ศึกษาศาสตร์จัดบริการวิชาการอบรมครูเขตพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ

โพสเมื่อ : 28/06/19 - 14:29  เปิดอ่าน 110 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

คณะศึกษาศาสตร์ลงพื้นที่จัดบริการวิชาการแก่สังคมแก่ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 ศรีสะเกษ เมื่อ 21-22 มิ.ย. 6


...

      

เมื่อวันที่ 21-22 มิถุนายน 2562  ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สาขาวิชาหลักสูตรและการสอนและสาขาวิชาสังคมศึกษา นำโดย รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน รศ.ดร.อังคณา ตุงคะสมิต ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา พร้อมด้วยนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และนักศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิชาสังคมศึกษา ลงพื้นที่จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคมประจำปีงบประมาณ 2562 แก่ข้าราชการครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1-4 และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28 (ศรีสะเกษ) ในหัวข้อ การพัฒนาหลักสูตรเพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานและค่านิยมที่สำคัญต่อความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักเรียนโรงเรียนในเขตชายแดนไทย สู่การเป็นประชาคมอาเซียน และหัวข้อ การจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 โดยมี ผศ.อรธิดา ประสาร อาจารย์ประจำสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎศรีสะเกษ เข้าร่วมโครงการให้บริการวิชาการในครั้งนี้ด้วย    

การบริการวิชาการในครั้งนี้ได้รับสนุบการจัดโครงการฯ จากสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดย มีเป้าหมายให้ครูผู้สอนในเขตพื้นที่สามารถพัฒนาหลักสูตรเพื่อนำไปใช้ในการจัด

การเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะพื้นฐานและค่านิยมที่สำคัญต่อความเป็นพลเมืองอาเซียนของนักเรียนโรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดนไทย รวมถึงการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 เพื่อนำไปใช้ในการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน เพื่อให้นักเรียนนำไปใช้ในการเรียนรู้ การดำรงชีวิตและการทำงานในยุคศตวรรษที่ 21 ต่อไป


...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด