ฝ่ายวิจัยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมการวิจัย

โพสเมื่อ : 23/08/19 - 16:40  เปิดอ่าน 176 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมการวิจัยโดยในช่วงเช้า ณ ห้อง Room 7 ชั้น 1 อบรม “การจัดเตรียมคำขอและการยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” วิทยากรโดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม การอบรมในครั้งนี้เป็นการแนะนำขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการร่วมถึงในคำปรึกษาต่างๆ ในการยื่นขอสิทธิบัตรให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วม


...

      

จากนั้นในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 Workshop “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศประจำปีงบประมาณ 2563” โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอบรม และ วิทยากรโดย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสรา้งสรรค์ แนะนำการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เพื่อขึ้นทะเบียนนักวิจัย ร่วมถึงหลักเกณฑ์และเขียนข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบที่กำหนดเพื่อให้ตอบโจทย์ในการขอทุนวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด