ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพกรบุคคลจัดอบรมส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์ รร.สาธิตฯ

โพสเมื่อ : 13/08/19 - 13:53  เปิดอ่าน 780 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

“โครงการส่งเสริมทักษะการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัย (ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา)”  เป็นความร่วมมือระหว่าง กองทรัพยากรบุคคลมหาวิทยาลัยขอนแก่นและคณะศึกษาศาสตร์ ที่ร่วมส่งเสริมความก้าวหน้าของคณาจารย์โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นให้มีตำแหน่งที่สูงขึ้น โดยเป็นการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายรวมถึงหลักเกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการอีกทั้งยังแนะแนวทางและให้คำปรึกษาในการจัดทำเอกสารประกอบการสอน งานวิจัย และบทความความทางวิชาการ ให้เป็นผลงานที่มีคุณภาพเพื่อใช้ในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ


...

      

โดยเมื่อวันที่ 10  สิงหาคม 2562 ได้มีพิธีเปิด “โครงการส่งเสริมทักษะการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยประเภทวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัย(ระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา)” โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.อาวุธ ยิ้มแต้ รองอธิการบดีฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมฯ และ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการอบรมฯ

    โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยาย “เกณฑ์และวิธีการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ” โดย นายชัชวาล  หนองนา หัวหน้างานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นการบรรยายถึงหลักเกณฑ์และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการร่วมถึงตอบข้อสักถามต่างๆ จากนั้นเป็นการเสวนา “แลกเปลี่ยนเรียนรู้เคล็ดไม่รับสู่ความสำเร็จ” วิทยากรโดย 1. อาจารย์ไชยเดช  แก้วสง่า 2. อาจารย์พุทธชาติ  ชุมแวงวาปี 3. อาจารย์วันชัย จันทการกุล

และผู้ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.สุมาลี  ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ร่วมพูดคุยถึงประสบการณ์ร่วมถึงสร้างแรงบรรดาลใจในการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ และ กิจกรรม เตรียมความพร้อมสำหรับการเข้าสู่การกำหนดข้อตำแหน่งทางวิชาการ โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด