ผู้บริหารมอบนโยบายการจัดกิจกรรมสโมสรนักศึกษาศึกษาศาสตร์

โพสเมื่อ : 10/07/19 - 13:54  เปิดอ่าน 124 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมด้วยผู้บริหาร มอบนโยบายในการจัดกิจกรรมแก่สโมสรนักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์

โดยคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ได้ถ่ายทอดภาพร่วมการบริหารงานของคณะศึกษาศาสตร์ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก Academy transformation, Ecology transformation, and Spiritaul transformation รวมทั้งนโยบาย EdNext 3 Smart คือ Smart Education, Smart faculty, and Smart school ร่วมถึงแนวทางการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สอดคล้องกับพันธกิจของคณะฯ ที่มุ่งเน้นการผลิตครูมืออาชีพ ที่มีจิตวิญญาณของความเป็นครู พร้อมกับทักษะในโลกดิจิทัลที่จะออกไปขับเคลื่อนและสร้างสังคมที่มีคุณภาพต่อไป
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด