ED KKU Highlights

นวัตกรรมการเรียนการสอน คือ สิ่งที่นำเข้ามาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาจมีผู้คิดค้นไว้ก่อนแล้วหรือคิดขึ้นใหม่ มักจะเป็นแนวคิดหรือวิธีการ เช่น รูปแบบ การสอน หรือสื่อการเรียนการสอน

 

...

โครงการพัฒนาบุคลากร สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสงขลา (กีฬาเทนนิส) ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโรงแรมเซนทรัลหาดใหญ่ (ภาคทฤษฎี) สนามเทนนิสภายในศูนย์กีฬาจิระนคร เทศบาลนครหาดใหญ่ จ.สงขลา อ.ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ จากสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาส

...

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51ปี คณะศึกษาศาสตร์ “The 12th International Conference on Educational Research (ICER2019) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทอง

...

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ โดยได้รับเกียติจากผู้บริหารคณะฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมถึงผู้บริหารจากคณะฯ และส่วนงานต่างๆ ภายในมห

...

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถึงคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี

...

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติกับคณะผู้บริหารโรงเรียนอำนวยศิลป์ เพื่อยกระดับคุณภาพหลักสูตรและการบริการจัดการโรงเรียนสา

...

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอรณิชา คำชมภู นักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักกีฬาคริกเก็ตทีมชาติไทย เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาคริกเก็ตหญิงชิงชนะเลิศของโลกรอบคัดเลือก “ICC Women’s Twenty20 World Cup Qualifier 2019”

...

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ จัดอบรมโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุนจาก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

...

เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 1447 ชั้น 4 ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ ร่วมกับ ศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิยาลัยขอนแก่น จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์”

...

ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ ได้รับเชิญจากฝ่ายพัฒนานักศึกษาและวิทยาเขตหนองคาย และ กองสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้สัมภาษณ์และแนะนำ “หลักและวิธีการออกกำลังกาย” เพื่อเผยแพร่ ให้ความรู

...

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ ร่วมพูดคุยหารือ กับคณาจารย์ผู้เข้าร่วม “โครงการสอนภาษาและวัฒนธรรมไทยในสหราชอาณาจักร” ป

...

ผศ.ดร.วายุ กาญจนศร รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและองค์กรสัมพันธ์ พร้อมด้วยนักศึกษาสาขาพลศึกษา รับเชิญจัดอบรม “กิจกรรมการพัฒนาสมรรถนะทางกายของผู้เข้ารับการอบรม” ภายใต้การ อบรมผู้บริหารการสาธารณสุขระดับต้น รุ่นที่ 29 ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดโด

...

 เมื่อวันที่ 20-21 กรกฎาคม 2562 ที่ผ่านมา สาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัด “โครงการอบรมผู้ตัดสินกีฬาและผู้ฝึกสอนกีฬาเทนนิสและกีฬาคอร์ฟบอล” ณ คณะศึกษาศาสตร์ สนามเทนนิสศรีชาพันธุ์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น

...

เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 62 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วย ผศ.ดร. โชคชัย ยืนยง ร่วมต้อนรับ Assoc. Prof. Amelia T. Buan คณบดีจาก The College of Education และนักศึกษา จาก MSU-Iligan Institute of Technology ประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องในโอกาสเ

...

รศ. เอื้อจิตร พัฒนจักร กรรมการศูนย์วิจัยคณิตศาสตรศึกษา และประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับทุนสนับสนุนการแลกเปลี่ยนอาจารย์ ไปสอนและวิจัย ณ Mindanao State University-Iligan I

 

คณบดีคณะศึกษาศาสตร์

การเปลี่ยนแปลงการศึกษาเพื่อสังคมที่มีคุณภาพคณะชั้นนำในการผลิตครูมืออาชีพและสร้างนวัตกรรมการศึกษาด้วยงานวิจัย เพื่อขับนวัตกรรมการเรียนการสอน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

       การเปลี่ยนแปลงการศึกษาเพื่อสังคมที่มีคุณภาพ คณะชั้นนำในการผลิตครูมืออาชีพและสร้างนวัตกรรมการศึกษาด้วยงานวิจัย เพื่อขับนวัตกรรมการเรียนการสอน คือ สิ่งที่นำเข้ามาในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน เพื่อให้การสอนมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อาจมีผู้คิดค้นไว้ก่อนแล้วหรือคิดขึ้นใหม่ มักจะเป็นแนวคิดหรือวิธีการ เช่น รูปแบบ การสอน หรือสื่อการเรียนการสอน การวิจัยย่อมปรากฏผลทั้งทางทฤษฎีและทางปฏิบัติ แต่จะมีประโยชน์มากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับลักษณะข้อมูล วิธีการเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล และการให้ความหมายข้อมูลว่ามีความเชื่อถือและเที่ยงตรงได้หรือไม่เพียงใด ถ้าข้อมูลเป็นเท็จก็จะกลับเป็นอันตรายอย่างยิ่งต่อการนำผลไปใช้ แต่อย่างไรก็ตามงานวิจัยที่ดีย่อมมีคุณประโยชน์

เรียนรู้เพิ่มเติม

...

 

ED KKU Life

ความสุขคือการได้ใช้ชีวิตที่สนุกสนาน ได้ทำงานที่ตนเองชอบ ได้ใช้ความสามารถเพื่อก่อให้เกิดผลที่ไม่ใช่แค่ประโยชน์ส่วนตน แต่เป็นบางอย่างที่มันยิ่งใหญ่กว่าตัวเรา เช่น ทำประโยชน์เพื่อสังคม

 

...
...
...
...
...

 

ED KKU Social

"ครูมืออาชีพ" การปลูกฝังจิตใจให้บุคคลมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เป็นการสร้างคุณธรรมจริยธรรมซึ่งเป็นเรื่อง ที่เกิดจากภายใน "จิตสาธารณะ" เป็นสิ่งหนึ่งที่มีความสำคัญในการปลูกจิตสำนึกให้คนรู้จักเสียสละ ร่วมแรง ร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพ ชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม

 

...
Research

ความสุขในวิชาชีพ คือ การได้มีโอกาสเห็นความก้าวหน้าและพัฒนาการทางวิชาชีพของลูกศิษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้น และความภาคภูมิใจในหน้าที่ คือ การได้ร่วมงานเพื่อร่วมแรงร่วมใจกับลูกศิษย์ในโครงการ KKU Smart Learning Academy เพื่อเป็นกลไกเดียวกันในการยกระดับและพัฒนาการศึกษาของบ้านเราครับ

...
Educational Ppark

โครงการ KKU Smart Learning Academy เรามาเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆให้กับครูเกี่ยวกับ Design thinking for education ซึ่งเป็นอีกแนวคิดส่วนหนึ่งที่ทางโครงการได้นำมาใช้ในการพัฒนานวัตกรรมฯ โดยได้เชิญหัวหน้าทีมนวัตกรรมทุกท่านร่วมเสวนา เพื่อบอกเล่าเรื่องราว แลกเปลี่ยนกับคุณครู สร้างเป็น PLC ของ Smart teacher สุดท้ายจบด้วยการย้ำถึงเป้าหมายร่วมกันและการส่งพลังใจให้กันและกันทั้งคุณครู ศึกษานิเทศ และทีมมหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการทำงานเพื่อสร้างสรรค์เด็กไทยยุคใหม่

...
Thought Leadership

ความสุขในวิชาชีพ คือ การได้มีโอกาสเห็นความก้าวหน้าและพัฒนาการทางวิชาชีพของลูกศิษย์ตั้งแต่จุดเริ่มต้น และความภาคภูมิใจในหน้าที่ คือ การได้ร่วมงานเพื่อร่วมแรงร่วมใจกับลูกศิษย์ในโครงการ KKU Smart Learning Academy เพื่อเป็นกลไกเดียวกันในการยกระดับและพัฒนาการศึกษาของบ้านเราครับ

...
Demonstration School

โรงเรียนที่จัดตั้งขึ้นภายใต้การดูแลของคณะศึกษาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้เป็นสถานฝึกปฏิบัติการทางการศึกษา และเป็นสถานที่ฝึกการปฏิบัติงานของคณะศึกษาศาสตร์ก่อนที่นิสิตนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษา