ศึกษาศาสตร์รับกรอบแนวคิดใหม่พัฒนาคณะและโรงเรียนสาธิตฯ ก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล

โพสเมื่อ : 27/08/19 - 20:56  เปิดอ่าน 275 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับ ศ.ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์


...

      

โดยหัวข้อการบรรยาย “นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาสรรถนะและการเรียนรู้ของผู้เรียน” โดยเป็นการให้กรอบแนวคิดใหม่และโจทย์ที่ท้าทายศักยภาพของคณะศึกษาศาสตร์ในการวิจัยและพัฒนาศาสตร์การสอน รวมทั้งการสร้างครูที่มีใจรักการสอนหนังสือ ให้แก่คณาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกฝ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยการนำนวัตกรรมมาผนวกให้ผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความสามารถ และ ทักษะในด้านต่างๆ และพร้อม พฤติกรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ จากนั้นการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning” วิทยากรโดย ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล หัวหน้าทีม Smart English Learning ผศ.ดร.วีระชัย สาระคร หัวหน้าทีม Smart Mathematics Learning และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าทีม Smart Science Learning บรรยายเกี่ยวกับการนำนวัตกรรม KKU Smart Learning เข้าสู่ห้องเรียนโดยใช้เทคโนยี เพื่อสร้างบรรยายกาศการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมก้าวสู้โลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี


...
...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด