คณะศึกษาศาสตร์ มข. นำนวัตกรรมการสอน Active Learning ร่วมพัฒนาครูฝึกวิชาทหาร ตอบสนองหลักสูตรใหม่ของกองทัพบก

โพสเมื่อ : 25/06/19 - 10:15  เปิดอ่าน 209 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กรผศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ พร้อมทั้งนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (นรด.) กองทัพบก โดยการประสานความร่วมมือผ่าน พันเอก กฤตภาส โตจำเริญ ผู้อำนวยการกองการฝึกและศึกษา หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “นวัตกรรมการเรียนการสอนเชิงรุก (Active Learning)” เพื่อเพิ่มศักยภาพครูฝึกวิชาการทหาร จากทั่วประเทศรวม 34 มณฑล และ 1 โรงเรียนรักษาดินแดน จำนวนกว่า 250 นาย เมื่อวันที่ 13, 17-18 มิถุนายน 2562 ที่ผ่านมา


...

      

รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร กล่าวว่า นวัตกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่นำไปถ่ายทอดและขยายผลสู่การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ เป็นรูปแบบที่พัฒนาขึ้นจากงานวิจัยของทีมนักวิจัยคณะศึกษาศาสตร์ และกลุ่มวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางปัญญาโดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นหัวหน้ากลุ่มวิจัย สำหรับรูปแบบกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือกระตุ้น หรือ Technology-Enable Active Learning (TEAL) เป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ตอบสนองผู้เรียนยุคใหม่ (New Generation) โดยการบูรณาการศาสตร์การสอนแนวใหม่ (New pedagogies) ประกอบด้วย ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) คอนสตรัคติวิสซึม (Constructivism) และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ (Creative problem solving) รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีอุบัติใหม่ (Emerging technology)โดยเฉพาะสมาร์ทโฟนเป็นเครื่องมือในการสร้างการเรียนรู้

 

เป้าหมายสำคัญของการอบรมครั้งนี้เพื่อให้สอดรับกับหลักสูตรวิชาการทหาร (รด.) หลักสูตรใหม่ที่จะเริ่มใช้ในปีการศึกษาที่จะมาถึงนี้ และเป็นนโยบายของผู้บัญชาการกองทัพบก ที่ต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนและเนื้อหาวิชาให้ตอบสนองกับผู้เรียนยุคใหม่ รวมทั้งกระแสของสังคมโลกที่เปลี่ยนไป ที่เน้นให้นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) ได้เรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติ ลดการบรรยายและใช้เครื่องมือยุคใหม่ การอบรมมีขึ้นในวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เป็นการอบรมสำหรับครูฝึกแกนนำที่สังกัดหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน และในวันที่ 17-18 มิถุนายน 2562 เป็นการอบรมให้กับศูนย์ฝึกวิชาการทหารจากทั่วประเทศ ซึ่งประกอบด้วยผู้อำนวยการศูนย์ฝึก และครูฝึกจากทุกมณฑลทหาร 

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย การบรรยายเกี่ยวกับกระบวนทัศน์ใหม่ของการศึกษาในยุคปัจจุบันที่ต้องปรับเปลี่ยน (Transformation) จากที่เน้นการสอนมาเป็นเน้นการเรียนรู้ (Teaching paradigm to Learning paradigm) หลังจากนั้นเป็นการสร้างประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้แบบเชิงรุกที่ใช้เทคโนโลยีเป็นสิ่งกระตุ้น แล้วกิจกรรมสุดท้ายเป็นปฏิบัติการออกแบบการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสาระวิชาที่ตนเองรับผิดชอบซึ่งใช้กรอบแนวคิด Technological Pedagogical and Content Knowledge (TPACK) โดยมีเสนาธิการกองทัพบกพร้อมด้วยผู้บัญชาการหน่วยรักษาดินแดนและคณะให้เกียรติเยี่ยมชมและรับฟังการแถลงผลงานของครูฝึกแต่กลุ่มวิชา ซึ่งหลังจากนี้ทางหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจะประสานความร่วมมือกับคณะศึกษาศาสตร์เพื่อลงพื้นที่ติดตามและประเมินผลการนำสู่ปฏิบัติของศูนย์ฝึกแต่ละมณฑลต่อไป


...
...
...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด