ศึกษาศาสตร์ส่งเสริมจริยธรรมการวิจัยจัดอบรม“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

โพสเมื่อ : 27/08/19 - 17:01  เปิดอ่าน 335 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 1447 ชั้น 4 ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”


...

      

โดยมี รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ โดย ผศ.ดร. วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา และ Workshop Case study พร้อมอภิปรายกลุ่มเพื่อให้เกิดความเข้าใจหลักการจริยธรรมและข้อบกพร่องต่างๆ ในการวิจัย โดยการอบรมในครั้งนี้เป็นอบรมเพื่อส่งเสริมให้นักวิจัย ทั้งคณาจารย์ นักศึกษาและบุคลากร ได้ทราบถึงหลักเกณฑ์ที่ควรปฏิบัติของนักวิจัยเพื่อให้การวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐานของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสมร่วมถึงการปกป้องสิทธิและศักดิ์ศรีของอาสาสมัครที่เข้าร่วมโครงการวิจัย


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด