ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปริญญาเอก [ ตามระเบียบข้อบังคับ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป]
ลำดับ ชื่อ-สกุล ประเภท กรรมการระดับ สาขาที่เสนอ โปรไฟล์ เลขที่/วันที่
1 รศ.ดร.ประสาท เนืองเฉลิม (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา [1]
2 ผศ.ดร.พชรวิทย์ จันทร์ศิริสิร (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] [2] บศ.213/2559 ลว.10 มี.ค.2559
3 ผศ.ดร.ไพศาล สุวรรณน้อย (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน [1] [2] บศ.213/2559 ลว.10 มี.ค.2559
4 ผศ.ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] [2] บศ.213/2559
5 อาจารย์ ดร.โกวัฒน์ เทศบุตร (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] [2] บศ.213/2559 ลว.10 มี.ค.2559
6 Professor Peter Charles Taylor (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา [1] บศ. 377/2559 ลว. 20 มิ.ย. 2559
7 Dr.somkiat Phasy (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน [1]
8 ผศ.ดร.วสันต์ อติศัพท์ (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา [1]
9 รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา [1]
10 รศ.ดร.กมลวรรณ ตังธนกานนท์ (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] ครั้งที่ 10/2560 ลว. 10ต.ค. 60
11 Fang-Ying Yang (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา [1] 16 พฤศจิกายน 2560
12 ศ.ดร.ศิริชัย กาญจนวาสี (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] 16 พฤศจิกายน 2560
13 ผศ.ดร.พัชรินทร์ ปัญจบุรี (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา [1] มติที่ประชุม1/2561ลว.11/มค/61
14 ผศ.ดร.โอภาส เกาไศยาภรณ์ (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา [1] มติที่ประชุม1/2561ลว.11/มค/61
15 ผศ.ดร.ศักดิ์ศรี สุภาษร (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก - [1]
16 ผศ.ดร.อัมพร วัจนะ (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา [1]
17 อาจารย์ ดร.ประยุทธ ชูสอน (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] มตฐ 2/2561 เมื่อ 15 ก.พ. 2561
18 ผศ.ดร.สังคม ภูมิพันธุ์ (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] มตฐ. 2/2561 เมื่อ 15 ก.พ. 256
19 รศ.ดร.ถนอมวรรณ ประเสริฐเจิญสุข (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] เป็น กก.ระดับ โท-เอก : มติ มตฐ
20 รศ.ดร.ชาตรี ฝ่ายคำตา (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา [1] มตฐ 3/2561 เมื่อ 15 มี.ค. 256
21 ผศ.ดร.พัดตาวัน นาใจแก้ว (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา [1] เป็น กก.ระดับ โท-เอก : มติ มตฐ
22 อาจารย์ ดร.เจนสมุทร แสงพันธ์ (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาคณิตศาสตรศึกษา [1] 5/2561 เมื่อ 17 พ.ค. 2561
23 ศ.ดร.สมจิตต์ สุพรรณทัสน์ (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน [1] มตฐ.5/2561 เมื่อ 17 พ.ค. 2561
24 ผศ.ดร.อนิรุทธ์ สติมั่น (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา [1] 7/2561 เมื่อ 13 ก.ค. 2561
25 ผศ.ดร.ภัทราวดี มากมี (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] มตฐ.7/2561 เมื่อ 13 ก.ค. 256
26 ผศ.ดร.ณัฐภรณ์ หลาวทอง (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] มตฐ.7/2561 เมื่อ13 ก.ค.2561
27 ผศ.ดร.เฉลย ภูมิพันธุ์ (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] มตฐ.6/2561 เมื่อ14 มิ.ย.2561
28 ผศ.ดร.ศรินทิพย์ รักษาสัตย์ (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน [1] มตฐ.4/2560 เมื่อ 4 เม.ย.2560
29 ผศ.ดร.เสกสรรค์ แย้มพินิจ (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา [1] มตฐ. 7/2559 เมื่อ 24 ส.ค.2559
30 รศ.ดร.ประวิต เอราวรรณ์ (เอก) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา [1] มตฐ.7/2559 เมื่อ 24 ส.ค.2559
31 ผศ.ดร.อัจศรา ประเสริฐสิน (106) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] มตฐ. 8/2561 เมื่อ 15 ส.ค.2561
32 ผศ.ดร.สังวรณ์ งัดกระโทก (108) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] โท เอก : มตฐ.9/61 เมื่อ 14กย61
33 ผศ.ดร.อานนท์ ศักดิ์วรวิชญ์ (109) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] โท เอก : มตฐ.9/61 เมื่อ 14กย61
34 รศ.ดร.ชวลิต ชูกำแพง (110) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน [1] เอก : มตฐ.9/61 เมื่อ 14กย61
35 รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน [1] 9/2561 เมื่อ 14 ก.ย. 2561
36 ศ.นพ.สุชาติ พหลภาคย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา [1] กก.มตฐ. เมื่อ 2/2562 เมื่อ 15
37 MR.CHEN-CHUNG LIU ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาเอก สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา [1] 4/2562

รวมทั้งหมด 37 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1