ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ [ตามระเบียบข้อบังคับ พ.ศ. 2548]
ลำดับ ชื่อ-สกุล ประเภท ระดับ สาขาที่เสนอ โปรไฟล์ เลขที่/วันที่
1 รศ.ดร.นิรมล ศตวุฒิ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน [1] [2] [3] 115/2551 / 18 เมษายน 2551
2 ดร.วิภาดา วัฒนนามกูล ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอน [1] 023/2551 / 7 กุมภาพันธ์ 2551
3 รศ.ดร.ระพินทร์ โพธิ์ศรี ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 077/ 2551 / 2 เมษายน 2551
4 นายผดุง อารยะวิญญู ผู้ทรงคุณวุฒิ - 837/ 2551 / 31 ตุลาคม 2551
5 Mr.Max Stephens ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พศจิกายน 2549
6 Mr.Noboru Saito ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
7 นายโกศล มีคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
8 นางฉวีวรรณ นาระคล ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
9 นางประพันธ์ สุริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
10 นายปรีชา กลิ่นรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
11 นายปรีชา คัมภีรปกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
12 นายไพทูรย์ สุขศรีงาม ผู้ทรงคุณวุฒิ - 837/ 2551 / 31 ต.ค. 2551
13 นางยาใจ พงษ์บริบูรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
14 นายระจิต ตรีพุทธรัตน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
15 นางวรัญญา จีระวิพูลวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
16 นายวิชัย ชำนิ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
17 นายวิเชียร ชิวพิมาย ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
18 นายวิริยะ นามศิริพงศ์พันธ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
19 นายสำเร็จ ยุรชัย ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
20 นางสุวัฒนา เอี่ยมอรพรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
21 นายสมคิด สร้อยน้ำ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
22 Ms.Fumi Ginshima ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
23 Mr.Hideyo Emori ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
24 Ms.Libby Knott ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
25 Mr.Massmi Isoda ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
26 Ms.Shizumi Shimizu ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
27 Mr.Yutaka Ohara ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
28 นางนิรมล พัจนสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
29 นางกัญญา โพธิวัฒน์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
30 นางมัณฑนา อินทุสมิต ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
31 นางสาวผ่องฉวี ไวยามัจมัย ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
32 นางสนใจ ไชยบุญเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
33 นายวิจิตรา วงศ์อนุสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - [1] 762/2552/5 พฤศจิกายน 2552
34 นางสาวสุชีรา มะหิเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ - [1] 762/2552 / 5 พฤศจิกายน 2552
35 นายบุญเรือง ศรีเหรัญ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] 762/2552 / 5 พฤศจิกายน 2552
36 นายชวลิต โพธิ์นคร ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา [1] 762/2552 / 5 พฤศจิกายน 2552
37 ศ.ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] [2] 732/2552 / 27 ตุลาคม 2552
38 พระครูปลัดสิทธิวรวัฒน์ ชโลปถัมภ์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา [1] 719/2552 / 14 ตุลาคม 2552
39 นายบุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] [2] [3] 719/2552 /14 ตุลาคม 2552
40 เจ้าอธิการประสาท โคตรประทุม ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะ สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษาและการให้คำปรึกษา [1] 719/2552 / 14 ตุลาคม 2552
41 Gerald W.Fry ผู้ทรงคุณวุฒิ - [1] [2] [3] [4] 719/2552 / 14 14 ตุลาคม 2552
42 ศ.ดร.เกษม จันทร์แก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] [2] 719/2552 / 14 ตุลาคม 2552
43 ดร.ดิเรก พรสีมา ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] 719/2552 / 14 ตุลาคม 2552
44 ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] 719/2552 /14 ตุลาคม 2552
45 ดร.ปัญญา แก้วกียูร ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] [2] 719/2552 / 14 ตุลาคม 2552
46 ดร.สุรัตน์ ดวงชาทม ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] [2] 719/2552 / 14 ตุลาคม 2552
47 ผศ.ดร.คนึง สายแก้ว ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] [2] 719/2552 / 14 ตุลาคม 2552
48 ดร.ศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ ผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา [1] [2] 719/2552 / 14 ตุลาคม 2552
49 นางสนใจ ไชยบุญเรือง ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225 / 2549 /30 พฤศจิกายน 2549
50 นายสำเริง เวชสุนทร ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225 /2549 / 30 พฆศจิกายน 2549
51 นายสุพจน์ ไชยสังข์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
52 ผศ.ดร.สุภาสินี สุภธีระ ผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่ระบุ - 225/2549 / 30 พ.ย. 2549
53 นายอนุกูล จินตรักษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
54 นายอุทิศ อินทร์ประสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549/ 30 พฤศจิกายน 2549
55 นางอุษณีย์ อนิรุทธวงศ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225 / 2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
56 Mr.Bill Crawford ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225 / 30 พฤศจิกายน 2549
57 นางกาญจนา สุจีนะพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225 / 30 พฤศจิกายน 2549
58 นางสาวทิพรัตน์ นพฤทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
59 นางเนตรชนก จันทร์สว่าง ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549
60 นางสาวรุ่งฟ้า จันทร์จารุภรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ - 225/2549 / 30 พฤศจิกายน 2549

รวมทั้งหมด 60 เรคคอร์ด 4 หน้า : 1 [2][3][4] หน้าต่อไป >>