ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปริญญาโท [ ตามระเบียบข้อบังคับ พ.ศ. 2558 เป็นต้นไป]
ลำดับ ชื่อ-สกุล ประเภท กรรมการระดับ สาขาที่เสนอ โปรไฟล์ เลขที่/วันที่
1 รศ.ดร.พิมพันธ์ เดชะคุปต์ (โท) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท - [1] 225/2549 / 30พ.ย.49 และมตฐ.5/6
2 รศ.จุมพล ราชวิจิตร (โท) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน [1] บศ. 213/2559 ลว. 10 มี.ค.2559
3 ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรรม (โท) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน [1]
4 รศ.ดร.ประยุทธ ไทยธานี (โท) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา [1] มติการประชุม 1/2561ลว.11/มค/61
5 รศ.ดร.ไชยยศ เรืองสุวรรณ (โท) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา [1] มติการประชุม1/2561ลว.11/มค/61
6 อาจารย์ ดร.ภิรมย์ เชนประโคน (โท) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา [1]
7 ผศ.ดร.ปัฐมาภรณ์ พิมพ์ทอง (โท) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สควค) [1] [2]
8 ผศ.ดร.ทิพาพร สุจารี (โท) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน [1] 2/2561 เมื่อ 15 ก.พ. 2561
9 รศ.ลัดลา ศิลาน้อย (โท) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน [1] เป็น กก.ระดับ โท : มติ มตฐ.เม
10 อาจารย์ ดร.จรัญ แสนราช (โท) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สควค) [1] เป็น กก.ระดับ โท : มติ มตฐ.เม
11 อาจารย์ ดร.สัมฤทธิ์ กางเพ็ง (โท) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] มตฐ.4/2561 เมื่อ 19 เม.ย. 256
12 รศ.ดร.รังสรรค์ โฉมยา (โท) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา [1] 5/2561 เมื่อ 17 พ.ค. 2561
13 อาจารย์ ดร.อารยา ปิยะกุล (โท) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา [1] 5/2561 เมื่อ 17 พ.ค. 2561
14 อาจารย์ ดร.อดิศร ศรีบุญวงษ์ (โท) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน [1] มตฐ.6/2561 เมื่อ 14 มิ.ย.2561
15 รศ.นิลมณี พิทักษฺ์ (105) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน [1] มตฐ.8/2561 เมื่อ 15 ส.ค.2561
16 ผศ.ดร.จีระวรรณ เกษสิงห์ (107) ผู้ทรงคุณวุฒิ ระดับปริญญาโท การศึกษาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี(สควค) [1] โท : มตฐ.9/61 เมื่อ 14กย61

รวมทั้งหมด 16 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1