สายตรงคณบดี
     
 
 
     
ร้องเรียน หรือเสนอแนะแนวทางการพัฒนา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
"โปรดระบุชื่อเรื่องที่แนะนำ (Subject) หรือร้องเรียน ให้เป็นข้อความภาษาไทย"
โดยใช้ภาษาและข้อความที่สุภาพ เพื่อความรวดเร็วในการสื่อสาร
 
E-mail : imaitr@kku.ac.th