ระดมนักวิจัยศึกษาศาสตร์รับฟังนโยบายและแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมภายใต้กระทรวงใหม่

โพสเมื่อ : 27/08/19 - 17:13  เปิดอ่าน 299 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ จัดอบรมโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564


...

      

โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.มนชัย ดวงจินดา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร และ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวเปิดการบรรยาย

โดยเป็นการบรรยายเกี่ยวกับภาพร่วมของนโยบายปรับเปลี่ยนด้านการวิจัยของมหาวิทยาลัยขอนแก่น Research Transformation และแแนวทางการจัดทำแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ในการขอรับสนับสนุนทุนวิจัยของสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) และ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ภายใต้การปรับเข้าสู่สังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่นักวิจัยในการขอทุนสนับสนุนงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2564


...
...
...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด