คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่ง

โพสเมื่อ : 18/06/19 - 17:17  เปิดอ่าน 222 อ่านแล้ว
นายวทัญญู เชื่อมไธสง

...

      

เนื่องในโอกาส รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ได้เข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ระหว่างวันที่  11-18 มิถุนายน 2562 ได้มีผู้แทน คณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมมอบแจกันดอกไม้ ของที่ระลึก เพื่อความแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์


...

      

 • ศูนย์นวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • ชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์

 • กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • วิทยาลัยบัณฑิตการศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • คณาจารย์สาขาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

 • ชมรมผู้ปกครองโรงเรียนสาธิตศึกษาศาสตร์

 • โรงเรียนการบิน AFA

 • วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 • คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น


...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

        

 

 

    ดูทั้งหมด