ประกาศเรื่องการจัดทำหนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี)

โพสเมื่อ : 31/07/19 - 10:42  เปิดอ่าน 2259 อ่านแล้ว
นางสาวภาวินี ปานทุ่ง


      

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอแจ้งรายชื่อและสถานที่การจัดส่งหนังสือแสดงความประสงค์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ดังนี้

1. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 เพื่อเข้าศึกษาหลักสูตรวิชาชีพครูระดับปริญญาตรี (5 ปี) ดาวน์โหลดหนังสือแสดงความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 และกรอกข้อมูลในหนังสือแสดงความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 คนละ 2 ฉบับ ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

2. ให้ผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ส่งหนังสือแสดงความประสงค์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ที่กรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ณ ห้องวิชาการ ชั้น 1 คณะศึกษาศาสตร์ ตามวัน/เวลา ที่ระบุดังนี้

สาขาวิชา

จำนวน

วัน/เวลาการส่งเอกสาร

การสอนภาษาอังกฤษฯ

53 คน

วันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562

ช่วงเช้า   เวลา 09.00-12.00 น.

ช่วงบ่าย  เวลา 13.00-16.00 น.

คณิตศาสตรศึกษา

89 คน

วันอังคารที่ 6 สิงหาคม 2562

ช่วงเช้า   เวลา 09.00-12.00 น.

ช่วงบ่าย  เวลา 13.00-16.00 น.

วิทยาศาสตรศึกษา

44 คน

วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562

ช่วงเช้า   เวลา 09.00-12.00 น.

ช่วงบ่าย  เวลา 13.00-16.00 น.

การสอนภาษาไทย

55 คน

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562

ช่วงเช้า   เวลา 09.00-12.00 น.

ช่วงบ่าย  เวลา 13.00-16.00 น.

คอมพิวเตอร์ศึกษา

ศิลปศึกษา

14 คน

25 คน

วันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562

ช่วงเช้า   เวลา 09.00-12.00 น.

ช่วงบ่าย  เวลา 13.00-16.00 น.

สังคมศึกษา

54 คน

วันอังคารที่ 13 สิงหาคม 2562

ช่วงเช้า   เวลา 09.00-12.00 น.

ช่วงบ่าย  เวลา 13.00-16.00 น.

3.      หลักฐานประกอบการรายงานตัว

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่ออกโดยทางราชการที่มีรูปถ่าย  และมีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก  และยังไม่หมดอายุ ฉบับจริง

4. หากผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561 ไม่ดำเนินการภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา 2561


ประกาศ   แบบฟอร์มหนังสือแสดงความประสงค์การเข้าร่วมโครงการ (PDF)   แบบฟอร์มหนังสือแสดงความประสงค์การเข้าร่วมโครงการ (Word)  

 

 

    ดูทั้งหมด