Untitled Document

แบบฟอร์มให้บริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ลงประกาศ ผู้ประกาศ
1 แบบฟอร์มขอใช้บริการประชาสัมพันธ์เสียงตามสายของคณะศึกษาศาสตร์ 19/09/11 - 20:46 นางสาวพูนศรี ประเสริฐแท่น
2 แบบฟอร์มการจองห้องปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ 19/09/11 - 20:46 นางสาวพูนศรี ประเสริฐแท่น
3 แบบฟอร์มขอสนับสนุนการเรียนการสอน การจัดอบรมประชุมวิชาการ 19/09/11 - 20:45 นางสาวพูนศรี ประเสริฐแท่น
4 แบบฟอร์มขอใช้บริการลงข่าวบน Web ของคณะศึกษาศาสตร์ 19/09/11 - 20:44 นางสาวพูนศรี ประเสริฐแท่น
5 แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ใช้งานภายนอกคณะ 19/09/11 - 20:44 นางสาวพูนศรี ประเสริฐแท่น
6 แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ใช้งานภายในคณะ 19/09/11 - 20:44 นางสาวพูนศรี ประเสริฐแท่น
7 แบบฟอร์มขอสนับสนุนจัดการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ 19/09/11 - 20:43 นางสาวพูนศรี ประเสริฐแท่น
8 แบบฟอร์มลงโปรแกรม 19/09/11 - 20:40 นางสาวพูนศรี ประเสริฐแท่น
9 แบบฟอร์มขอใช้บริการซ่อมบำรุงเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้ง-ตรวจสอบระบบงาน 19/09/11 - 20:39 นางสาวพูนศรี ประเสริฐแท่น
10 แบบฟอร์มขอใช้บริการอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน 19/09/11 - 20:31 นางสาวพูนศรี ประเสริฐแท่น