Untitled Document

แบบฟอร์มบริการอื่นๆ
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ลงประกาศ ผู้ประกาศ
1 หลักสูตร ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2561 แบบย่อ (เป็นส่วนหนึี่งในเอกสารปฐมนิเทศ) 24/09/18 - 16:14 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
2 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาทั่วไป สำหรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ที่เข้า ภาคต้น ปีการศึกษา 2561 27/08/18 - 11:12 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
3 ตารางสอบสำหรับนักศึกษา 22/02/09 - 16:32 นางสาวอนุสรา วิทย์ชำนาญ
4 ตารางการคุมสอบไล่ ภาคปลาย ปีการศึกษา 2551 22/02/09 - 16:31 นางสาวอนุสรา วิทย์ชำนาญ
5 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยการสอบประจำภาคของนักศึกษา 17/02/09 - 10:02 โสภัณ พรมโสดา
6 ใบแจ้งนักศึกษาขาดสอบ 17/02/09 - 10:01 โสภัณ พรมโสดา
7 แบบขอเปลี่ยนแปลงการคุมสอบ 17/02/09 - 09:59 โสภัณ พรมโสดา
8 ตัวอย่างใบปะหน้าข้อสอบ 17/02/09 - 09:56 โสภัณ พรมโสดา
9 แบบคำร้องขอเลื่อนสอบ 17/02/09 - 09:53 โสภัณ พรมโสดา
10 คำร้องขอใบแทนบัตรเข้าห้องสอบ 17/02/09 - 09:49 โสภัณ พรมโสดา
11 คำร้องขอเข้าห้องสอบช้า 17/02/09 - 09:45 โสภัณ พรมโสดา
12 ข้อปฏิบัติก่อนเข้าสอบสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 17/02/09 - 09:29 โสภัณ พรมโสดา