ศึกษาศาสตร์นำ OKRs เข้าใช้งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 63

โพสเมื่อ : 9/08/19 - 15:09  เปิดอ่าน 349 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์​ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เพ ลา เพริน จังหวัดบุรีรัมย์


...

      

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ” โดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โดยประกอบด้วย 3 เสาหลัก Acadamy Transformation, Ecology Transformation และ Spiritaul Transformation และบรรยายพิเศษ “การถ่ายทอดและชี้แจ้งการจัดทำแผนสู่ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563” โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร โดยการใช้เทคโนโลยีสร้างปฏิสัมพันธ์กิจกรรมเชิงรุกจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อเริ่มปรึกษาหารือและจัดทำแผนปฏิบัติการ อีกทั้งยังมีการเปิดคลินิคให้คำปรึกษาในจัดทำแผนปฏิบัติการแก่กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้แก่ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทีมผู้บริหารโรงเรียนสาธิต เพื่อให้แผนปฏิบัติการทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแนวนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์โดยผู้บริหารคณะฯ 

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถึงดำเนินการจัดทำแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ ให้สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้การระบบการบริหารงานยุทธศาสตร์แบบใหม่ Objective & Key Result (OKRs) ร่วมถึงการจัดทำค่านิยมองค์กรให้คณะศึกษาศาสตร์ก้าวสู่ ExPEd 200 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็นหน่วยงานชั้นนำในการผลิตครูมืออาชีพ และสร้างนวัตกรรมการศึกษาด้วยการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมที่มีคุณภาพ


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด