ประวัติคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 
 
       วันที่ 13 กันยายน 2511 คณะกรรมการพิจารณาจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประชุมเป็นครั้งแรก ณ แผนกจิตวิทยา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมดังนี้
• นายพิมล กลกิจ ประธาน
• นางสาวศีลา จายนียโยธิน กรรมการ
• นายไววิทย์ พุทธารี กรรมการ
• นายสันต์ เตชะกัมพุธ กรรมการ
• นายกำจัด มงคลกุล กรรมการ
• นายวิจิตร ศรีสะอ้าน กรรมการ
• นายสุภาพ ภู่ประเสริฐ กรรมการ
• Dr.Jean Barry กรรมการ
• นายสมพงษ์ จันทร์โพธิ์ศรี กรรมการ
• นายขาว เหมือนวงศ์ กรรมการ
• นางสายสุรี จุติกุล กรรมการ
 
     วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2512
              สภามหาวิทยาลัยขอนแก่นให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์
     วันที่ 13 มิถุนายน 2512
              คณะกรรมการบริหารสภาการศึกษาแห่งชาติพิจารณาเห็นชอบหลักสูตร ศึกษาศาสตรบัณฑิตและเริ่มรับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 96 คน
     วันที่ 2 กรกฎาคม 2512
              Dr. Jean Barry ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงานในโครงการจัดตั้งคณะศึกษาศาสตร์
     วันที่ 22 สิงหาคม 2512
              คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ( ก . พ .) มีมติรับรองปริญญาศึกษาศาสตร์เพิ่มอีกคณะหนึ่ง ลงในหนังสือราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 87 ลงวันที่ 30 มีนาคม 2513 จากการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 19/2524 มีมติให้ถือว่า วันที่ 13 กันยายน ของทุกปีเป็นวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2511 ทั้งนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยมีส่วนสนับสนุนแผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ได้ผลสมบูรณ์ยิ่งขึ้น โดยมีหลักการเหตุผลที่สำคัญ 3 ประการคือ
1. การขาดแคลนครูปริญญา
2. การขาดความสมดุลด้านคุณภาพการศึกษาระหว่างส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
3.การขาดการวิจัยด้านการศึกษาและจิตวิทยาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคณะศึกษาศาสตร์จึงจัดตั้งขึ้น
เพื่อพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามนโยบายของรัฐบาลโดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
1. เพื่อผลิตครูปริญญาและอนุปริญญาสาขาวิชาต่าง ๆ ที่จะสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยร่วมมือกับกรมการฝึกหัดครู
กระทรวงศึกษาธิการ ในการผลิตครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
2. เพื่อผลิตโสตทัศนูปกรณ์ ตำรา และเอกสารการศึกษาที่ส่งเสริมให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
3. เพื่อทดลองและวิจัยวิธีการสอน การจัดการเรียนการสอน และหลักสูตรประเภทต่าง ๆ ที่เหมาะสมในการเตรียมครู โดยเฉพาะอย่างยิ่งครูที่สอนในชนบท
4. เพื่อมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาชนบทโดยปฏิบัติงานร่วมกับโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
5. เพื่อเผยแพร่และให้บริการด้านการศึกษาการอบรมแก่ชุมชนและครูประจำการในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
6. เพื่อวิจัยปัญหาต่าง ๆ ด้านการศึกษาและจิตวิทยาที่ช่วยให้เข้าใจสภาพบุคคลและสิ่งแวดล้อม่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดีขึ้น
อันจะช่วยเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อไป
คณะศึกษาศาสตร์ มีปณิธานอันแน่วแน่ที่จะยึดวัตถุประสงค์ หลักการดังกล่าวเป็นบรรทัดฐานในการวางแผนพัฒนาและการบริหารงาน และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวในการวางแผนพัฒนา และการบริหารงานาของคณะศึกษาศาสตร์ ในระหว่างปีการศึกษา 2539-2542 ได้กำหนดวัตถุประสงค์และนโยบายและมาตรการไว้ดังนี้

1. เพื่อพัฒนาความก้าวหน้าทางวิชาการ การวิจัยการบริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้ทันตามสมัย
2. เพื่อส่งเสริมความสามัคคีของคณาจารย์บุคลากรและมีกำลังใจทำงานร่วมกัน
3. เพื่อพัฒนาการศึกษาของนักศึกษาให้มีความเป็นเลิศในสาขาศึกษาศาสตร์
ทั้งระดับปริญญาตรีและสูงกว่า
4. เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีของโรงเรียนทั่วไป
คณะศึกษาศาสตร์ได้ทำหน้าที่อย่างดียิ่ง และมีพัฒนาการดังต่อไปนี้
พ . ศ .2512 รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการมัธยมศึกษารุ่นแรกจำนวน 100 คนโดยใช้อาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์
อักษรศาสตร์ เป็นสำนักงานของคณะและสถานที่เรียนชั่วคราว
พ . ศ .2513 เริ่มก่อสร้างอาคารเรียนของคณะฯ ทางทิศใต้ของมหาวิทยาลัย บริเวณหมู่บ้านสีฐานในปีเดียวกันก็ได้จัดตั้ง โรงเรียนสาธิตอนุบาล และสาธิตประถมขึ้นเพื่อทำการทดลองและวิจัยการสอนแบบต่าง ๆ
พ . ศ . 2514 ย้ายสำนักงานคณะฯ มายังอาคารสร้างใหม่บริเวณหมู่บ้านสีฐาน
พ . ศ .2516 ผลิตศึกษาศาสตรบัณฑิต ( ศษ . บ .) สาขาการมัธยมศึกษา ( การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษา ) รุ่นแรก จำนวน 42 คน
พ . ศ .2517 ขยายการศึกษา ด้วยการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการประถมศึกษา รุ่นแรกเพิ่มขึ้นอีกสาขาหนึ่ง โดยรับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 56 คน
พ . ศ .2519 โรงเรียนสาธิตคณะศึกษาศาสตร์ ขยายการทดลองและการสอนในระดับสาธิตมัธยมขึ้นโดยรับนักเรียน จากโรงเรียนสาธิตระดับประถม
พ . ศ . 2523 รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาพลศึกษา หลักสูตร 2 ปี เพิ่มขึ้นอีก 1 สาขาโดยรับนักศึกษารุ่นแรกจำนวน 60 คน และรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตร มหาบัณฑิต สาขาจิตวิทยาการศึกษา สาขาวิชาการวัดและประเมินผลการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนมีนักศึกษารุ่นแรก รวม 30 คน
พ . ศ .2524 คณะกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์มีมติจากการประชุมครั้งที่ 19/2524
ให้ถือวันที่ 13 กันยายน ของทุกปีเป็นวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์
พ . ศ .2525 รับนักศึกษาในระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา รุ่นแรกรวม 12 คน และรับนักศึกษาระดับปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษารุ่นแรก ประมาณ 10 คน
พ . ศ .2526 รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการสอนสังคมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา
หลักสูตร 2 ปี โดยรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 19 คน
พ . ศ .2527 รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาการบริหารการศึกษา มีนักศึกษารุ่นแรก
จำนวน 15 คน

พ . ศ .2529 รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศึกษา หลักสูตร 2 ปี
โดยรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 30 คน
พ . ศ .2530 รับนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา จำนวน 10 คน
พ . ศ .2533 รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตในภาคต้น
ปีการศึกษา 2533และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน ( ภาคพิเศษ ) โดยรับนักศึกษารุ่นแรก
จำนวน 21 คน ภาคปลายเปิดรับสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ( ภาคปกติ ) โดยรับนักศึกษารุ่นแรก
จำนวน 25 คน
พ . ศ .2534 รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา
( ภาคพิเศษ ) โดยรับนักศึกษารุ่นแรก จำนวน 20 คน
พ . ศ .2535 รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาศิลปศึกษา หลักสูตร 4 ปี โดยรับนักศึกษารุ่นแรก
จำนวน 6 คน
และรับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาการศึกษา
( ภาคพิเศษ )
พ . ศ .2536 รับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาพลศึกษาหลักสูตร 4 ปี โดยรับนักศึกษารุ่นแรก
จำนวน 43 คน และรับนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาการแนะแนวและให้คำปรึกษา
พ . ศ .2537 รับนักศึกษาปริญญาเอกตามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยขอนแก่นกับมหาวิทยาลัยดีคิน
ประเทศออสเตรเลีย ( Deakin University , Australia ) สาขาวิชาการศึกษาหลักสูตร 3 ปีรุ่นแรก จำนวน 9 คน
พ . ศ .2538 รับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาพัฒนศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศึกษาและสาขาวิชาพลศึกษา และย้ายที่ทำการคณะศึกษาศาสตร์จากบริเวณหมู่บ้านสีฐานมายังเขตการศึกษาตามผังแม่บทของมหาวิทยาลัย
ซึ่งอยู่ตรงข้ามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 
 
        พ . ศ .2539 คณะศึกษาศาสตร์ ย้ายที่ตั้งจากบริเวณหมู่บ้านสีฐาน ( ที่ตั้งโรงเรียนสาธิตในปัจจุบัน ) มายังที่ตั้งคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ( ตรงข้ามศาลาพระราชทายปริญญาบัตรเดิม ) ด้วยเหตุผลเกี่ยวกับการจัดตั้งคณะตามแผนผังแม่บทของมหาวิทยาลัย เพื่อส่งเสริมให้เกิดการใช้อาคาร สถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกร่วมกันในด้านการบริการด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ซึ่งจะช่วยสร้างความสามัคคี ความสัมพันธ์ และความเข้าใจอันดีภายในคณะและระหว่างคณะตลอทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน พ . ศ .2540 รับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรการศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาหลักสูตร และการสอน ( ภาคพิเศษ ) รุ่นแรก จำนวน 20 คน
       พ . ศ .2540 รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา ( ภาคพิเศษ ) รุ่นแรก จำนวน 20 คน
       พ . ศ .2541 รับนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการแนะแนวและให้คำปรึกษา ( ภาคพิเศษ ) รุ่นแรก จำนวน 25 คน
       พ . ศ .2542 รับนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู ( ภาคปกติ ) รุ่นแรก จำนวน 3 คน
       พ . ศ .2543 รับนักศึกษาระดับปริญญาเอก หลักสูตรศึกษาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ( ภาคพิเศษ ) รุ่นแรก จำนวน 13 คน
       พ . ศ .2546 - รับนักศึกษาระดับปริญญาโท หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาคณิตศาสตร์ศึกษา ( พิเศษ ) รุ่นแรก จำนวน 20 คน
- จัดตั้งศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาแบบเรียนรวมสำหรับบุคคลออทิสติก (Autistic)
ณ โรงเรียนสาธิตมอดินแดง
- จัดตั้งศูนย์วิชาการต่าง ๆ ในคณะศึกษาศาสตร์ ได้แก่ ศูนย์ประเมินและพัฒนาคุณภาพการ ศึกษา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) และศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา
- โครงการความร่วมมือกับ Northern Arizona University (NAU) ผลิตครูผู้สอนภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นโครงการนานาชาติ นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการเรียนที่คณะศึกษาศาสตร์ 3 ปีแรก ส่วนปีที่ 4 จะศึกษา ณ NAU และกลับมาฝึกสอนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่น 1 ปี