อาจารย์โรงเรียนสาธิตฯ บริการวิชาการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่ชุมชน

โพสเมื่อ : 10/07/19 - 16:08  เปิดอ่าน 109 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

วันที่ 7 กรกฎาคม 2562 ผศ.ดร.ศราวุธ  จักรเป็ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตฯ พร้อม ทีมงาน อาจารย์ปิลันธนา  ศุภดล และ อาจารย์เพ็ญนภา  คำแพง บริการวิชาการ เป็นวิทยากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง  “การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมกระบวนการคิดขั้นสูง” ให้แก่ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแก้ปัญหาการอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ของเด็กไทย” ณ อาคารศาสตราจารย์พิเศษบุญถิ่น  อัตถากร มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม


...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด