย

โพสเมื่อ : 14/09/19 - 16:33  เปิดอ่าน 311 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติกับคณะผู้บริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการบริการจัดการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายนาชาติ ให้เป็นต้นแบบของประเทศ ที่ตอบสนองการสร้างเยาวชนรุ่นใหม่ให้กับภูมิภาคอีสาน ทั้งยังสร้างโอกาสในการเข้าถึงสถาบันการศึกษาที่มีคุณภาพสูง สำหรับโรงเรียนอำนวยศิลป์จัดการเรียนการสอนแบบสองภาษามากว่า 90 ปี ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทย มีการวางระบบหลักสูตรที่ตอบสนองบริบทการศึกษาของไทย และหลักสูตรนานาชาติของประเทศอังกฤษ มีการบริหารและพัฒนาครูร่วมกับเครือข่าย Thinking School Network ของประเทศอังกฤษ ซึ่งผลของการแลกเปลี่ยนในครั้งนี้ได้ก่อให้เกิดการผนึกพลังของทั้งสองสถาบันในการร่วมกันสร้างระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสำหรับคนไทย และจิตวิญญาณแห่งการสร้างโรงเรียนเพื่อศิษย์ "สร้างเด็กไทยให้มีรากเหง้าความเป็นไทย ที่มีความสามารถให้ทัดเทียมนานาชาติ"


...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด