Untitled Document

แบบฟอร์มหลักสูตร
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ลงประกาศ ผู้ประกาศ
1 แบบประเมินตนเองในการจัดการรายวิชา การทวนสอบมาตรฐานผลการเรียนรู้ 25/03/18 - 13:31 นางสาวอนุสรา วิทย์ชำนาญ
2 แบบฟอร์ม มคอ.5 18/08/17 - 09.58 นางสาวอนุสรา วิทย์ชำนาญ
3 แบบฟอร์มขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตร อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 16/01/17 - 10:59 นางสาวอนุสรา วิทย์ชำนาญ
4 แบบขออนุมัติเปิดรายวิชาเปลี่ยนแปลงใหม่ 18/08/15 - 09:55 นางสาวอนุสรา วิทย์ชำนาญ
5 มคอ.7 รายงานผลการดำเนินงานของหลักสูตร 17/08/15 - 10:47 นางสาวอนุสรา วิทย์ชำนาญ
6 มคอ.4 รายละเอียดของรายวิชาปฏิบัติการภาคสนาม 31/07/14 - 09:42 นางสาวอนุสรา วิทย์ชำนาญ
7 แบบฟอร์ขอบรรจุหลักสูตรในแผน (หลักสูตรใหม่) 17/12/13 - 12:26 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
8 มคอ. 5 30/08/13 - 10:25 นางอนุสรา บังศรี
9 ตัวอย่าง มคอ.3 วิทยานิพนธ์ 30/08/13 - 10:14 นางสาวอนุสรา วิทย์ชำนาญ
10 แบบฟอร์ม มคอ.3 26/06/13 - 08:54 นางสาวอนุสรา วิทย์ชำนาญ
11 ตัวอย่าง มคอ.5 28/09/12 - 15:56 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
12 แบบฟอร์ม "หลักสูตร" (มคอ. 2) 9/02/12 - 16:16 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
13 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ _ป.เอก (มคอ. 06) _เสนอ สกอ. 9/02/12 - 15:34 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
14 แบบรายงานข้อมูลการพิจารณารายละเอียดของหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ _ป.โท (มคอ. 04) _เสนอ สกอ. 9/02/12 - 15:32 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
15 แบบสรุปสาระสำคัญของหลักสูตร Synopsis (พวช. 06)_เอก_เสนอ สภา 9/02/12 - 15:31 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
16 แบบสรุปสาระสำคัญของหลักสูตร Synopsis (พวช. 04)_โท_เสนอ สภา 9/02/12 - 15:28 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
17 แบบเสนอรายชื่อคณะกรรมการพัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตร 30/09/11 - 15:25 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล