Untitled Document

แบบฟอร์ม ระดับ บัณฑิตศึกษา
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ลงประกาศ ผู้ประกาศ
1 แบบเสนอขอแต่งตั้งอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ (ปศ.525/2562 ลว13ก.พ.62) 19/03/19 - 14:15 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
2 แจ้งผลการผ่านเกณฑ์ภาษาอังกฤษ KKU-AELT 1/09/18 - 08:55 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
3 ขอเปลี่ยนเปลี่ยนระบบ กศ.(บว33), เปลียนแผน/แบบ (บว.33-1), ขอเปลี่ยนสาขา(บว.34), เปลี่ยนระดับ (บว.35) โอนรายวิชา(บว.36) 23/08/17 - 16:40 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
4 ขอสอบQE/ประมวลความรู้ (บว.30) 23/08/17 - 16:40 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
5 แบบ แต่งตั้ง อ.ที่ปรึกษา วพ/กศ.(บว.21) , ขอเปลี่ยนชื่อเรื่อง (บว.24) 23/08/17 - 16:34 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
6 ขอขยายเวลาศึกษาต่อ/รายงานตัวกลับ (บว.17) , ขอกลับเข้าเป็น นศ. (บว.18) 23/08/17 - 16:30 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
7 คำร้องบัณฑิตศึกษา ลงทะเบีนยน้อย-มาก(บว.9) รักษาสถานภาพ (บว.13, 13-1) ลาพัก (บว.14) ลาออก บว.15 23/08/17 - 16:20 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
8 แบบส่งวิทยานิพนธ์ (บว.16 28 29 Turnitin บว20 และ บว.38) 23/08/17 - 16:19 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
9 ขอสอบป้องกัน วพ/กศ. (บว25 26 Turnitin , มข11 ) 23/08/17 - 16:16 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
10 ขอสอบเค้าโครง ขออนุมัติเค้าโคร (บว23) ใบแจ้งผลการสอบ 23/08/17 - 16:14 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
11 เกณฑ์การประเมินผลสอบวิทยานิพนธ์ หรือ การศึกษาอิสระ 23/08/17 - 16:13 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
12 คำร้องทั่วไป (บัณฑิตศึกษา) 23/08/17 - 16:11 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
13 แบบเสนอ แต่งตั้ง 1อจ.บัณฑิต 2อจ.ประจำหลักสูตร 3ผุู้เชี่ยวชาญเฉพาะ 23/08/17 - 16:04 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
14 แบบลงทะเบียนเรียน 1ลงช้า 2ลงต่ำกว่าหลักสูตร 3ข้ามระบบ 4ถอนวิชาได้W 5ลงต่ำกว่า&ข้ามระบบ 6ลงเรียนซ้ำ 7สำรองที่นั่ง 8ขอผ่อนผัน 9ส่งเกรด 10เลือนรับปริญญา 23/08/17 - 15:54 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
15 ประกาศ ศศ.ฉ.18/52 และ 7/2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติทำ วพ./อส. (สำหรับ นศ.รหัสต่ำกว่า 59) 16/06/17 - 09:45 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
16 ประกาศ ศศ.ฉ30/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติทำวิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ 1/06/17 - 14:14 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
17 แบบฟอร์ม KSP BUNDIT 11/01/16 - 16:06 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
18 ขอขยายเวลาการสำเร็จการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ครบระยะเวลาการศึกษาตามหลักสูตร (บว.39) 17/10/14 - 17:02 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
19 เปลี่ยนชื่อเรื่อง (บว. 24) ให้พิมพ์เอกสารผ่านที่ เว็บ http://ednet.kku.ac.th/from2/ 17/10/14 - 16:53 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล
20 ขอเลื่อนรับพระราชทานปริญญาบัตร 17/10/14 - 16:22 นางปิยดา ปัจเจกวิญญูสกุล