-
แบบฟอร์มเก็บข้อมูล ศษ.บว. 01 online
   รหัสประจำตัวนักศึกษา :   ***
 
 

 

สืบค้นข้อมูล แบบฟอร์มเก็บข้อมูล
 
  รหัสนักศึกษา/ชื่อ-นามสกุล/เรื่อง :
 

 

รายการ แบบฟอร์มเก็บข้อมูล
  รหัสนักศึกษา   ชื่อ-นามสกุล นักศึกษา   เรื่อง   หมายเหตุ
537050042-1   เพ็ญผกา หนองนา   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของนักศึกษาครู ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษา    
557050035-0    จันทรรัตน สิทธิสมจินต์   โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยการจัดการนวัตกรรมที่ส่งผลต่อโรงเรียนสมรรถนะสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (A STRUCTURAL EQUATION MODEL OF INNOVATION MANAGEMENT FACTORS AFFECTING HIGH-PERFORMING SCHOOL IN BASIC EDUCATION SCHOOLS)    
547050016-3   อรวรรณ ศรีบุญเรือง   การพัฒนาครูเคมีด้านการจัดการเรียนรู้โดยการใช้การเปรียบเทียบ Developing Chemistry Teachers in Using Analogy for Learning Management    
537050042-1   เพ็ญผกา หนองนา   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของนักศึกษาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษา    
537050042-1   เพ็ญผกา หนองนา   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของนักศึกษาครูให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษา    
537050042-1   เพ็ญผกา หนองนา   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของนักศึกษาครู ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษา    
575050070-6   ตริตราภัณฑ์ ศรีรัตนานุกูล   การศึกษาทักษะการแก้ปัญหา ในวิชาฟิสิกส์    
537050044-7    แสวงผล   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนรู้ที่เสริมสร้างทักษะการคิดของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
585050234-3    Sitsanou PHOUTHAVONG   การสำรวจความเข้าใจทางฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแสตรงและแรงจูงใจทางฟิสิกส์ของนักศึกษาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
585050233-5    Souvannaphet NATNIVONG   การสำรวจความเข้าใจทางฟิสิกส์เรื่องคลื่นเสียงและแรงจูงใจทางฟิสิกส์ของครูแขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
585050234-3    Sitsanou PHOUTHAVONG   การสำรวจความเข้าใจทางฟิสิกส์ เรื่องไฟฟ้ากระแสตรงและแรงจูงใจทางฟิสิกส์ของนักศึกษาปีที่ 2 มหาวิทยาลัยสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
585050233-5   Souvannaphet NATNIVONG   การสำรวจความเข้าใจทางฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นเสียงและแรงจูงใจทางฟิสิกส์ของครู แขวงอุดมไช สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
537050001-5   กัญญาวดี แสงงาม   ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับจิตเคารพบนับถือและรูปแบบเสริมสร้างจิตเคารพนับถือสุู่พฤติกรรมความเป็นพลเมืองของนักศึกษาปริญญาตรี    
585050234-3   SITSANOU PHOUTHAVONG   แนวคิดเกี่ยวกับพลังงานของนักเรียนลาวชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 5 (Grade 1 - 5 Lao Students' Existing ideas about Energy) และ แนวคิดเกี่ยวกับพลังงานของนักเรียนลาวชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 7 (Grade 6 - 12 Lao Students' Existing ideas about Energy)    
537050042-1   เพ็ญผกา หนองนา   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถของนักศึกษาครู ให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้บูรณาการอาเซียนศึกษา    
585050233-5    souvannaphet NATNIVONG   การสำรวจความเข้าใจทางฟิสิกส์ เรื่อง คลื่นเสียงและแรงจูงใจทางฟิสิกส์ ของนักศึกษาสายธรรมชาติ ปีที่ 1 วิทยาลัยครูดงคำช้าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
575050075-6   สมฤทัย พละสุ   การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1    
575050078-0   สุภาธินี พันธ์ศิริ   การประเมินการใช้หลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
585050105-4   ชลธิชา พลชัย   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่2 เรื่อง ระบบย่อยอาหารของมนุษย์โดยใช้รูปแบบการจัดกระบวนการเรียนรู้ แบบ โฟร์แมทซิสเต็ม (4MAT)    
537050047-1    วิไล พลพวก   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเรื่องการสอนภาษาไทยเพื่อส่งเสริมเชาวน์ปัญญาแห่งความสำเร็จสำหรับครูประถมศึกษา    
537050037-4    ดุษนี รัตนวราห   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเรียนรู้โดยการกำกับตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
537050006-5   ศิริชัย ศรีหาตา   การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวิต ภายใต้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์    
537050006-5   ศิริชัย ศรีหาตา   การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างทักษะชีวิต ภายใต้แนวคิดจิตตปัญญาศึกษาและธรรมชาติของวิทยาศาสตร์    
537050064-1    วัชราภรณ์ ถ้ำกลาง   การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนตรัคติวิสต์ เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์และเมตาคอกนิชัน ของนักเรียนระดับประถมศึกษา    
585050225-4   วารี ขำหมื่นไวย   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องทฤษฎีพีทาโกรัส โดยใช้กิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดของ van Hiele สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
557050037-6   เจนภพ ชัยวรรณ   โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนรัฐบาลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา : การวิเคราะห์กลุ่มพหุ    
555050264-1   สุรัตนา ทิพนนท์   การพัฒนาเรื่องราวทางสังคมในรูปแบบสื่อมัลติมีเดียเพื่อปรับพฤติกรรมการเข้าแถวของเด็กที่มีภาวะ ออทิสซึม    
537050039-0   ปนัดดา ญวนกระโทก   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างอัตมโนทัศน์สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
537050039-0   ปนัดดา ญวนกระโทก   การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อเสริมสร้างอัตมโนทัศน์สำหรับนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
547050022-8   ศรวณีย์ ลาเต   รูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (LEARNING MODEL FOR SCIENTIFIC CONCEPT DEVELOPMENT THROUGH CONSTRUCTIVIST APPROACHES)    
547050022-8   ศรวณีย์ ลาเต   รูปแบบการเรียนรู้เพื่อพัฒนาแนวคิดทางวิทยาศาสตร์ ตามแนวทฤษฏีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง (LEARNING MODEL FOR SCIENTIFIC CONCEPT DEVELOPMENT THROUGH CONSTRUCTIVIST APPROACHES)    
565050126-4   กฤษณา จันณรงค์   การพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการคิดคำนวณ ที่เรียนร่วมในโรงเรียน    
565050126-4   กฤษณา จันณรงค์   การพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการคิดคำนวณ ที่เรียนร่วมในโรงเรียน    
565050126-4   กฤษณา จันณรงค์   การพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินผลการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์ สำหรับเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการคิดคำนวณ ที่เรียนร่วมในโรงเรียน    
575050052-8   อักขราวุธ กันหาป้อง   การศึกษาการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ตรง ภาษา ภาพและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการสร้างมโนมติทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    
575050052-8   อักขราวุธ กันหาป้อง   การศึกษาการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ตรง ภาษา ภาพและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ ในการสร้างมโนมติทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    
575050052-8   อักขราวุธ กันหาป้อง   การศึกษาการเชื่อมโยงระหว่างประสบการณ์ตรง ภาษา ภาพและสัญลักษณืทางคณิตศาสตร์ ในการสร้างมโนมติทางคณิตศาสตร์ เรื่องการ คูณ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    
565050368-0   อรอนงคื คัดทะจันทร์   ผลการใช้เกมการศึกษาในการพัฒนาความสามารถทางการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20    
565050361-4   ภิญโญ แสงสกุล   ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่องการเกษตรในท่อซีเมนต์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย THE EFFECTIVENESS PROJECT-BASED LEARNING OF AGRICULTURE IN CEMENT PIPES FOR STUDENTS WITH PHYSICAL IMPAIRMENTS    
545050005-4   ปรมาภรณ์ เวียงวิเศษ   บทเรียนแบบผสมผสานโดยใช้เทคนิคการเรียนรู้ร่วมกันด้วยโครงสร้างกลุ่มต่างกันที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
565050368-0    อรอนงค์ คัดทะจันทร์   ผลการใช้เกมการศึกษาในการพัฒนาความสามารถทางการบวกและการลบจำนวนที่มีผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20    
565050189-0   จารุดา ศรีงาม   การศึกษาอัตมโนทัศน์ในวัยรุ่นที่ติดเชื้อเอชไอวีและนิยามตนเองว่าเป็นกลุ่มหญิงรักหญิง : กรณีศึกษา (SELF-CONCEPT IN ADOLESCENT LESBIAN LIVING WITH HIV: CASE STUDY)    
575050159-0   บวรพจน์ พุดสีเสน   ความต้องการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
547050017-1   เทียนทอง ดีรักษา   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (THE DEVELOPMENT OF AN ENHANCED SCIENTIFIC ARGUMENTATION LEARNING MODEL IN SECONDARY SCHOOL SCIENCE CLASSROOM)    
547050017-1   เทียนทอง ดีรักษา   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการโต้แย้งทางวิทยาศาสตร์ในชั้นเรียนวิทยาศาสตร์ระดับมัธยมศึกษา (THE DEVELOPMENT OF AN ENHANCED SCIENTIFIC ARGUMENTATION LEARNING MODEL IN SECONDARY SCHOOL SCIENCE CLASSROOM)    
575050159-0   บวรพจน์ พุดสีเสน   ความต้องการในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
575050159-0   บวรพจน์ พุดสีเสน   ความต้องการในการเข้าศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาจิตวิทยา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
575050250-4   สริญญา จำปาวอ   การศึกษาพฤติกรรมการใช้ Social Media ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น    
575050250-4   สริญญา จำปาวอ   การศึกษาพฤติกรรมการใช้ Social Media ของนักเรียนระดับชั้น มัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 จังหวัดขอนแก่น    
575050013-8   สุรศักดิ์ ตุลาเนตร   ความความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในบริบทที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
575050013-8   สุรศักดิ์ ตุลาเนตร   ความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในบริบทที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
537050049-7   สมสมร เรืองวรบูรณ์   การพัฒนาหลักสูตรเสริมสร้างสมรรถนะสากลสำหรับนักศึกษาพยาบาลศาสตรบัณฑิต    
575050002-3   เข็มทอง คตมรคา   ค่านิยมของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด    
575050002-3   เข็มทอง คตมรคา   ค่านิยมของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด    
575050002-3   เข็มทอง คตมรคา   ค่านิยมของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด    
575050003-1   ชมพู่ ลุนศักดิ์   ความรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับการสอนเรื่องเศษส่วนของครูที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
575050013-8   สุรศักดิ์ ตุลาเนตร   ความความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในบริบทที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
575050003-1   ชมพู่ ลุนศักดิ์   ความรู้ทางคณิตศาสตร์สำหรับการสอนเรื่องเศษส่วนของครูที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
575050013-8   สุรศักดิ์ ตุลาเนตร   ความความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในบริบทที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
547050011-3   พิมพร ผาพรม   การส่งเสริมความรอบรู้แบบสะเต็มบูรณาการผ่านโมดุลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับนาโน เรื่อง พื้นผิวอัจฉริยะ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
547050011-3   พิมพร ผาพรม   การส่งเสริมความรอบรู้แบบสะเต็มบูรณาการผ่านโมดุลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับนาโน เรื่อง พื้นผิวอัจฉริยะ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
547050011-3   พิมพร ผาพรม   การส่งเสริมความรอบรู้แบบสะเต็มบูรณาการผ่านโมดุลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับนาโน เรื่อง พื้นผิวอัจฉริยะ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
575050224-5   ปติพล มานิสสรณ์   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ลำดับอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
575050224-5   ปติพล มานิสสรณ์   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบวัฏจักรการเรียนรู้ 5 ขั้น (5Es) ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง ลำดับอนันต์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
575050032-4   ลิขิต พรหมพลเมือง   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
575050032-4   ลิขิต พรหมพลเมือง   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตัคติวิสต์ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ลำดับและอนุกรม ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
575050223-7   บัณฑิต พวงดอกไม้   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง และใช้โปรแกรม GSP เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
575050223-7   บัณฑิต พวงดอกไม้   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง และใช้โปรแกรม GSP เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ เรื่อง ทฤษฏีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
575050225-3   ปนัดดา จันตะคุณ   การศึกษาอิสระ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain – Based Learning) และใช้โปรแกรมสำรวจเชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตพลวัต (The Geometer's Sketchpad) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน ชั    
575050225-3   ปนัดดา จันตะคุณ   การศึกษาอิสระ เรื่อง การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับพัฒนาการทางสมอง (Brain – Based Learning) และใช้โปรแกรมสำรวจเชิงคณิตศาสตร์ เรขาคณิตพลวัต (The Geometer's Sketchpad) เป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ เรื่อง เศษส่วน ชั    
575050046-3   น้ำฝน ปอยมะเริง   การประเมินวิธีการของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (ASSESSMENT OF STUDENT’S HOW TO IN MATHEMATICS CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH)    
575050046-3   น้ำฝน ปอยมะเริง   การประเมินวิธีการของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (ASSESSMENT OF STUDENT’S HOW TO IN MATHEMATICS CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH)    
557050044-9   สุรวีร์ รุ่งเรือง   โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งผลต่อโรงเรียนสมรรถนะสูงในสถานศึกษาเอกชน    
557050044-9   สุรวีร์ รุ่งเรือง   โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ส่งผลต่อโรงเรียนสมรรถนะสูงในสถานศึกษาเอกชน    
565050361-4   ภิญโญ แสงสกุล   ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การเกษตรในท่อซีเมนต์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย THE EFFECTIVENESS PROJECT-BASED LEARNING OF AGRICULTURE IN CEMENT PIPES FOR STUDENTS WITH PHYSICAL IMPAIRMENTS    
565050361-4   ภิญโญ แสงสกุล   ผลการจัดการเรียนรู้แบบโครงงาน เรื่อง การเกษตรในท่อซีเมนต์ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกาย THE EFFECTIVENESS PROJECT-BASED LEARNING OF AGRICULTURE IN CEMENT PIPES FOR STUDENTS WITH PHYSICAL IMPAIRMENTS    
565050002-2   แดนพร วะลิวงศ์    การใช้การประเมินระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุงการสอนของครูในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (Teachers' Use of Formative Assessment for improve teaching in classroom using Lesson Study and Open Approach)    
537050007-3   สุนันทา พุฒพันธ์   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการคิดแก้ปัญหาอย่าง สร้างสรรค์ของผู้เรียนตามแนวทฤษฎีเชื่อมโยงนิยม    
567050011-5    ปรมะ แขวงเมือง   การพัฒนาโมเดลนวัตกรรมทางปัญญาที่ส่งเสริมการประมวลสารสนเทศสำหรับผู้เรียน โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์การสอน และประสาทวิทยาศาสตร์    
575050078-0   กวิลัยพร พันธ์ศิริ   การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) ร่วมกับหนังสือการ์ตูนประกอบบทเรียนภาษาฝรั่งเศส    
575050077-2   สุพรรษา บุตตเขียว   การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด    
575050077-2   สุพรรษา บุตตเขียว   การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด    
575050078-0   กวิลัยพร พันธ์ศิริ   การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) ร่วมกับหนังสือการ์ตูนประกอบบทเรียนภาษาฝรั่งเศส    
57   สุพรรษา บุตตเขียว   การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์และเจตคติทางวิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐานร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด    
575050078-0   กวิลัยพร พันธ์ศิริ   การพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาฝรั่งเศสเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ DR-TA (Directed Reading-Thinking Activity) ร่วมกับหนังสือการ์ตูนประกอบบทเรียนภาษาฝรั่งเศส    
575050013-8   สุรศักดิ์ ตุลาเนตร   ความความเชื่อเกี่ยวกับการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ของนักศึกษาปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาในบริบทที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
565050362-2   รัสรินทร์ พรรณสุวรรณ   การรับรู้ของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (The Perception of Teachers and Principals Regarding Special Education in Schools of Khonkaen Municipality)    
565050362-2   รัสรินทร์ พรรณสุวรรณ   การรับรู้ของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (The Perception of Teachers and Principals Regarding Special Education in Schools of Khonkaen Municipality)    
575050162-1   วรรณพร หลักบุญ   เจตคติต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีพการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
565050193-9   นันธิรา แก้วบุญเรือง   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะพหุวัฒนธรรมและบุคลิกภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีพการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
575050256-2   สิปปกร นิติกิจดำรง   การจัดการเรียนรู้รายวิชาทัศนศิลป์ ตามแนวคิดของ Davis โดยใช้แบบฝึกทักษะการวาดการ์ตูน Super Deformation (SD) ของนักเรียนชั้นมัธนมศึกษาปีที่ 2    
565050193-9   นันธิรา แก้วบุญเรือง   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะพหุวัฒนธรรมและบุคลิกภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีพการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
575050162-1   วรรณพร หลักบุญ   เจตคติต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีพการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
575050061-7   อาทิตย์ ขวัญเขียน   วาทกรรมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
575050061-7   อาทิตย์ ขวัญเขียน   วาทกรรมทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
575050103-7   วิภารัตน์ บุญเขื่อง   เจตคติทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด    
575050105-3   อนุพร วิชามล   การตั้งคำถามที่ส่งเสริมการคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ใช้วิธีการแบบเปิด (Questioning to Enhance Mathematical Thinking of Students Grade 11 by Using Open Approach)    
575050106-1   อัญนิกานต์ ทิพยการย์สิริ   การสำรวจการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่ใช้วิธีการแบบเปิด    
575050104-5   ศรีประภา บุญหล่า   การเชื่อมโยงการคิดทางพีชคณิตกับการคิดทางเรขาคณิตของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด    
575050102-9    วัจนา วรรณโกษิตย์   ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เชิงมโนมติและความรู้เชิงวิธีการ เรื่องความน่าจะเป็นของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด    
575050086-1   จิระประภา ไชยวุฒิ   การศึกษาความเข้าใจทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนที่ใช้ปัญหาปลายเปิด (A STUDY OF GRADE 11 STUDENTS’ MATHEMATICAL UNDERSTANDING IN CLASSROOM USING OPEN-ENDED PROBLEMS)    
575050095-0   พรพิมล พรมนัส   ความตระหนักในการคิดขณะสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด    
575050094-2   บุญนำ คำแก่   การศึกษากระบวนการสร้างความคิดรวบยอดเชิงมโนภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด    
575050087-9   จุฬาภา มูลลีขิต   การสร้างปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการทำให้ปัญหาจากโลกจริงเป็นปัญหาโลกคณิตศาสตร์ ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด    
575050094-2   บุญนำ คำแก่   การศึกษากระบวนการสร้างความคิดรวบยอดเชิงมโนภาพทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด    
567050014-9   อรวรรณ เตชะพรพงษ์   การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริม การคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์    
575050335-6    Kim   STUDENTS’ COGNITIVE PROCESSES IN MATHEMATICS CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH WITH GEOGEBRA    
575050162-1   วรรณพร หลักบุญ   เจตคติต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในภูมิภาคอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรีวิชาชีพการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
565050193-9    นันธิรา แก้วบุญเรือง   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะพหุวัฒนธรรมและบุคลิกภาพของนักศึกษาวิชาชีพการท่องเที่ยวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
575050069-1   ชุลีวรรณ สุขโข   การศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี (Melodic Approach)    
575050069-1   ชุลีวรรณ สุขโข   การศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ดนตรี (Melodic Approach)    
537050050-2   สุรชัย วัฒนาอุดมชัย   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติดของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
567050014-9   อรวรรณ บึงพรรัตน์   การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าวตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ โดยบูรณาการศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์    
537050050-2   สุรชัย วัฒนาอุดมชัย   การพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติดของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
575050335-6   Visa Kim   STUDENTS’ COGNITIVE PROCESSES IN MATHEMATICS CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH WITH GEOGEBRA    
555050287-9   กุศลจิต พรหมเครือ   ลของการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
555050287-9   กุศลจิต พรหมเครือ   ผลของการเรียนแบบผสมผสานที่ใช้วิธีการเรียนรู้แบบร่วมมือ รูปแบบการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
575050334-8    Solun   Exploring Students' Mathematical Proficiency of Learning Fractions Using Open Approach Incorporating Lesson Study    
575050334-8   Solun Say   Exploring Students' Mathematical Proficiency of Learning Fraction in Classroom Using Open Approach    
575050334-8   Solun Say   Exploring Students' Mathematical Proficiency of Learning Fraction in Classroom Using Open Approach    
555050099-0   เกียรติพล กุสุมาลย์   ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น    
555050099-0   เกียรติพล กุสุมาลย์   ความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตกับสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้แบบวัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น    
557050001-7   กรรณิการ์ สุพิชญ์   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความพร้อมในการทำงานให้แก่นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทยและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    
575050294-4    ศิริวรรณ เต็มวงษ์   การวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนรางวัลพระราชทานในจังหวัดขอนแก่น    
575050092-6   ธนาบัตร วิริยะอุดมเสถียร   การสื่อสารทางคณิตศาสตร์โดยใช้วาจาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
575050092-6   ธนาบัตร วิริยะอุดมเสถียร   การสื่อสารทางคณิตศาสตร์โดยใช้วาจาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
575050103-7   วิภารัตน์ บุญเขื่อง   เจตคติทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด    
575050336-4   จิราวัฒน์ นางาม   การพัฒนาระบบจัดการสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนกลับทางเพื่อส่งเสริมการถ่ายโยงความรู้ในชั้นเรียนคอมพิวเตอร์    
575050092-6   ธนาบัตร วิริยะอุดมเสถียร   คำที่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ใช้ในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดและการศึกษาชั้นเรียน    
565050262-6   พรพรรณ คลังกลาง   เจตคติต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
565050262-6   พรพรรณ คลังกลาง   เจตคติต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียนของ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
565050262-6   พรพรรณ คลังกลาง   เจตคติต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
565050262-6   พรพรรณ คลังกลาง   เจตคติต่อการเคลื่อนย้ายแรงงานเสรีในอาเซียนของนักศึกษาระดับปริญญารี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
557050004-1   สุกานดา ญาติพร้อม   รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยการเรียนร๔้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร    
557050004-1   สุกานดา ญาติพร้อม   รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร    
575050322-5   อนุวัตร ศรีพระนาม   ภาวะผู้นำเหนือผู้นำสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050316-0    สีจันทร์ฮด   การเสริมสร้างพลังอำนาจครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1    
575050316-0    สีจันทร์ฮด   การเสริมสร้างพลังอำนาจครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต1    
575050322-5   อนุวัตร ศรีพระนาม   ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25    
575050322-5   อนุวัตร ศรีพระนาม   ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25    
575050322-5   อนุวัตร ศรีพระนาม   ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25    
575050316-0   ลำไพพัชร สีจันทร์ฮด   การเสริมสร้างพลังอำนาจครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ขอนแก่น เขต1    
575050316-0    ลำไพพัชร สีจันทร์ฮด   การเสริมสร้างพลังอำนาจครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
575050316-0   ลำไพพัชร สีจันทร์ฮด   การเสริมสร้างพลังอำนาจครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1    
575050322-5   อนุวัตร ศรีพระนาม   ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
575050279-0   ปิยะมาศ วงศ์แสน   วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งกรเรียนรูัทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050279-0   ปิยะมาศ วงศ์แสน   วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
555050293-4   นันทิกานต์ ปักโคทานัง   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการรู้สื่อและสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาวิทยาศาสตร์    
555050293-4   นันทิกานต์ ปักโคทานัง   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายที่ส่งเสริมทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ทักษะการรู้สื่อและสารสนเทศในศตวรรษที่ 21 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในวิชาวิทยาศาสตร์    
575050324-1    บุญพิโย   การทำงานเป็นทีมของครูที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24    
575050279-0   ปิยะมาศ วงศ์แสน   วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050279-0   ปิยะมาศ วงศ์แสน   วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050279-0   ปิยะมาศ วงศ์แสน   วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050322-5   อนุวัตร ศรีพระนาม   ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
575050322-5   อนุวัตร ศรีพระนาม   ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
575050322-5   อนุวัตร ศรีพระนาม   ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 25    
575050316-0    สีจันทร์ฮด   การเสริมสร้างพลังอำนาจครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1    
575050316-0    ลำไพพัชร สีจันทร์ฮด   การเสริมสร้างพลังอำนาจครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1    
565050194-7   นิตยา ละอองศรี   การศึกษาสมรรถนะพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
575050216-4   วิรินญา พลทอง   กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่านและเขียนภาษาไทย: กรณีศึกษาครูโรงเรียนบ้านนาเรียง จังหวัดขอนแก่น    
565050186-6   กนกลักษณ์ ศรีสุข   บทบาทของพ่อล่ามในฐานะผู้ให้คำปรึกษาครอบครัวของชาวผู้ไท กรณีศึกษา ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์    
565050186-6   กนกลักษณ์ ศรีสุข   บทบาทของพ่อล่ามในฐานะผู้ให้คำปรึกษาครอบครัวของชาวผู้ไท กรณีศึกษา ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์    
575050269-3   จิรวัฒน์ วงษ์คง   ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050291-0   วิทยากร ยาสิงห์ทอง   ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
575050331-4   Khoon Sysouvong   ภาวะผู้นำที่เน้นการเรียนรู้เป็นสำคัญที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้ของครู ในสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว    
575050299-4   อินทร์แปลง อบอุ่น   ภาวะผู้นำโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
  ศุภาภรณ์ นครขวาง   ภาวะผู้นำที่เน้นการเรียนรู้เป็นสำคัญที่ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
575050295-2    ศุภาภรณ์ นครขวาง   ภาวะผู้นำที่เน้นการเรียนรู้เป็นสำคัญที่ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
575050269-3   จิรวัฒน์ วงษ์คง   ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050291-0   วิทยากร ยาสิงห์ทอง   ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคลแห่งการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
575050331-4   Khoon Sysouvong   ภาวะผู้นำที่เน้นการเรียนรู้เป็นสำคัญที่ส่งผลต่อการเป็นบุคคล แห่งการเรียนรู้ของครู ในสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว    
575050299-4   อินทร์แปลง อบอุ่น   ภาวะผู้นำโรงเรียนที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050283-9    ศิริพันธ์บุญ   ภาวะผู้นำแบบกระจายที่ส่งผลต่อโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
575050295-2   ศุภาภรณ์ นครขวาง   ภาวะผู้นำที่เน้นการเรียนรู้เป็นสำคัญที่ส่งผลต่อการสร้างนวัตกรรมของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
565050022-6   บุณย์ศศิร์ เลิศเสนา   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามพื้นฐานทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาของนักเรียน    
575050283-9    ศิริพันธ์บุญ   ภาวะผู้นำแบบกระจายที่ส่งผลต่อโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
565050194-7   นิตยา ละอองศรี   การศึกษาสมรรถนะพหุวัฒนธรรมของนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
565050186-6   กนกลักษณ์ ศรีสุข   บทบาทของพ่อล่ามในฐานะผู้ให้คำปรึกษาครอบครัวของชาวผู้ไท กรณีศึกษา ต.กุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์    
575050283-9    พัชราพร ศิริพันธ์บุญ   ภาวะผู้นำแบบกระจายที่ส่งผลต่อโรงเรียนสมรรถนะสูงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
575050283-9   พัชราพร ศิริพันธ์บุญ   ภาวะผู้นำแบบกระจายที่ส่งผลต่อโรงเรียนสมรรถนะสูงในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
575050278-2   ปวีณา เจริญภูมิ   ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050278-2   ปวีณา เจริญภูมิ   ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050293-6   ศิริรัตน์ พิมณาคุณ   การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารทั่วไปของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
575050293-6   ศิริรัตน์ พิมณาคุณ   การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารทั่วไปของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
75050306-3   จีราพร นักปราชญ์   การบริหารความหลากหลายของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
575050306-3   จีราพร นักปราชญ์   การบริหารความหลากหลายของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
575050209-1   กฤตยา ถาวร   กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความของครูภาษาไทย    
575050306-3   จีราพร นักปราชญ์   การบริหารความหลากหลายของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
575050084-5   คณิตา ปามุทา   ความเชื่อของนักศึกษาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์เกี่ยวกับความสามารถในการสอนของตนเอง    
575050084-5   คณิตา ปามุทา   ความเชื่อของนักศึกษาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์เกี่ยวกับความสามารถในการสอนของตนเอง    
575050084-5   คณิตา ปามุทา   ความเชื่อของนักศึกษาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์เกี่ยวกับความสามารถในการสอนของตนเอง    
575050084-5   คณิตา ปามุทา   ความเชื่อของนักศึกษาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์เกี่ยวกับความสามารถในการสอนของตนเอง    
575050084-5   คณิตา ปามุทา   ความเชื่อของนักศึกษาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์เกี่ยวกับความสามารถในการสอนของตนเอง    
575050084-5   คณิตา ปามุทา   ความเชื่อของนักศึกษาวิชาชีพครูคณิตศาสตร์เกี่ยวกับความสามารถในการสอนของตนเอง    
575050313-6   ภัควดี หารปรี   การบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5    
575050313-6   ภัควดี หารปรี   การบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5    
575050305-5   กฤติกานต์ ไกลยา   การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น    
575050305-5   กฤติกานต์ ไกลยา   การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น    
575050305-5   กฤติกานต์ ไกลยา   การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น    
575050305-5   กฤติกานต์ ไกลยา   การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่่น    
575050305-5   กฤติกานต์ ไกลยา   การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่่น    
575050305-5   กฤติกานต์ ไกลยา   การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น    
575050317-8    วนิดา วงศ์คำจันทร์   การบริหารวิชาการในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24    
575050284-7   พัชรี พลราช   ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น    
575050271-6   เจษฎา เขียนจูม   กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนศูนย์กลางการศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
575050271-6   เจษฎา เขียนจูม   กลยุทธ์การบริหารจัดการศึกษา ของโรงเรียนศูนย์กลางการศึกษาในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
575050321-7   สุภาพร แสงวิชัย   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4    
575050321-7   สุภาพร แสงวิชัย   เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารงานของโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4    
575050332-2   Latthanongsay SAYSANA   แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนมัธยมศึกษา แผนกศึกษาธิการและ กีฬา แขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว    
575050332-2    Latthanongsay SAYSANA   แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนมัธยมศึกษา แผนกศึกษาธิการและ กีฬา แขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว    
575050281-3   พงษ์ศักดิ์ วัฒนสุนันท์   การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมที่มีประสิทธิผล : กรณีศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1    
575050281-3   พงษ์ศักดิ์ วัฒนสุนันท์   การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมที่มีประสิทธิผล : กรณีศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1    
585050058-7   พิชญ์ ภูเขียว   การศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับหลักสูตรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านตรมไพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1    
575050297-8   สุมัทนา ลือคำหาร   บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างแรงบันดาลใจให้ประสบความสำเร็จของครูโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3    
575050297-8   สุมัทนา ลือคำหาร   บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างแรงบันดาลใจให้ประสบความสำเร็จของครูโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3    
575050317-8   วนิดา วงศ์จันทร์   การบริหารวิชาการในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24    
575050317-8   วนิดา วงศ์คำจันทร์   การบริหารวิชาการในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24    
575050317-8    วงศ์คำจันทร์   การบริหารวิชาการในการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24    
537050050-2   สุรชัย วัฒนาอุดมชัย   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติดของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
575050326-7   ประภัสสรา ธรรมปาน   แรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
575050326-7   ประภัสสรา ธรรมปาน   แรงจูงใจในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์การที่ส่งผลต่อพฤติกรรม การเป็นสมาชิกที่ดีของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
537050050-2   สุรชัย วัฒนาอุดมชัย   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันการใช้ยาเสพติดของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
575050307-1   ชาตรี สังฆศรี   การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1    
575050307-1   ชาตรี สังฆศรี   การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1    
575050314-4   ภานุพงศ์ ชัยชวนานิตย์   ความพึงพอใจของชุมชนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น    
575050276-6   ธีระศักดิ์ คำดำ   ภาวะผู้นำใฝ่บริการของนักวิชาการที่ส่งผลต่อการบริการที่ดีในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สังกัดกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์    
575050307-1   ชาตรี สังฆศรี   การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1    
575050276-6   ธีระศักดิ์ คำดำ   ภาวะผู้นำใฝ่บริการของนักวิชาการที่ส่งผลต่อการบริการที่ดีในสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษา สังกัดกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์    
575050314-4   ภานุพงศ์ ชัยชวนานิตย์   ความพึงพอใจของชุมชนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น    
4124973   เอกพล อยู่่ภักดี   ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
575050323-3   เอกพล อยู่่ภักดี   ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาษา เขต 30    
575050294-4   ศิริวรรณ เต็มวงษ์   การวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนรางวัลพระราชทานในจังหวัดขอนแก่น    
575050294-4   ศิริวรรณ เต็มวงษ์   การวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนรางวัลพระราชทานในจังหวัดขอนแก่น    
575050294-4   ศิริวรรณ เต็มวงษ์   การวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนรางวัลพระราชทานในจังหวัดขอนแก่น    
575050294-4   ศิริวรรณ เต็มวงษ์   การวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรมคุณภาพของโรงเรียนรางวัลพระราชทานในจังหวัดขอนแก่น    
5   วิมลมณี ไสบาล    การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050319-4   วิมลมณี ไสบาล   การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050319-4   วิมลมณี ไสบาล   การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050319-4   วิมลมณี ไสบาล   การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารงานวิชาการ ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตปราสาทพญาไผ่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050281-3   พงษ์ศักดิ์ วัฒนสุนันท์   การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมที่มีประสิทธิผล : กรณีศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1    
575050281-3   พงษ์ศักดิ์ วัฒนสุนันท์   การบริหารจัดการโรงเรียนเรียนรวมที่มีประสิทธิผล : กรณีศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1    
575050275-8   ทศพร มนตรีวงษ์   การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28    
575050275-8   ทศพร มนตรีวงษ์   การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28    
575050275-8   ทศพร มนตรีวงษ์   การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28    
575050275-8   ทศพร มนตรีวงษ์   การวิเคราะห์องค์ประกอบภาวะผู้นำครูในโรงเรียนมาตรฐานสากล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28    
575050273-2   ชุมนุมพร ประดิษฐ์แท่น   ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050273-2   ชุมนุมพร ประดิษฐ์แท่น   ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050273-2   ชุมนุมพร ประดิษฐ์แท่น   ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050273-2   ชุมนุมพร ประดิษฐ์แท่น   ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050273-2   ชุมนุมพร ประดิษฐ์แท่น   ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050273-2   ชุมนุมพร ประดิษฐ์แท่น   ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050273-2   ชุมนุมพร ประดิษฐ์แท่น   ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050273-2   ชุมนุมพร ประดิษฐ์แท่น   ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050289-7   วัชระ ขันสังข์   แนวทางการพัฒนาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050273-2   ชุมนุมพร ประดิษฐ์แท่น   ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050273-2   ชุมนุมพร ประดิษฐ์แท่น   ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050289-7   วัชระ ขันสังข์   แนวทางการพัฒนาการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050323-3   เอกพล อยู่ภักดี   ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกาษา เขต 30    
575050285-5   พิสิฏฐ์ ชาวเสมา       
575050285-5   พิสิฏฐ์ ชาวเสมา   คุณลักษณะสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลโรงเรียนที่มีสมรรถนะสูงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31    
575050285-5   พิสิฏฐ์ ชาวเสมา   คุณลักษณะสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อโรงเรียนที่มีสมรรถนะสูงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31    
575050285-5   พิสิฏฐ์ ชาวเสมา   คุณลักษณะสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อโรงเรียนที่มีสมรรถนะสูงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31    
575050285-5   พิสิฏฐ์ ชาวเสมา   คุณลักษณะสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อโรงเรียนที่มีสมรรถนะสูงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31    
575050285-5   พิสิฏฐ์ ชาวเสมา   คุณลักษณะสำคัญของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อโรงเรียนที่มีสมรรถนะสูงในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31    
575050292-8    ศฤงคาร บ้งจ่า   ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์กรนวัตกรรม ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    
575050292-8   ศฤงคาร บ้งจ่า   ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์กรนวัตกรรม ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    
4124973   ศฤงคาร บ้งจ่า   ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์กรนวัตกรรม ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    
575050292-8   ศฤงคาร บ้งจ่า   ภาวะผู้นำที่แท้จริงของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อองค์กรนวัตกรรม ในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ    
575050288-9   เรืองสิทธิ์ นามกอง   การประเมินความต้องการจำเป็นในการใช้ทรัพยากรทางการบริหารเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050288-9   เรืองสิทธิ์ นามกอง   การประเมินความต้องการจำเป็นในการใช้ทรัพยากรทางการบริหารเพื่อการจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050282-1   พรรณมล ปิ่นทอง   ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050282-1   พรรณมล ปิ่นทอง   ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050272-4   ชโลทร โชติกีรติเวช   ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะ Soft Skills เพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050282-1   พรรณมล ปิ่นทอง   ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050272-4   ชโลทร โชติกีรติเวช   ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาทักษะ Soft Skills เพื่อการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050282-1   พรรณมล ปิ่นทอง   ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050282-1   พรรณมล ปิ่นทอง   ภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผลของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อการเสริมสร้างพลังอำนาจการทำงานของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050171-0   นครราช เทียนเพ็ชร   ความเข้าใจธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในการเรียนรู้เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด โดยใช้รูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) และบ่งชี้ธรรมชาติวิทยาศาสตร์ : วิจัยในชั้นเรียน    
575050217-2   สุดารัตน์ สมตาเตะ   การปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (Brain - based Learning) : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโนนโก จังหวัดขอนแก่น ADJUSTING GUIDELINE OF BRAIN-BASED LEARNING MANAGEMENT: CASE STUDY OF BANN NONKO SCHOOL, KHON KAEN PROVINCE.    
575050217-2   สุดารัตน์ สมตาเตะ   การปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน (Brain - based Learning) : กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านโนนโก จังหวัดขอนแก่น (ADJUSTING GUIDELINE OF BRAIN-BASED LEARNING MANAGEMENT: CASE STUDY OF BANN NONKO SCHOOL, KHON KAEN PROVINCE.)    
575050278-2   ปวีณา เจริญภูมิ   ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับการเป็นชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050343-7    พัชรินทร์ อัมไพพันธ์   ความรู้ในเนื้อหาผนวกวิธีสอน(PCK)ของครูผู้สอนภาษาไทย: กรณีศึกษาครูโรงเรียนบะนกทา จังหวัดสกลนคร (PEDAGOGICAL CONTENT KNOWLEDG OF THAI LANGUAGE TEACHER : A CASE STUDY OF BANOKTA SCHOOL TEACHER, SAKON NAKHON PROVINCE)    
575050214-8   ภิญโญ คงกุดขมิ้น   บทบาทในการจัดการเรียนรู้ของครูที่จัดการเรียนรู้ด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม กรณีศึกษา โรงเรียนบ้านโคกท่า จังหวัดขอนแก่น    
575050216-4   วิรินญา พลทอง   กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการอ่านและเขียนภาษาไทย: กรณีศึกษาครูโรงเรียนบ้านนาเรียง จังหวัดขอนแก่น    
575050209-1   กฤตยา ถาวร   กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความสำคัญของครูภาษาไทย : กรณีศึกษา ครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เขตอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี    
575050211-4    จุลลดา ศรีวิพัฒน์   การปรับแนวทางการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน(Problem Based Learning): กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านนางแดดเหนือ จังหวัดชัยภูมิ    
575050274-0   เดชฤทธิ์ หลักคำ   พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
575050274-0   เดชฤทธิ์ หลักคำ   พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
575050274-0   เดชฤทธิ์ หลักคำ   พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
575050274-0   เดชฤทธิ์ หลักคำ   พฤติกรรมการบริหารของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
575050280-5   พงษ์ธร จันทร์เล   ภาวะผู้นำของครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สุรินทร์เขต 3    
575050322-5   อนุวัตร ศรีพระนาม   ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050322-5   อนุวัตร ศรีพระนาม   ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต25    
575050322-5   อนุวัตร ศรีพระนาม   ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050322-5   อนุวัตร ศรีพระนาม   ภาวะผู้นำเหนือผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050332-2    Saysa na   แนวทางการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพครูโรงเรียนมัธยมศึกษา แผนกศึกษาธิการและ กีฬา แขวงสะหวันนะเขต ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว    
575050209-1   กฤตยา ถาวร   กระบวนการจัดการเรียนรู้ด้านการอ่านจับใจความสำคัญของครูภาษาไทย : กรณีศึกษา ครูผู้สอนภาษาไทย ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เขตอำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี    
575050286-3   เยาวลักษณ์ นพนิยม   ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
575050286-3   เยาวลักษณ์ นพนิยม   ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
575050286-3   เยาวลักษณ์ นพนิยม   ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
575050286-3   เยาวลักษณ์ นพนิยม   ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
565050362-2   รัสรินทร์ พรรณสุวรรณ   การรับรู้ของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (The Perception of Teachers and Principals Regarding Special Education in School of Khonkaen Municipality)    
565050362-2   รัสรินทร์ พรรณสุวรรณ   การรับรู้ของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (The Perception of Teachers and Principals Regarding Special Education in School of Khonkaen Municipality)    
565050362-2   รัสรินทร์ พรรณสุวรรณ   การรับรู้ของครูและผู้บริหารเกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น (The Perception of Teachers and Principals Regarding Special Education in School of Khonkaen Municipality)    
575050287-1   ระวิพร โนนทิง   บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อองค์การสมรรถนะสูงขององค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
575050286-3   เยาวลักษณ์ นพนิยม   ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อการเรียนรู้เทคโนโลยีสารสนเทศของนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
575050287-1   ระวิพร โนนทิง   บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อองค์การสมรรถนะสูงขององค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
575050284-7   พัชรี พลราช   ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น    
575050284-7   พัชรี พลราช   ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น    
575050284-7   พัชรี พลราช   ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น    
575050284-7   พัชรี พลราช   ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัด    
575050284-7   พัชรี พลราช   ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น    
575050284-7   พัชรี พลราช    ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น    
575050284-7   พัชรี พลราช   ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น    
575050287-1   ระวิพร โนนทิง   บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อองค์การสมรรถนะสูงขององค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
575050287-1   ระวิพร โนนทิง   บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อองค์การสมรรถนะสูงขององค์กรในกำกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
575050316-0    ลำไพพัชร สีจันทร์ฮด   การเสริมสร้างพลังอำนาจครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1    
575050316-0    ลำไพพัชร สีจันทร์ฮด   การเสริมสร้างพลังอำนาจครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1    
575050316-0   ลำไพพัชร สีจันทร์ฮด   การเสริมสร้างพลังอำนาจครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต1    
575050212-2   นิตยา เรืองสุวรรณ   กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยตามแนวการศึกษานอกระบบ : กรณีศึกษาครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น    
575050212-2   นิตยา เรืองสุวรรณ   กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยตามแนวการศึกษานอกระบบ : กรณีศึกษาครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น    
575050212-2   นิตยา เรืองสุวรรณ   กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยตามแนวการศึกษานอกระบบ : กรณีศึกษาครูศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น    
575050316-0    ลำไพพัชร สีจันทร์ฮด   การเสริมสร้างพลังอำนาจครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
575050316-0   ลำไพพัชร สีจันทร์ฮด   การเสริมสร้างพลังอำนาจครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
575050300-5   คุณาธิป จำปานิล   ปัจจัยด้านนวัตกรรมที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050300-5   คุณาธิป จำปานิล   ปัจจัยด้านนวัตกรรมที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050300-5   คุณาธิป จำปานิล   ปัจจัยด้านนวัตกรรมที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050300-5   คุณาธิป จำปานิล   ปัจจัยด้านนวัตกรรมที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้เพื่อเสริมสร้างทักษะศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050309-7   เนตรนภา ตะลาด   แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
575050309-7   เนตรนภา ตะลาด   แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
575050309-7   เนตรนภา ตะลาด   575050309-7    
575050309-7   เนตรนภา ตะลาด   แนวทางการพัฒนาสมรรถนะหลักของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
537050072-2   พัทธนันท์ ชมภูนุช   การวิเคราะห์รูปแบบการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝงพหุระดับ (THE ANALYSIS OF RESEARCH UTILIZATION MODEL: AN APPLICATION OF MULTILEVEL LATENT CLASS ANALYSIS)    
575050270-8   จิราพร กวดขุนทด   การบริหารความเสี่ยงด้านงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
575050270-8   จิราพร กวดขุนทด   การบริหารความเสี่ยงด้านงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
575050218-0   อัฉราพรรณ พาไสย์   การจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ของครูภาษาไทย : กรณีศึกษาโรงเรียนมีสุข จังหวัดขอนแก่น    
575050298-6   อนุชา พลสุด   ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารระบบ สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู    
575050298-6   อนุชา พลสุด   ความสัมพันธ์ระหว่างสมรรถนะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการบริหารระบบ สารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาในเขตพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู    
567050013-1   พิญญารัศม์ สิงหะ   การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา: โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์    
565050188-2   จรรยา ศรีภูมิพฤกษ์   กลวิธีการเผชิญปัญหาในวัยรุ่นหญิงติดเชื้อเอชไอวีจากมารดา: กรณีศึกษา MECHANISM OF COPING TO PERINATALLY ACQUIRED HIV INFECTION IN FEMALE ADOLESCENTS: CASE STUDY    
565050188-2   จรรยา ศรีภูมิพฤกษ์   กลวิธีการเผชิญปัญหาในวัยรุ่นหญิงติดเชื้อเอชไอวีจากมารดา: กรณีศึกษา MECHANISM OF COPING TO PERINATALLY ACQUIRED HIV INFECTION IN FEMALE ADOLESCENTS: CASE STUDY    
575050265-1   กรรณิกา บูระวงษ์       
575050265-1   กรรณิกา บูระวงษ์   โมเดลสมการโครงสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
575050265-1   กรรณิกา บูระวงษ์   โมเดลสมการโครงสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
575050213-0   พิชัย ไชยเดช   การใช้แผนภาพความคิด (MIND MAP) เพื่อพัฒนานักเรียนในชั้นเรียนภาษาไทย    
575050270-8   จิราพร กวดขุนทด   การบริหารความเสี่ยงด้านงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
575050270-8   จิราพร กวดขุนทด   การบริหารความเสี่ยงด้านงานวิชาการของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
575050265-1   กรรณิกา บูระวงษ์   โมเดลสมการโครงสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
575050265-1   กรรณิกา บูระวงษ์   โมเดลสมการโครงสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
575050265-1   กรรณิกา บูระวงษ์       
575050265-1   กรรณิกา บูระวงษ์   โมเดลสมการโครงสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
585050235-1   Phonesyri OUTHAIVANH   การสำหรวจความสามารถในการอ่านจับใจความ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกสาปีที่ 1 ที่โรงเรียนเทศบานนครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
567050031-9    Sonepheth Syhalath   การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์เพื่อส่งเสริมการแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (The Development of Constructivist Web-Based Learning Environment Model to Enhance Problem-Solving for Higher Education Students)    
565050129-8   ชลันดา พจนา   การพัฒนาแบบวัดจิตวิจัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ DEVELOPMENT OF RESEARCH-MINEDEDNESS SCALE OF THIRD YEARS STUDENTS IN FACULTY OF EDUCATION    
565050129-8   ชลันดา พจนา   การพัฒนาแบบวัดจิตวิจัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ DEVELOPMENT OF RESEARCH-MINEDEDNESS SCALE OF THIRD YEARS STUDENTS IN FACULTY OF EDUCATION    
575050277-4   นรางคณา ฮอหรินทร์   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และจิตอาสาของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
575050277-4   นรางคณา ฮอหรินทร์   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และจิตอาสาของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
575050277-4   นรางคณา ฮอหรินทร์   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และจิตอาสาของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
575050277-4   นรางคณา ฮอหรินทร์   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และจิตอาสาของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
575050277-4   นรางคณา ฮอหรินทร์   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์และจิตอาสาของผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
585050245-8   วรพจน์ เหล็กดี   การศึกษาความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับ การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนบ้านหนองคู สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2    
575050284-7   พัชรี พลราช   ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น    
575050284-7   พัชรี พลราช   ภาวะผู้นำเชิงเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น    
575050312-8   ปิยธิดา นามวิจิตร   ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
575050280-5   พงษ์ธร จันทร์เล   ภาวะผู้นำของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์เขต3    
575050280-5   พงษ์ธร จันทร์เล   ภาวะผู้นำของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต3    
575050267-7   กิตติพงษ์ พูลสวสดิ์   การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
575050267-7   กิตติพงษ์ พูลสวสดิ์   การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อ การสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
575050267-7   กิตติพงษ์ พูลสวสดิ์   การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
575050267-7   กิตติพงษ์ พูลสวสดิ์   การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
575050044-7   ภูมิพิทักษ์ สายน้ำเพชร   ผลของโปรแกรมฝึกในกีฬา Tennis 10s ที่มีผลต่อความคล่องแคล่ววองไวในนักกีฬาเทนนิสเยาวชน ช่วงอายุ 5 - 8 ขวบ    
575050043-9   โกวิทย์ คงเดชอดิศักดิ์   ผลของการพัฒนาเอกสารประกอบการเรียนการสอนพลศึกษากีฬาแบดมินตัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
575050313-6    หารปรี   การบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5    
575050313-6   ภัควดี หารปรี   การบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5    
575050313-6    ภัควดี หารปรี   การบริหารสถานศึกษาเพื่อส่งเสริม การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน ในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5    
585050245-8   วรพจน์ เหล็กดี   ขอความอนุเคราะห์ทำการทดลองสอน    
585050245-8   วรพจน์ เหล็กดี   ขอความอนุเคราะห์ทำการทดลองสอน    
575050305-5   กฤติกานต์ ไกลยา   การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น    
575050305-5   กฤติกานต์ ไกลยา   การบริหารคุณภาพทั้งองค์กรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดขอนแก่น    
557050046-5    อุดมพร กันทะใจ   โปรแกรมพัฒนาการบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
575050320-9   สารชา พิมพาคุณ   ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
557050046-5   อุดมพร กันทะใจ   การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
557050046-5   อุดมพร กันทะใจ   การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
557050046-5   อุดมพร กันทะใจ   การบริหารเชิงกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
575050306-3   จีราพร นักปราชญ์   การบริหารความหลากหลายของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050306-3   จีราพร นักปราชญ์   การบริหารความหลากหลายของบุคลากรในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
537050072-2   พัทธนันท์ ชมภูนุช   การวิเคราะห์รูปแบบการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝงพหุระดับ (THE ANALYSIS OF RESEARCH UTILIZATION MODEL: AN APPLICATION OF MULTILEVEL LATENT CLASS ANALYSIS)    
537050072-2   พัทธนันท์ ชมภูนุช   การวิเคราะห์รูปแบบการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝงพหุระดับ (THE ANALYSIS OF RESEARCH UTILIZATION MODEL: AN APPLICATION OF MULTILEVEL LATENT CLASS ANALYSIS)    
537050072-2   พัทธนันท์ ชมภูนุช   การวิเคราะห์รูปแบบการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝงพหุระดับ (THE ANALYSIS OF RESEARCH UTILIZATION MODEL: AN APPLICATION OF MULTILEVEL LATENT CLASS ANALYSIS)    
537050072-2   พัทธนันท์ ชมภูนุช   การวิเคราะห์รูปแบบการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝงพหุระดับ (THE ANALYSIS OF RESEARCH UTILIZATION MODEL: AN APPLICATION OF MULTILEVEL LATENT CLASS ANALYSIS)    
537050072-2   พัทธนันท์ ชมภูนุช   การวิเคราะห์รูปแบบการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝงพหุระดับ (THE ANALYSIS OF RESEARCH UTILIZATION MODEL: AN APPLICATION OF MULTILEVEL LATENT CLASS ANALYSIS)    
537050072-2   พัทธนันท์ ชมภูนุช   การวิเคราะห์รูปแบบการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝงพหุระดับ (THE ANALYSIS OF RESEARCH UTILIZATION MODEL: AN APPLICATION OF MULTILEVEL LATENT CLASS ANALYSIS)    
537050072-2   พัทธนันท์ ชมภูนุช   การวิเคราะห์รูปแบบการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝงพหุระดับ (THE ANALYSIS OF RESEARCH UTILIZATION MODEL: AN APPLICATION OF MULTILEVEL LATENT CLASS ANALYSIS)    
537050072-2   พัทธนันท์ ชมภูนุช   การวิเคราะห์รูปแบบการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝงพหุระดับ (THE ANALYSIS OF RESEARCH UTILIZATION MODEL: AN APPLICATION OF MULTILEVEL LATENT CLASS ANALYSIS)    
575050293-6   ศิริรัตน์ พิมณาคุณ   การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
575050293-6   ศิริรัตน์ พิมณาคุณ   การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
575050293-6   ศิริรัตน์ พิมณาคุณ   การบริหารความเสี่ยงด้านการบริหารทั่วไปของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
575050083-7   กัญญารัตน์ เพียสุวรรณ   การขยายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
537050072-2   พัทธนันท์ ชมภูนุช   การวิเคราะห์รูปแบบการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝงพหุระดับ (THE ANALYSIS OF RESEARCH UTILIZATION MODEL: AN APPLICATION OF MULTILEVEL LATENT CLASS ANALYSIS)    
537050072-2   พัทธนันท์ ชมภูนุช   การวิเคราะห์รูปแบบการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์: การประยุกต์ใช้การวิเคราะห์กลุ่มแฝงพหุระดับ (THE ANALYSIS OF RESEARCH UTILIZATION MODEL: AN APPLICATION OF MULTILEVEL LATENT CLASS ANALYSIS)    
565050282-0   เมธี สาระดำ   การเรียนรู้ของครูจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
565050282-0   เมธี สาระดำ   การเรียนรู้ของครูจากหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ในโครงการพัฒนาวิชาชีพครูด้วยนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
575050083-7   กัญญารัตน์ เพียสุวรรณ   การขยายแนวคิดทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
565050129-8   ชลันดา พจนา   การพัฒนาแบบวัดจิตวิจัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ DEVELOPMENT OF RESEARCH-MINEDEDNESS SCALE OF THIRD YEARS STUDENTS IN FACULTY OF EDUCATION    
565050129-8   ชลันดา พจนา   การพัฒนาแบบวัดจิตวิจัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ DEVELOPMENT OF RESEARCH-MINEDEDNESS SCALE OF THIRD YEARS STUDENTS IN FACULTY OF EDUCATION    
575050314-4   ภานุพงศ์ ชัยชวนานิตย์       
557050004-1   สุกานดา ญาติพร้อม   รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร    
557050004-1   สุกานดา ญาติพร้อม   รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร    
575050297-8    ลือคำหาร   บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างแรงบันดาลใจให้ประสบความสำเร็จของครูโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3    
575050297-8    ลือคำหาร   บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างแรงบันดาลใจให้ประสบความสำเร็จของครูโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3    
575050297-8    ลือคำหาร   บทบาทผู้บริหารสถานศึกษาในการสร้างแรงบันดาลใจให้ประสบความสำเร็จของครูโรงเรียนการศึกษาภาคบังคับ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3    
575050307-1   ชาตรี สังฆศรี   การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1    
575050307-1   ชาตรี สังฆศรี   การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1    
575050307-1   ชาตรี สังฆศรี   การบริหารจัดการสถานศึกษาโดยใช้เครือข่ายการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนขนาดเล็กในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานีเขต 1    
575050071-4   นิรมล สุบรรณวิลาศ   การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงงานตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึ่ม    
575050075-6   สมฤทัย พละสุ   หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การสร้างสรรค์ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา    
575050075-6   สมฤทัย พละสุ   หลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การสร้างสรรค์ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยการจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา    
575050071-4   นิรมล สุบรรณวิลาศ   การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ โดยการจัดการเรียนรู้รูปแบบโครงงานตามแนวคอนสตรัคชั่นนิซึ่ม    
567050040-8   วราธร บวรศักดิ์   การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของครูระดับการศึกษาภาคบังคับ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา    
567050040-8   วราธร บวรศักดิ์   การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของครูระดับการศึกษาภาคบังคับ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา    
585050152-5   ชัยพิชิต ไชยสิทธิ   การศึกษาความคิดเห็นของครูที่มีต่อสมรรถนะการบริหารงานวิชาการ ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนหนองเรือวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
585050158-3   พิเชษฐ์ จันทะศิลา   ความพึงพอใจต่อการจัดการศึกษาของครูผู้สอนโรงเรียนพิศาลปุณณวิทยา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น    
585050166-4   ศิริศักดิ์ ภูทองจันทร์   การศึกษาการบริหารงานประกันคุณภาพภายในของโรงเรียนสีชมพูศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น    
585050155-9   ปิยะลักษณ์ ชูสอน   ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    
585050160-6   ภควรรณ ขันคำ   การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เน้นกระบวนการคิดในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : พหุกรณีศึกษา    
585050160-6   ภควรรณ ขันคำ   การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เน้นกระบวนการคิดในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : พหุกรณีศึกษา    
585050168-0   สรศักดิ์ นิมากร   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารเพื่อการบริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษในเขตจังหวัดขอนแก่น    
585050173-7   อนวัช จิตรักษ์   ภาวะผู้นำด้าน Soft Skill ของข้าราชการครูและบุคลากรโรงเรียนชุมชนหนองเรือ    
585050151-7   ชัญญานุช นวลเสาวภาคย์   การบริหารสถานศึกษาแบบมีส่วนร่วมของครูและบุคลากรทางการศึกษา ในโรงเรียนมัธยมศึกษา ศูนย์ประสานงานเครือข่ายวิชาการที่ 1 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31    
585050171-1   สุภัสสร จันทรังษ์   ความพึงพอใจต่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสรมา เขต 6    
585050142-8   ขนิษฐา แก่นจำปา   พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของครูในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ    
585050142-8   ขนิษฐา แก่นจำปา   พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของครูในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ    
585050142-8   ขนิษฐา แก่นจำปา   พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของครูในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ    
585050142-8   ขนิษฐา แก่นจำปา   พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของครูในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ    
585050142-8   ขนิษฐา แก่นจำปา   พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของครูในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ    
585050142-8   ขนิษฐา แก่นจำปา   พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของครูในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ    
585050171-1   สุภัสสร จันทรังษ์   ความพึงพอใจต่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6    
585050160-6   ภควรรณ ขันคำ   การบริหารงานวิชาการตามแนวคิดการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพที่เน้นกระบวนการคิดในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ : พหุกรณีศึกษา    
575050064-1   เพชราภรณ์ เฮมกลาง   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
565050021-8   นิทัสน์ มาสาลี   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่าย ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียน เรื่อง การใช้โปรแกรม Microsoft PowerPoint ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
585050142-8   ขนิษฐา แก่นจำปา   พฤติกรรมภาวะผู้นำของผู้บริหารที่ส่งผลต่อการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของครูในโรงเรียนขยายโอกาสสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ    
575050374-9   วิภาวัณย์ สาระทรัพย์   การศึกษาความสามารถในการอ่านจับใจความ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ด้วยรูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R ร่วมกับเทคนิควิธีคิดแบบหมวกหกใบ    
585050163-0   ลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์   สภาพการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษาของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสหวิทยาเขตกัลยาณมิตร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
585050149-4   ชัชวาล อนันตปัญญาสกุล   สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตสตรีราชินูทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20    
585050138-9   กมลาลักษณ์ วงศ์ศรีเผือก   โมเดลสมการภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ของนักบริหารการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2    
585050170-3   สุธานี โสโท   สมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี    
585050157-5    พัชรินทร์ ไกรวงษ์   การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการบริหารงานโรงเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษามอหินขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1    
585050157-5    พัชรินทร์ ไกรวงษ์   การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานต่อการบริหารงานโรงเรียน ศูนย์พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการศึกษามอหินขาว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1    
585050149-4   ชัชวาล อนันตปัญญาสกุล   สภาพการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของโรงเรียนในสหวิทยาเขตสตรีราชินูทิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20    
585050176-1   อัมพิกา บุดดา   การสำรวจสภาพวัฒนธรรมองค์การของโรงเรียนศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา อำเภอยางตลาด 3 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2    
585050177-9   เอกชัย อุทรักษ์   การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนนครขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
585050175-3   อรุณศรี ศรีบุรินทร์   ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาศูนย์เครือข่ายบูรพา    
585050155-9   ปิยะลักษณ์ ชูสอน   ความพึงพอใจของครูผู้สอนต่อการบริหารงานวิชาการของผู้บริหารโรงเรียนสตรีชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ    
585050171-1   สุภัสสร จันทรังษ์   ความพึงพอใจต่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคราชสีมา เขต6    
585050171-1   สุภัสสร จันทรังษ์   ความพึงพอใจต่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต6    
585050171-1   สุภัสสร จันทรังษ์   ความพึงพอใจต่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูผู็สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต 6    
585050171-1   สุภัสสร จันทรังษ์   ความพึงพอใจต่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต6    
575050098-4   มนตรี ชื่นอุรา   สมรรถนะในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการแบบเปิด    
575050076-4   สุจินทรา ปุผมาศ    การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA)ร่วมกับนิทานพื้นบ้านอาเซียน    
575050098-4   มนตรี ชื่นอุรา   สมรรถนะในการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการแบบเปิด    
575050267-7    กิตติพงษ์ พูลสวัสดิ์   การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาความสามาถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
575050267-7    กิตติพงษ์ พูลสวัสดิ์   การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาความสามาถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
575050076-4   สุจินทรา ปุผมาศ   การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA)ร่วมกับนิทานพื้นบ้านอาเซียน    
   สุจินทรา ปุผมาศ   การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA)ร่วมกับนิทานพื้นบ้านอาเซียน    
   สุจินทรา ปุผมาศ   การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA)ร่วมกับนิทานพื้นบ้านอาเซียน    
   สุจินทรา ปุผมาศ    การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA)ร่วมกับนิทานพื้นบ้านอาเซียน    
575050076-4   สุจินทรา ปุผมาศ    การศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ด็อค (MIA)ร่วมกับนิทานพื้นบ้านอาเซียน    
575050064-1   เพชราภรณ์ เฮมกลาง   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง โครงสร้างโลกของเรา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
575050280-5   พงษ์ธร จันทร์เล   ภาวะผู้นำของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3    
575050280-5   พงษ์ธร จันทร์เล   ภาวะผู้นำของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3    
575050280-5   พงษ์ธร จันทร์เล   ภาวะผู้นำของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 3    
557050004-1   สุกานดา ญาติพร้อม   รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร    
557050004-1   สุกานดา ญาติพร้อม   รูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยการเรียนรู้แบบผสมผสานเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสาร    
4124973   จำรูญ พิศาลเอก   ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
575050320-9   สารชา พิมพาคุณ   ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
575050075-6   สมฤทัย พละสุ   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การสร้างสรรค์ศิลปะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบจิตตปัญญาศึกษา    
575050320-9   สารชา พิมพาคุณ   ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
575050320-9   สารชา พิมพาคุณ   ภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
585050138-9   กมลาลักษณ์ วงศ์ศรีเผือก   โมเดลสมการภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ของนักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2    
585050138-9   กมลาลักษณ์ วงศ์ศรีเผือก   โมเดลสมการภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ ของนักบริหารการศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุดรธานี เขต 2    
585050094-3   บุษรินทร์ อุดมทรัพย์   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 25 จังหวัดขอนแก่น    
585050177-9   เอกชัย อุทรักษ์   การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนนครขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050177-9   เอกชัย อุทรักษ์   การบริหารงานวิชาการที่ส่งผลต่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนนครขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050170-3   สุธานี โสโท   สมรรถนะการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี    
575050101-1   รัตติญา ทัพสนิท   การให้เหตุผลเชิงอุปมาของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
575050101-1   รัตติญา ทัพสนิท   การให้เหตุผลเชิงอุปมาของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
585050197-3   ภาวัต ไชยพิเดช   ผลของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลับทางที่มีต่อความเข้าใจมโนมติ เรื่อง ความดันในของเหลวและปฏิสัมพันธ์ในการเรียนรู้ของผู้เรียน    
565050129-8   ชลันดา พจนา   การพัฒนาแบบวัดจิตวิจัย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์ DEVELOPMENT OF RESEARCH-MINEDEDNESS SCALE OF THIRD YEARS STUDENTS IN FACULTY OF EDUCATION    
575050262-7   รัตนาพร ทำใหม   สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักเรียนระดับชั้งมัธยมศึกษาปีที่1-3 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
575050161-3   รสสุคนธ์ ธัญถนอม   ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มพัฒนาจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์    
575050161-3   รสสุคนธ์ ธัญถนอม   ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์    
537050070-6   ชาครีย์ คะนอง   การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้านทักษะการคิดขั้นสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์แนวคิดการประเมินแบบแผนที่ผลลัพธ์    
537050070-6   ชาครีย์ คะนอง   การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้านทักษะการคิดขั้นสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์แนวคิดการประเมินแบบแผนที่ผลลัพธ์    
537050070-6   ชาครีย์ คะนอง   การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้านทักษะการคิดขั้นสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์แนวคิดการประเมินแบบแผนที่ผลลัพธ์    
537050070-6   ชาครีย์ คะนอง   การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้านทักษะการคิดขั้นสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์แนวคิดการประเมินแบบแผนที่ผลลัพธ์    
537050070-6   ชาครีย์ คะนอง   การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้านทักษะการคิดขั้นสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์แนวคิดการประเมินแบบแผนที่ผลลัพธ์    
537050070-6   ชาครีย์ คะนอง   การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้านทักษะการคิดขั้นสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์แนวคิดการประเมินแบบแผนที่ผลลัพธ์    
537050070-6   ชาครีย์ คะนอง   การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้านทักษะการคิดขั้นสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์แนวคิดการประเมินแบบแผนที่ผลลัพธ์    
537050070-6   ชาครีย์ คะนอง   การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้านทักษะการคิดขั้นสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์แนวคิดการประเมินแบบแผนที่ผลลัพธ์    
537050070-6   ชาครีย์ คะนอง   การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้านทักษะการคิดขั้นสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์แนวคิดการประเมินแบบแผนที่ผลลัพธ์    
537050070-6   ชาครีย์ คะนอง   การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้านทักษะการคิดขั้นสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์แนวคิดการประเมินแบบแผนที่ผลลัพธ์    
537050070-6   ชาครีย์ คะนอง   การพัฒนารูปแบบการกำกับติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาด้านทักษะการคิดขั้นสูงในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การประยุกต์แนวคิดการประเมินแบบแผนที่ผลลัพธ์    
585050171-1   สุภัสสร จันทรังษ์   ความพึงพอใจต่อกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต6    
575050072-2   ภูติญา บัวระภา   การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวก6ใบ    
575050072-2   ภูติญา บัวระภา   การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับเทคนิคการคิดแบบหมวก6ใบ    
585050094-3   บุษรินทร์ อุดมทรัพย์   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความรู้ภาษาอังกฤษตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของครูผู้สอนภาษาอังกฤษในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 23 24 25 26 และ 27    
575050076-4    สุจินทรา ปุผมาศ   การศึกษาความสามารถในการอ่านเพื่อความเข้าใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการของเมอร์ด็อค(MIA)ร่วมกับนิทานพื้นบ้านอาเซียน    
565050143-4   ภัทริกา ทองยา   การพัฒนาแบบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน ในวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
565050143-4   ภัทริกา ทองยา   การพัฒนาแบบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน ในวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
565050143-4   ภัทริกา ทองยา   การพัฒนาแบบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน ในวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
565050143-4   ภัทริกา ทองยา   การพัฒนาแบบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน ในวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
565050143-4   ภัทริกา ทองยา   การพัฒนาแบบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน ในวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
565050143-4   ภัทริกา ทองยา   การพัฒนาแบบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน ในวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
565050143-4   ภัทริกา ทองยา   การพัฒนาแบบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน ในวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
565050143-4   ภัทริกา ทองยา   การพัฒนาแบบวัดความสามารถด้านการคิดวิเคราะห์ตามแนวคิดของมาร์ซาโน ในวิชาสุขศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
575050051-0   สาวิตรี ภูกองชนะ   การแสดงแทนด้วยลูกศรของนักเรียน ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ARROW REPRESENTATIONS OF STUDENTS IN MATHEMATIC CLASSROOM USING LESSON STUDY AND OPEN APPROACH    
565050095-9   สาโรช คุ้มครอง   การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้เกม รายวิชาเพิ่มเติม ส 20203 อาเซียนศึกษา 1 โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร A STUDY OF ANALYTICAL THINKING SKILLS OF GRADE 7 STUDENTS IN THE S 20203 ASEAN STUDIES 1 SUBJECT    
575050093-4    นุชนันท์ จันนอ   การสำรวจการฟังของครูในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
   ธีรพงษ์ แสงสิทธิ์   โมเดลสมการโครงสร้างพหุระดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
575050093-4    นุชนันท์ จันนอ   การสำรวจการฟังของครูในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
565050085-2   เพ็ญนภา สีสุกอง       
575050267-7   กิตติพงษ์ พูลสวสดิ์   การวิจัยประเมินความต้องการจำเป็นเพื่อการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนมาตรฐานสากลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
575050312-8   ปิยธิดา นามวิจิตร   ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
567050040-8   วราธร บวรศักดิ์   การพัฒนาโปรแกรมเสริมสร้างสมรรถนะสำคัญของครูระดับการศึกษาภาคบังคับ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา    
567050042-4   สิทธิพล พหลทัพ   โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำประสานพลังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน A STRUCTURAL EQUATION MODEL OF SYNERGISTIC LEADERSHIP FOR BASIC SCHOOL ADMINISTRATORS    
567050042-4   สิทธิพล พหลทัพ   โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำประสานพลังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน A STRUCTURAL EQUATION MODEL OF SYNERGISTIC LEADERSHIP FOR BASIC SCHOOL ADMINISTRATORS    
575050025-1   จิราภรณ์ ตลับเพชร   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ออนไลน์เชิงรุกที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล วิชาวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา    
575050018-8    อภินันท์ กินรี   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เชิงปฏิสัมพันธ์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมทักษะการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำหรับผู้เรียนมัธยมศึกษา    
557050040-7    บุญประกอบ   การพัฒนารูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กด้วยเทคนิคการนิเทศแบบช้แนะะท้อนคิด    
575050312-8   ปิยธิดา นามวิจิตร   ภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์ของผู้บริหารสถานศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
575050048-9   ลักษณา ต้นจันทร์   ความเข้าใจเศษส่วนของนักเรียน ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
567050013-1   พิญญารัศม์ สิงหะ   การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา: โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์    
567050013-1    พิญญารัศม์ สิงหะ   การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา: โดยบูรณาการระหว่างศาสตร์การสอนกับศาสตร์ทางประสาทวิทยาศาสตร์    
565050136-1   ปิยพร นิสัยตรง   การพัฒนาแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 THE DEVELOPMENT CONSTRUCTION OF CRITICAL THINKING TEST FOR MATTHAYOM SUKSA IV OF THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 25    
565050136-1    นิสัยตรง   การพัฒนาแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 THE DEVELOPMENT CONSTRUCTION OF CRITICAL THINKING TEST FOR MATTHAYOM SUKSA IV OF THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 25    
565050136-1    ปิยพร นิสัยตรง   การพัฒนาแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 THE DEVELOPMENT CONSTRUCTION OF CRITICAL THINKING TEST FOR MATTHAYOM SUKSA IV OF THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 25    
565050136-1   ปิยพร นิสัยตรง   การพัฒนาแบบวัดการคิดอย่างมีวิจารณญาณ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25 THE DEVELOPMENT CONSTRUCTION OF CRITICAL THINKING TEST FOR MATTHAYOM SUKSA IV OF THE SECONDARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE 25    
575050101-1   รัตติญา ทัพสนิท   การให้เหตุผลเชิงอุปมาของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
585050233-5    NATNIVONG   ผลของการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์สืบเสาะผ่านสถานการณ์จำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง คลื่นเสียง และแรงจูงทางฟิสิกส์ของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์วิทยาลัยครูดงคำช้าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
585050233-5    NATNIVONG   ผลของการจัดการเรียนรู้ฟิสิกส์สืบเสาะผ่านสถานการณ์จำลองทางคอมพิวเตอร์เพื่อพัฒนาความเข้าใจมโนมติ เรื่อง คลื่นเสียง และแรงจูงทางฟิสิกส์ของนักศึกษาวิชาชีพครูวิทยาศาสตร์วิทยาลัยครูดงคำช้าง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
557050040-7    บุญประกอบ   การพัฒนารูปแบบการนิเทศการเรียนการสอนสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กด้วยเทคนิคการนิเทศ แบบชี้แนะสะท้อนคิด    
   ฉัตราภรณ์ อักษร   วิจัยในชั้นเรียน รายวิชา 217 701 ทฤษฎีการวัดและการทดสอบ    
595050194-0   เบญญาดา สุทธิบุตร   การศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนรู้มโนมติเรื่องแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
595050193-2   กมลรัตน์ มาตย์มี   การศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนรู้มโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
595050193-2   กมลรัตน์ มาตย์มี   การศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนรู้มโนมติทางวิทยาศาสตร์ เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
595050017-2   วชิราวุธ วงศ์สุวรรณ   การศึกษาความก้าวหน้ามโนมติเรื่อง "การหักเหแสง"    
595050194-0   เบญญาดา สุทธิบุตร   การศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนรู้มโนมติเรื่องแสงของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
595050193-2   กมลรัตน์ มาตย์มี   การศึกษาความก้าวหน้าในการเรียนรู้มโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
595050017-2   วชิราวุธ วงศ์สุวรรณ   การศึกษาความก้าวหน้ามโนมติเรื่อง "การหักเหแสง"    
567050036-9   จีรนันท์ วัชรกุล   การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
567050036-9   จีรนันท์ วัชรกุล   การพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
567050032-7   ประมุข ชูสอน   การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะภาวะผู้นำของคณบดี คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์    
567050032-7   ประมุข ชูสอน   การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะภาวะผู้นำของคณบดี คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์    
567050032-7   ประมุข ชูสอน   การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะภาวะผู้นำของคณบดี คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์    
567050032-7   ประมุข ชูสอน   การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะภาวะผู้นำของคณบดี คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์    
567050032-7   ประมุข ชูสอน   การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะภาวะผู้นำของคณบดี คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์    
567050032-7   ประมุข ชูสอน   การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะภาวะผู้นำของคณบดี คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์    
567050032-7   ประมุข ชูสอน   การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะภาวะผู้นำของคณบดี คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์    
567050032-7   ประมุข ชูสอน   การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะภาวะผู้นำของคณบดี คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์    
567050032-7   ประมุข ชูสอน   การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะภาวะผู้นำของคณบดี คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์    
567050032-7   ประมุข ชูสอน   การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะภาวะผู้นำของคณบดี คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์    
547050011-3   พิมพร ผาพรม   การส่งเสริมความรอบรู้แบบสะเต็มบูรณาการผ่านโมดุลการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ระดับนาโน เรื่อง พื้นผิวอัจฉริยะ ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
585050154-1   ประเสริฐชัย เพชรประเสริฐ   การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ เพื่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
585050154-1   ประเสริฐชัย เพชรประเสริฐ   การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ เพื่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
585050154-1   ประเสริฐชัย เพชรประเสริฐ   การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ เพื่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
585050154-1   ประเสริฐชัย เพชรประเสริฐ   การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ เพื่อความมีประสิทธิผลของโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
595050058-8   สุกัญญา สายคำภา   ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21    
595050058-8   สุกัญญา สายคำภา   ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21    
595050057-0   ศิริพร มาตรกำจร   การศึกษาความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในศูนย์เครือข่ายซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น    
595050058-8   สุกัญญา สายคำภา   ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21    
595050058-8   สุกัญญา สายคำภา   ปัจจัยที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สหวิทยาเขตศรีพรเจริญ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 21    
595050061-9   พรพิมล ผาพิมูล   การศึกษาตัวแทนความคิดและความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก    
595050057-0    ศิริพร มาตรกำจร   การศึกษาความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในศูนย์เครือข่ายซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น    
595050061-9   พรพิมล ผาพิมูล   การศึกษาตัวแทนความคิดและความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก    
595050060-1   เชษฐา เดชาโชติช่วง   การสำรวจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
595050057-0   ศิริพร มาตรกำจร   การศึกษาความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา ในศูนย์เครือข่ายซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย อำเภอโคกโพธิ์ไชย จังหวัดขอนแก่น    
595050061-9   พรพิมล ผาพิมูล   การศึกษาตัวแทนความคิดและความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก    
595050060-1   เชษฐา เดชาโชติช่วง   การสำรวจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
595050061-9   พรพิมล ผาพิมูล   การศึกษาตัวแทนความคิดและความเข้าใจมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง เซลล์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนน้ำพองพัฒนศึกษา รัชมังคลาภิเษก    
595050060-1   เชษฐา เดชาโชติช่วง   การสำรวจมโนมติทางวิทยาศาสตร์เรื่องระบบหมุนเวียนเลือด ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
595050054-6   กนกวรรณ เข็มภูเขียว   การศึกษามโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่อง แรงและการเคลื่อนที่ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนจตุรมิตรวิทยาคาร    
595050055-4   ธีราภัทร ธนโชคดี   การศึกษาความสามารถในการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชัั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม จังหวัดนครพนม    
595050055-4   ธีราภัทร ธนโชคดี   การศึกษาความสามารถในการใช้อุปกรณ์วิทยาศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนครพนมวิทยาคม    
585050118-5   รุ่งนภา ศรีลาศักดิ์   การศึกษาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้สมองเป็นฐาน (Brain – based learning) ในรายวิชา หน้าที่พลเมือง ส 16104 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด    
595050059-6   สุพรรณธิดา แก้ววิเศษ   การสำรวจการใช้สื่อการสอนของครู โรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4    
595050059-6   สุพรรณธิดา แก้ววิเศษ   การสำรวจการใช้สื่อการสอนของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4    
595050059-6   สุพรรณธิดา แก้ววิเศษ   การสำรวจการใช้สื่อการสอนของครู โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4    
595050065-1   จันทร์จิรา นิยมบุญ   การศึกษาความรู้และทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในมิติด้านการศึกษา ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
595050072-4   พันทิวา ทับภูมี   การศึกษาวิธีการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น    
595050072-4   พันทิวา ทับภูมี   การศึกษาวิธีการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น    
595050074-0   ศิริพร ศรีภูทอง   การศึกษาพฤติกรรมใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา    
595050074-0   ศิริพร ศรีภูทอง   การศึกษาพฤติกรรมใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหนองแวงภูขา    
595050075-8   สุกัญญา จำปาแดง   การศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนยางคำพิทยาคม    
595050065-1   จันทร์จิรา นิยมบุญ   การศึกษาความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในมิติด้านการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
595050066-9   จุฑามาศ พุทธาผา   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเรียนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี กรณีศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ    
595050066-9   จุฑามาศ พุทธาผา   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเรียนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี กรณีศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ    
595050066-9   จุฑามาศ พุทธาผา   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเรียนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี กรณีศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ    
585050129-0   ชลธิชา ดีเลิศ   การพัฒนาหลักสูตรการเป่าขลุ่ยเพียงออ โดยใช้รูปแบบการสอนทางตรง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
595050065-1   จันทร์จิรา นิยมบุญ   การศึกษาความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในมิติด้านการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
595050075-8   สุกัญญา จำปาแดง   การศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนยางคำพิทยาคม    
595050075-8   สุกัญญา จำปาแดง   การศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนยางคำพิทยาคม    
595050073-2   ภาวิณี วงค์ตา   การศึกษาพฤติกรรมรับผิดต่อสังคมของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอ่างศิลา จังหวัดอุบลราชธานี    
595050073-2   ภาวิณี วงค์ตา   การศึกษาพฤติกรรมรับผิดต่อสังคมของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอ่างศิลา จังหวัดอุบลราชธานี    
595050073-2   ภาวิณี วงค์ตา   การศึกษาพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอ่างศิลา จังหวัดอุบลราชธานี    
595050068-5   ชลิดา ชาติมนตรี    การศึกษาพฤติกรรรมการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม    
595050068-5   ชลิดา ชาติมนตรี   การศึกษาพฤติกรรรมการเรียนรู้ในรายวิชาการศึกษาค้นคว้าและสร้างองค์ความรู้ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม    
595050065-1   จันทร์จิรา นิยมบุญ   การศึกษาความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในมิติด้านการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
595050065-1   จันทร์จิรา นิยมบุญ   การศึกษาความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในมิติด้านการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
595050066-9   จุฑามาศ พุทธาผา   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเรียนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี กรณีศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ    
595050066-9   จุฑามาศ พุทธาผา   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการตัดสินใจเลือกเรียนอาชีวศึกษา ระบบทวิภาคี กรณีศึกษานักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพวิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ    
595050065-1   จันทร์จิรา นิยมบุญ   การศึกษาความรู้ และทัศนคติเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน ในมิติด้านการศึกษาของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
595050074-0   ศิริพร ศรีภูทอง   การศึกษาพฤติกรรมใฝ่รู้ ใฝ่เรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา    
595050072-4   พันทิวา ทับภูมี   การศึกษาวิธีการสอนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ของนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู คณะคุรุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น    
595050074-0   ศิริพร ศรีภูทอง   การศึกษาพฤติกรรมใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา    
595050073-2   ภาวิณี วงค์ตา   การศึกษาพฤติกรรมรับผิดชอบต่อสังคมของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอ่างศิลา จังหวัดอุบลราชธานี    
595050073-2   ภาวิณี วงค์ตา   การศึกษาพฤติกรรมรับผิดต่อสังคมของนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนอ่างศิลา จังหวัดอุบลราชธานี    
595050075-8   สุกัญญา จำปาแดง   การศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนยางคำพิทยาคม    
595050075-8   สุกัญญา จำปาแดง   การศึกษารูปแบบการดำเนินชีวิตที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของนักเรียน โรงเรียนยางคำพิทยาคม    
585050126-6    กนกวรรณ แก้วไกรสร   การศึกษาผลการใช้สื่อการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะวาดภาพของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามแนวคิดการบูรณาการแบบสอดแทรก    
567050035-1   กฤต สุวรรณพรหม   กลยุทธ์การพัฒนาโรงเรียน ให้เป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ ในโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 1    
585050128-2   จริยา อินธิสอน   การศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ศิลป์ประดิษฐ์คิดสร้างสรรค์ สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานเป็นฐาน    
595050066-9   จุฑามาศ พุทธาผา   การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม อำเภอเวียงเก่า จังหวัดขอนแก่น    
595050072-4   พันทิวา ทับภูมี   การประเมินหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมโรงเรียนภูเวียงวิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050184-1   ณัฐวุฒิ จารุวงศ์   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมการรู้สื่อและสารสนเทศสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา เรื่อง อีสานนิทัศน์    
557050001-7   กรรณิการ์ สุพิชญ์   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาฝึกงาน สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    
557050001-7   กรรณิการ์ สุพิชญ์   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความพร้อมในการทำงานของนักศึกษาฝึกงาน สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    
565050123-0   จันทิพร จันทร์เทศ   การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์บนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต วิชาคอมพิวเตอร์ Photoshop สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
585050042-2   พุทธวรรณี จันทร์นามอม   ผลของการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะโดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน เรื่อง แสง ผ่านสถานการณ์จำลองบนคอมพิวเตอร์ที่มีต่อความเข้าใจมโนมติและแรงจูงใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
585050044-8    อินทร์นอก   การใช้สถานการณ์จาลองบนคอมพิวเตอร์จากโทรศัพท์มือถือ โดยการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบทานาย สังเกต และอธิบาย(Predict Observe Explain(POE)) เรื่อง สมบัติของแสง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เพื่อศึกษาความเข้าใจมโนมติและการอธิบายทางวิทยาศาสตร์    
585050197-3   ภาวัต ไชยพิเดช   ผลของการใช้การจัดการเรียนรู้แบบกลับทาง เรื่อง ความดันในของเหลวและแรงจูงใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน (The Use of Flipped Learning : Effect on Conceptual Understanding and Students’ motivation)    
575050161-3   รสสุคนธ์ ธัญถนอม    ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มพัฒนาจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ THE EFFECT GROUP PROCESS TO DEVELOPED PUBLIC MIND’S GRADE 9 STUDENTS OF LAMPLAIMAT, BURIRAM PROVINCE    
575050161-3   รสสุคนธ์ ธัญถนอม    ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มพัฒนาจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ THE EFFECT GROUP PROCESS TO DEVELOPED PUBLIC MIND’S GRADE 9 STUDENTS OF LAMPLAIMAT, BURIRAM PROVINCE    
575050161-3   รสสุคนธ์ ธัญถนอม   ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (THE EFFECT GROUP PROCESS TO DEVELOPED PUBLIC MIND’S GRADE 9 STUDENTS OF LAMPLIMAT, BURIRAM PROVINCE)    
575050161-3   รสสุคนธ์ ธัญถนอม   ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มพัฒนาจิตสาธารณะของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ (THE EFFECT GROUP PROCESS TO DEVELOPED PUBLIC MIND’S GRADE 9 STUDENTS OF LAMPLIMAT, BURIRAM PROVINCE)    
585050182-6   กัณทิมา ทองเหง้า   การศึกษาลักษณะการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด (STUDY CHARACTERIZES OF 10th GRADE STUDENTS' ALGEBRAIC THINKING IN CLASSROOM BY USING OPEN APPROACH )    
585050182-6   กัณทิมา ทองเหง้า   การศึกษาลักษณะการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด (STUDY CHARACTERIZES OF 10th GRADE STUDENTS' ALGEBRAIC THINKING IN CLASSROOM BY USING OPEN APPROACH)    
585050076-5   วราภรณ์ งอสอน   แนวทางการจัดการเรียนรู้ของครูภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน    
585050182-6   กัณทิมา ทองเหง้า   การศึกษาลักษณะการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด (STUDY CHARACTERIZES OF 10th GRADE STUDENTS' ALGEBRAIC THINKING IN CLASSROOM BY USING OPEN APPROACH)    
585050182-6   กัณทิมา ทองเหง้า   การศึกษาลักษณะการคิดเชิงพีชคณิตของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด (STUDY CHARACTERIZES OF 10th GRADE STUDENTS' ALGEBRAIC THINKING IN CLASSROOM BY USING OPEN APPROACH)    
585050192-3   เทพสถิตย์ ตะรุวรรณ   ผลของกิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โดยจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน    
565050127-2   กัตติกา ภูหานาม   การพัฒนาแบบวัดและเกณฑ์จิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์    
565050127-2   กัตติกา ภูหานาม   การพัฒนาแบบวัดและเกณฑ์จิตวิญญาณความเป็นครูของนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์และครุศาสตร์    
585050192-3   เทพสถิตย์ ตะรุวรรณ   ผลของกิจกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ เพื่อพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5 โดยจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน    
585050236-9    KHAMMEUANGKHOUN   ความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียน ในชั้นเรียนโดยใช้ วิธีการแบบเปิด ในโรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยครูปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว MATHEMATICAL PROBLEM SOLVING ABILITY OF STUDENTS IN CLASSROOM USING “OPEN APPROACH” IN SATITH    
567050041-6   วีระเดช ซาตา   การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษขนาดใหญ่พิเศษ    
585050237-7    INTHAVONGSA   ความรู้ในการสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของครูในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด : กรณีศึกษาครูประถมศึกษาสาธิต วิทยาลัยครูปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
567050041-6   วีระเดช ซาตา   การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาสู่่ความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดใหญ่พิเศษ    
585050237-7    INTHAVONGSA   ความรู้ในการสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของครูในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด : กรณีศึกษาครูประถมศึกษาสาธิต วิทยาลัยครูปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว TEACHERS’ KNOWLEDGE IN MATHEMATICAL TASK DESIGN IN CLASSROOM USING LESSON ST    
585050237-7    INTHAVONGSA   ความรู้ในการสร้างโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของครูในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียน และวิธีการแบบเปิด : กรณีศึกษาครูประถมศึกษาสาธิต วิทยาลัยครูปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว TEACHERS’ KNOWLEDGE IN MATHEMATICAL TASK DESIGN IN CLASSROOM USING LESSON ST    
565050002-2   แดนพร วะลิวงศ์   การใช้การประเมินระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุงการสอนของครูในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (Teachers' Use of Formative Assessment for improve teaching in classroom using Lesson Study and Open Approach )    
565050002-2   แดนพร วะลิวงศ์   การใช้การประเมินระหว่างเรียนเพื่อปรับปรุงการสอนของครูในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (Teachers' Use of Formative Assessment for improve teaching in classroom using Lesson Study and Open Approach)    
585050085-4   อนุธิดา ชุมวัน   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้ที่ใช้สมองเป็นฐาน ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง ทฤษฎีบทพีทาโกรัส ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
585050184-2   เดือนเพ็ญ จารุจิตร   ความเชื่อเกี่ยวกับตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด (11th GRADE STUDENTS’ BELIEFS ABOUT THE SELF IN MATHEMATICS CLASSROOM BY USING OPEN APPROACH)    
585050184-2   เดือนเพ็ญ จารุจิตร   ความเชื่อเกี่ยวกับตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด (11th GRADE STUDENTS’ BELIEFS ABOUT THE SELF IN MATHEMATICS CLASSROOM BY USING OPEN APPROACH)    
585050184-2   เดือนเพ็ญ จารุจิตร   ความเชื่อเกี่ยวกับตนเองของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด 11th GRADE STUDENTS’ BELIEFS ABOUT THE SELF IN MATHEMATICS CLASSROOM BY USING OPEN APPROACH    
585050109-6   ดวงใจ ชาวโพธิ์   การพัฒนาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเรื่อง สารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน    
585050105-4   ชลธิชา พลชัย   การพัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ไฟฟ้า ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 โดยใช้วิธีการจัดการเรียนรู้แบบ วัฏจักรการเรียนรุ้ 7 ขั้น    
585050107-0   โชติภรณ์ ลีเวียง   การจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐานที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่องโครงสร้างและหน้าที่ของพืชดอก และความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
585050108-8   ฐิติมา กันชัยภูมิ   ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ลำดับขั้นการเรียนการสอนที่เน้นแบบจำลองเป็นศูนย์กลางที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง สมดุลเคมี และเจตคติต่อวิชาเคมี ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
585050104-6   เจนจิรา วิยาสิงห์   การศึกษาความสามารถเชิงพุทธิปัญญา ความสามารถเชิง metacognition และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ฮอร์โมนจากต่อมไร้ท่อ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอน CMEN    
585050190-7   วรวุฒิ พวงในเมือง   การส่งเสริมการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการสืบเสาะหาความรู้โดยใช้วัฏจักรการสืบเสาะ 5 ขั้นตอน (inquiry 5E cycle) เป็นฐาน เรื่อง ทฤษฎีกรด-เบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
565050115-9   ปฐมพงศ์ คำจันทร์ดี   แรงจูงใจในการเล่นกีฬาฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลที่สังกัดสโมสรใน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีก    
585050225-4   วารี ขำหมื่นไวย   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนของ Underhill ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เรื่องสถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
585050225-4   วารี ขำหมื่นไวย   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสอนของ Underhill ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ เรื่องสถิติ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
575050161-3   รสสุคนธ์ ธัญถนอม   ผลของการใช้กระบวนการกลุ่มพัฒนาจิตสาธารณะ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ THE EFFECT OF GROUP PROCESS TO DEVELOPED GRADE 9 STUDENTS’S PUBLIC MIND, LAMPLAIMAT SCHOOL, BURIRAM PROVINCE    
595050076-6   เกวลิน ทองแพ   การพัฒนาทักษะการรำพื้นฐานโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw เรื่อง นาฏยศัพท์    
595050076-6   เกวลิน ทองแพ       
595050076-6   เกวลิน ทองแพ   การพัฒนาทักษะการรำพื้นฐานโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw เรื่อง นาฏยศัพท์    
595050076-6   เกวลิน ทองแพ   การพัฒนาทักษะการรำพื้นฐานโดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ Jigsaw เรื่อง นาฏยศัพท์    
585050098-5   ศุภกานต์ วงค์ชารี   การศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับ เทคนิค STAD A STUDY OF READING COMPETENCY OF GRADE 8 STUDENTS USING COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION TECHNIQUE TO    
585050099-3   สุภาวดี สันเทพ   การศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) ร่วมกับแผนผังความคิด (Mind Mapping) A STUDY OF READING COMPREHENSION AND WRITING ABILITY    
585050098-5   ศุภกานต์ วงค์ชารี   การศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับ เทคนิค STAD A STUDY OF READING COMPETENCY OF GRADE 8 STUDENTS USING COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION TECHNIQUE TOGET    
585050116-9   ชำนาญ บุญช่วย   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ 4Ex2 ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก ในรายวิชาประวัติศาสตร์ ส16102 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
567050042-4   สิทธิพล พหลทัพ   โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำประสานพลังของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (A STRUCTURAL EQUATION MODEL OF SYNERGISTIC LEADERSHIP FOR BASIC SCHOOL ADMINISTRATORS)    
585050098-5   ศุภกานต์ วงค์ชารี   การศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับ เทคนิค STAD A STUDY OF READING COMPETENCY OF GRADE 8 STUDENTS USING COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION TECHNIQUE TOGE    
585050098-5   ศุภกานต์ วงค์ชารี   การศึกษาความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC ร่วมกับ เทคนิค STAD A STUDY OF READING COMPETENCY OF GRADE 8 STUDENTS USING COOPERATIVE INTEGRATED READING AND COMPOSITION TECHNIQUE TOGE    
585050099-3   สุภาวดี สันเทพ   การศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) ร่วมกับแผนผังความคิด (Mind Mapping) A STUDY OF READING COMPREHENSION AND WRITING GRADE 10    
585050099-3    สุภาวดี สันเทพ   การศึกษาความเข้าใจในการอ่านภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading and Composition) ร่วมกับแผนผังความคิด (Mind Mapping) A STUDY OF READING COMPREHENSION AND WRITING GRADE 1    
585050111-9    เอกพล โมฆรัตน์   การเปรียบเทียบแบบจำลองความคิดทางวิทยาศาสตร์ และวิถีทางมโนมติวิทยาศาสตร์ เรื่องพันธะเคมี สำหรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน    
585050142-8   ขนิษฐา แก่นจำปา   ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ : การวิเคราะห์องค์ประกอบ THE INNOVATIVE LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE OFFICE OF PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE OF BUANGKAN : FACTORS ANALY    
585050157-5    พัชรินทร์ ไกรวงษ์   ความฉลาดทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 CULTURE INTELLIGENCE AFFECTING PROFESSIONAL LEARNING COMMUNITY OF SCHOOL UNDER CHAIYAPHUM PRIMAR    
585050142-8   ขนิษฐา แก่นจำปา   ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ : การวิเคราะห์องค์ประกอบ THE INNOVATIVE LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE OFFICE OF PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE OF BUANGKAN : FACTORS ANALY    
585050181-8    ชามาตย์   การบริหารจัดการเครือข่ายที่ส่งผลต่อประสิทธิผลต่อโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น    
585050181-8    สินีนาฎ ชามาตย์   การบริหารจัดการเครือข่ายที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น    
585050138-9   กมลาลักษณ์ วงศ์ศรีเผือก   ปัจจัยทางการบริหาร ที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุดรธานี ADMINISTRATIVE FACTORS AFFECTING THE COMMITMENT OF THE TEACHERS IN PRIVATE SCHOOL UDONTHANI PROVINCE    
585050157-5    ไกรวงษ์   ความฉลาดทางวัฒนธรรมที่ส่งผลต่อความเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชัยภูมิ เขต 1 CULTURE INTELLIGENCE AFFECTING PROFESSOINAL LEARNING COMMUNITY OF SCHOOL UNDER CHAIYAPHUM PRIMAR    
565050115-9   ปฐมพงศ์ คำจันทร์ดี    แรงจูงใจในการเล่นกีฬาฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลที่สังกัดสโมสรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตซอลไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีก    
565050115-9   ปฐมพงศ์ คำจันทร์ดี   แรงจูงใจในการเล่นกีฬาฟุตซอลของนักกีฬาฟุตซอลที่สังกัดสโมสรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เข้าร่วมการแข่งฟุตซอล ไทยแลนด์ พรีเมียร์ลีก    
585050185-0   ปิติพงษ์ วิริยาภรณ์ประภาส   ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
585050153-3    สีหะวงษ์   ความสัมพันธ์พหุระหว่างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050177-9   เอกชัย อุทรักษ์   ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050147-8   จินตนา เหล็กเจ๊ก   ปัจจัยสมรรถนะครูที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การสมรรถนะสูงของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
585050153-3    ณัฐยา สีหะวงษ์   ความสัมพันธ์พหุระหว่างภาวะผู้นำเชิงจริยธรรมของผู้บริหารสถานศึกษา กับพฤติกรรมการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050177-9   AKHACHAI UTTARAK   ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050151-7   ชัญญานุช นวลเสาวภาคย์   พฤติกรรมการสอนของครูที่ส่งผลต่อทักษะชีวิตของนักเรียนในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 31    
   ขนิษฐา แก่นจำปา   ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ : การวิเคราะห์องค์ประกอบ THE INNOVATIVE LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE OFFICE OF PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE OF BUANGKAN : FACTORS ANALY    
585050142-8   ขนิษฐา แก่นจำปา   ภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบึงกาฬ : การวิเคราะห์องค์ประกอบ THE INNOVATIVE LEADERSHIP OF SCHOOL ADMINISTRATORS IN THE OFFICE OF PRIMARY EDUCATION SERVICE AREA OFFICE OF BUANGKAN : FACTORS ANALY    
585050138-9   กมลาลักษณ์ วงศ์ศรีเผือก   ปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดอุดรธานี ADMINISTRATIVE FACTORS AFFECTING THE COMMITMENT OF THE TEACHERS IN PRIVATE SCHOOL IN UDONTHANI PROVINCE    
567050016-5    ทรงสุดา หมื่นไธสง   การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL ENHANCING REFLECTIVE THINKING IN NURSING STUDENTS    
567050016-5   ทรงสุดา หมื่นไธสง   การพัฒนารูปแบบการสอนเพื่อส่งเสริมการสะท้อนคิดของนักศึกษาพยาบาล DEVELOPMENT OF AN INSTRUCTIONAL MODEL ENHANCING REFLECTIVE THINKING IN NURSING STUDENTS    
585050163-0   ลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050163-0   ลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050163-0   ลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050163-0   ลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050163-0   ลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050163-0   ลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050163-0   ลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050163-0   ลิขิตพันธุ์ อมรสิรินันท์   ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
597050014-2   ดรุณี อภัยกาวี   การศึกษาสภาพการวัดและประเมินการเรียนรู้ที่ไม่ใช่การรู้คิด : กรณีศึกษามหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ    
585050149-4   ชัชวาล อนันตปัญญาสกุล   การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการคนเก่งของโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    
585050149-4   ชัชวาล อนันตปัญญาสกุล   การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการคนเก่งของโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    
585050177-9   เอกชัย อุทรักษ์   ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050185-0   ปิติพงษ์ วิริยาภรณ์ประภาส   ความคิดสร้างสรรค์ทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
585050222-0   เพ็ญนิภา ทองโคตร   กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ ของครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น    
585050152-5   ชัยพิชิต ไชยสิทธิ   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25; การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง    
585050152-5   ชัยพิชิต ไชยสิทธิ   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25; การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง    
585050152-5   ชัยพิชิต ไชยสิทธิ   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25; การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง    
585050152-5   ชัยพิชิต ไชยสิทธิ   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25; การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง    
585050152-5   ชัยพิชิต ไชยสิทธิ   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25; การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง    
585050075-7    รุ่งอรุณ นนทะโคตร   กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
585050152-5   ชัยพิชิต ไชยสิทธิ   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25; การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง    
585050152-5   ชัยพิชิต ไชยสิทธิ   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25; การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง    
585050152-5   ชัยพิชิต ไชยสิทธิ   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25; การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง    
585050152-5   ชัยพิชิต ไชยสิทธิ   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25; การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง    
567050037-7    ภูโทถ้ำ   ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมด้านความเท่าเทียมทางคุณภาพ การศึกษา ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
567050037-7    ภูโทถ้ำ   ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมด้านความเท่าเทียมทางคุณภาพ การศึกษา ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
567050037-7   ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ   ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมด้านความเท่าเทียมทางคุณภาพ การศึกษา ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
567050037-7   ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ   ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมด้านความเท่าเทียมทางคุณภาพ การศึกษา ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
585050152-5   ชัยพิชิต ไชยสิทธิ   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25; การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง    
585050152-5   ชัยพิชิต ไชยสิทธิ   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25; การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง    
585050152-5   ชัยพิชิต ไชยสิทธิ   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25; การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง    
585050152-5   ชัยพิชิต ไชยสิทธิ   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25; การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง    
567050037-7   ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ   ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมด้านความเท่าเทียมทางคุณภาพ การศึกษาของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
567050037-7   ทิณกรณ์ ภูโทถ้ำ   ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมด้านความเท่าเทียมทางคุณภาพ การศึกษา ของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานในชนบท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
585050152-5   ชัยพิชิต ไชยสิทธิ   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25: การวิเคราะห์โมเดลโครงสร้าง    
585050166-4   ศิริศักดิ์ ภูทองจันทร์   โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำแบบสอนงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น    
585050166-4   ศิริศักดิ์ ภูทองจันทร์   โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำแบบสอนงานที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการสอนของครู ในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น    
585050158-3   พิเชษฐ์ จันทะศิลา   เรื่อง ภาวะผู้นำการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050156-7   พรสวรรค์ โชคสวัสดิ์   ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30    
585050156-7   พรสวรรค์ โชคสวัสดิ์   ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30    
585050158-3   พิเชษฐ์ จันทะศิลา   ภาวะผู้นำการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050171-1   สุภัสสร จันทรังษ์   ความต้องการจำเป็นและแนวทางในการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6    
585050154-1   ประเสริฐชัย เพชรประเสริฐ   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อ ของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
585050173-7   อนวัช จิตรักษ์   ตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตและการทำงาน(Soft Skills) ของครูผู้ช่วยในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
585050029-4   สถาพร อ่อนละมูล   ความวิตกกังวลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเรียนรายวิชา 000101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    
585050075-7   รุ่งอรุณ นนทะโคตร   กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านจับใจความสำคัญของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
   สาวิตรี หล่มธรรมมา   วิธีการสอนที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
585050077-3    สาวิตรี หล่มธรรมมา   วิธีการสอนที่ส่งผลต่อความสามารถด้านการอ่านออกเขียนได้ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1    
585050152-5   ชัยพิชิต ไชยสิทธิ   ความสัมพันธ์ระหว่างการใช้อำนาจของผู้บริหารสถานศึกษากับแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25: การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง    
585050149-4   ชัชวาล อนันตปัญญาสกุล   การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการคนเก่งในโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    
585050222-0   เพ็ญนิภา ทองโคตร   กระบวนการจัดการเรียนรู้ภาษาไทยสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษของครูโรงเรียนเทศบาลวัดกลาง จังหวัดขอนแก่น    
585050158-3   พิเชษฐ์ จันทะศิลา   ภาวะผู้นำการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050158-3   พิเชษฐ์ จันทะศิลา   ภาวะผู้นำการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050158-3   พิเชษฐ์ จันทะศิลา   ภาวะผู้นำการเรียนรู้ที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050029-4   สถาพร อ่อนละมูล   ความวิตกกังวลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการเรียนรายวิชา 000101 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร    
585050170-3   สุธานี โสโท   การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี : พหุกรณีศึกษา    
585050156-7   พรสวรรค์ โชคสวัสดิ์   ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 30    
585050154-1   ประเสริฐชัย เพชรประเสริฐ   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ของนักศึกษา กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
585050171-1   สุภัสสร จันทรังษ์   ความต้องการจำเป็นและแนวทางการพัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขต 6    
585050173-7   อนวัช จิตรักษ์   ตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตและการทำงาน (SOFT SKILLS) ของครูผู้ช่วย ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
585050213-1   ธัญญรัตน์ ลาภสมทบ   ผลของการเรียนรู้แบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้กลุ่มสืบสวนสอบสวนเพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหา ทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
585050149-4   ชัชวาล อนันตปัญญาสกุล   การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการคนเก่งในโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    
585050149-4   ชัชวาล อนันตปัญญาสกุล   การพัฒนาตัวบ่งชี้การบริหารจัดการคนเก่งในโรงเรียนมาตรฐานสากล ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน    
585050176-1   อัมพิกา บุดดา   โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
585050176-1   อัมพิกา บุดดา   โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
585050176-1   อัมพิกา บุดดา   โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
585050169-8   สโรชา กาวี   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2    
585050176-1   อัมพิกา บุดดา   โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยทางการบริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาตามแนวคิดสะเต็มศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
585050143-6   เขมิกา พันธุ์อำมาตย์   ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
585050143-6   เขมิกา พันธุ์อำมาตย์   ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาวิชาชีพครูเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
585050169-8   สโรชา กาวี   การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการชั้นเรียนในศตวรรษที่ 21 สำหรับครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 2    
585050164-8   วรรณิษา กสิผล   โมเดลสมการโครงสร้างวัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
585050164-8   วรรณิษา กสิผล   โมเดลสมการโครงสร้างวัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
585050141-0   เกียรติ์นิพนธ์ สุริยนต์   การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20    
585050141-0   เกียรติ์นิพนธ์ สุริยนต์   การเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 20    
585050168-0   สรศักดิ์ นิมากร   แนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเฉพาะความพิการทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
585050168-0   สรศักดิ์ นิมากร   แนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเฉพาะความพิการทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
597050016-8   ภาณุพงศ์ แสงดี   สภาพการวัดและประเมิลผลการศึกษาที่ไม่ใช่การรู้คิด:กรณีศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050159-1   พิมสาย อัครพิทยาอำพน   แนวทางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนดีใกล้บ้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5    
585050170-3   สุธานี โสโท   การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่ความเป็นเลิศในวิทยาลัยอาชีวศึกษา สังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดอุดรธานี : พหุกรณีศึกษา    
585050168-0   สรศักดิ์ นิมากร   แนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเฉพาะความพิการทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
585050168-0   สรศักดิ์ นิมากร   แนวทางการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพของโรงเรียนเฉพาะความพิการทางด้านร่างกาย การเคลื่อนไหวหรือสุขภาพ สังกัดสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
585050173-7   อนวัช จิตรักษ์   ตัวบ่งชี้ทักษะชีวิตและการทำงาน (SOFT SKILLS) ของครูผู้ช่วยในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
585050175-3    อรุณศรี ศรีบุรินทร์    การใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาในตำบลยางคำ    
585050162-2   มณฑ์ธวัล โควะเลิศ   แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1    
585050162-2   มณฑ์ธวัล โควะเลิศ   แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1    
585050162-2   มณฑ์ธวัล โควะเลิศ   แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1    
585050162-2   มณฑ์ธวัล โควะเลิศ    แนวทางการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 1    
585050160-6    ภควรรณ ขันคำ   ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050160-6    ภควรรณ ขันคำ   ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050148-6   ชนิดาภา พงษ์พิเดช   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่ยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31    
585050148-6   ชนิดาภา พงษ์พิเดช   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำที่ยั่งยืนของผู้บริหารสถานศึกษากับความผูกพันของครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 31    
585050145-2   คมกริช บุญพรม   การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้นำด้าน SOFT SKILLS ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนชายขอบ    
585050145-2   คมกริช บุญพรม   การพัฒนาตัวบ่งชี้ทักษะภาวะผู้นำด้าน SOFT SKILLS ของผู้บริหารสถานศึกษาของโรงเรียนชายขอบ    
585050174-5   อรสา ทองโคตร   แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
585050174-5   อรสา ทองโคตร   แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
585050174-5   อรสา ทองโคตร   แนวทางการพัฒนาการมีส่วนร่วมของการประกันคุณภาพ การศึกษาภายในคณะบริหารธุรกิจและการบัญชีมหาวิทยาลัยขอนแก่น    
585050177-9   เอกชัย อุทรักษ์   ปัจจัยพหุระดับที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050150-9   ชัชวาลย์ วันเลิศ   คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ    
595050207-7   Mr. Soulichan LUANGSOMBATH   "The Use of websites for practicing student listening skills and the point of view of second year student towards websites English Department Champasack University" ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิชา 217 720 ระเบียบวิธีวิจัยทางการศึกษา    
585050097-7   วันวิสาข์ ชัยชนะ   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
577050045-9   พัชระ งามชัด   การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคนเก่งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
577050045-9   พัชระ งามชัด   การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคนเก่งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
577050044-1   ธนากร ศรีวิพัฒน์   นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคมสำหรับโรงเรียนขนาดเล็ก : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก    
575050097-6   พีรรัตน์ พรสุรัตน์   การอ้างเหตุผลของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
575050082-9    ก่อเกียรติ แร่ทอง   ระดับของวาทกรรมในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด Levels of Discourse in Mathematics Classroom using Lesson Study and Open Approach    
585050071-5   ธนปกรณ์ ป้องศรี   วิธีการสอนของครูโดยใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ที่ส่งผลต่อความสามารถในการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
585050097-7   วันวิสาข์ ชัยชนะ    การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ทางภาษาโดยใช้นวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบเปิด (Open Approach) ในรายวิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
585050150-9   ชัชวาลย์ วันเลิส   คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพที่ส่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19    
585050150-9   ชัชวาลย์ วันเลิศ   คุณลักษณะผู้บริหารมืออาชีพที่สิ่งผลต่อโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 19    
577050042-5   ณัชญานุช สุดชาดี   ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา และพฤติกรรมองค์การที่ส่งผลต่อองค์การสมรรถนะสูง ; การวิเคราะห์อิทธิพลผ่านตัวแปรคั่นกลาง SCHOOL LEADERSHIP AND ORGANIZATION BEHAVIORS: THE MEDIATING EFFECTS OF HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION    
585050074-9   ปัทมาวดี ดวงเกต   การจัดการเรียนรู้ของครูที่สอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
585050076-5   วราภรณ์ งอสอน   แนวทางการสอนของครูภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ของนักเรียน    
585050221-2   นฤมล พิพัธนบรรจง   วิธีการสอนของครูที่ส่งผลต่อความเข้าใจเนื้อหาวรรณกรรมร้อยกรองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    
585050074-9   ปัทมาวดี ดวงเกต   การจัดการเรียนรู้ของครูที่สอนทางไกลผ่านดาวเทียมที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ภาษาไทยของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    
585050046-4   สุทธญาณ์ จำปาทอง   การศึกษามุมมองความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง มลภาวะทางเสียง ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมของ Yuenyong (2006)    
585050046-4   สุทธญาณ์ จำปาทอง   การศึกษามุมมองความสัมพันธ์ระหว่างวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่อง มลภาวะทางเสียง ผ่านการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมของ Yuenyong (2006)    
585050155-9   ปิยะลักษณ์ ชูสอน   การเสริมสร้างพลังอำนาจของครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
585050155-9   ปิยะลักษณ์ ชูสอน   การเสริมสร้างพลังอำนาจของครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
585050155-9   ปิยะลักษณ์ ชูสอน   การเสริมสร้างพลังอำนาจของครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
575050062-5   กฤตพล ประพันธ์   ผลของบทเรียนแบบผสมผสานด้วยเทคนิคสืบสวนสอบสวนเป็นกลุ่มโดยบูรณาการสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมความสามารถในการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
585050160-6   ภควรรณ ขันคำ   ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050160-6   ภควรรณ ขันคำ   ภาวะผู้นำเชิงกลยุทธ์ของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อมาตรฐานการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
567050033-5   ศิริญญา ภิญโญ   การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำการสร้างองค์ความรู้ของผู้บริหารสถานศึกษา    
585050235-1    OUTHAIVANH   การพัฒนาชุดการสร้างความรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมท่งกลาง อำเภอเมืองสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว    
585050235-1   Phonesiri OUTHAIVANH   การพัฒนาชุดการสร้างความรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมท่งกลาง อำเภอเมืองสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว    
585050165-6   วันปิติ สมบูรณ์   ภาวะผู้นำใฝ่บริการ ความผูกพันต่อองค์การ และแรงจูงใจในการทำงาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น    
585050165-6   วันปิติ สมบูรณ์   ภาวะผู้นำใฝ่บริการ ความผูกพันต่อองค์การ และแรงจูงใจในการทำงาน ที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น    
585050165-6   วันปิติ สมบูรณ์   ภาวะผู้นำใฝ่บริการ ความผูกพันต่อองค์การ และแรงจูงใจในการทำงานที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น    
585050165-6   วันปิติ สมบูรณ์   ภาวะผู้นำใฝ่บริการ ความผูกพันต่อองค์การ และแรงจูงใจในการทำงานที่ ส่งผลต่อพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีของครูโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น    
577050044-1   ธนากร ศรีวิพัฒน์   นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคมสำหรับโณงเรียนขนาดเล็ก : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก    
595050072-4   พันทิวา ทับภูมี   การใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล CIPPA MODEL เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการแบ่งเขตเวลาของโลก รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 231101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
595050072-4   พันทิวา ทับภูมี   การใช้รูปแบบการสอนซิปปาโมเดล CIPPA MODEL เรื่อง เครื่องมือทางภูมิศาสตร์ และการแบ่งเขตเวลาของโลก รายวิชา สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม รหัสวิชา ส 231101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
595050074-0   ศิริพร ศรีภูทอง   การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องลักษณะทางภูมิศาสตร์กับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา    
595050074-0   ศิริพร ศรีภูทอง   การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์ เรื่องลักษณะทางภูมิศาสตร์กับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านหนองแวงภูเขา    
577050044-1   ธนากร ศรีวิพัฒน์   นวัตกรรมสร้างสรรค์ทางสังคมสำหรับโณงเรียนขนาดเล็ก : การศึกษาเพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก    
585050012-1   วจีมาศ ชัยพฤกษทล   การแสดงแทนในลำดับกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
585050012-1   วจีมาศ ชัยพฤกษทล   การแสดงแทนในลำดับกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
557050001-7   กรรณิการ์ สุพิชญ์   การพัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมความพร้อมในการทำงานสำหรับนักศึกษาฝึกงาน สาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร    
585050235-1    Outhaivanh   การพัฒนาชุดการสร้างความรู้ที่ส่งเสริมสมรรถนะการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนประถมท่งกลาง อำเภอเมืองสีสัตตะนาก นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว    
577050045-9   พัชระ งามชัด   การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคนเก่งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
585050012-1   วจีมาศ ชัยพฤกษทล   การแสดงแทนในลำดับกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
595050231-0   วรวุฒิ สุดจิตรจูล   การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในสหวิทยาเขตบัวบานจังหวัดหนองบัวลำภู    
595050220-5   ชมพูนุช บุตรพรม   การศึกษาความซื่อสัตย์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 โรงเรียนห้วยซวกคกเลาใต้    
595050231-0   วรวุฒิ สุดจิตรจูล   การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในสหวิทยาเขตบัวบานจังหวัดหนองบัวลำภู    
595050231-0   วรวุฒิ สุดจิตรจูล   การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในสหวิทยาเขตบัวบานจังหวัดหนองบัวลำภู    
595050224-7   ธัญมน พิมพ์ดีด   การสำรวจเจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน    
577050045-9   พัชระ งามชัด   การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคนเก่งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
595050021-1   กุลนันท์ สิทธิจันทร์เสน   การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนด้วยมัลติมีเดีย วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนบ้านโสกแต้    
595050035-0    สุภาวดี จันทนุช   การสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้โดยใช้อินโฟกราฟฟิกที่ส่งเสริมทักษะการจำ    
595050020-3   กฤษณา วาทโยธา   ความคิดเห็นของผู้เรียนที่มีต่อการเรียนวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เรื่อง กระบวนการแก้ปัญหา โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
595050036-8   อรทัย ไพรสว่าง   ความคิดเห็นของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ผ่าน Edmodo ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม    
595050026-1   ธรรมชาติ แสงนิล   การสำรวจความคิดเห็นของการจัดการเรียนการสอนด้วยแอปพลิเคชัน Kahoot ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
595050025-3   ธนพนธ์ กาบไกรแก้ว   การสำรวจความคิดสร้างสรรค์และความคิดเห็นของผู้เรียนที่เรียนด้วยการสอนตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ของนักศึกษาปริญญาตรีชั้นปีที่ 3 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
595050030-0   เบญจวรรณ หันจางสิทธิ์   การสำรวจความคิดเห็นต่อการใช้โปรแกรมบทเรียน ตามโครงการโรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่    
595050028-7   นภาลัย ติใจ   การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เครือข่ายกลุ่มพัฒนาการศึกษาท่าช้างคล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2    
595050231-0   วรวุฒิ สุดจิตรจูล   การศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนวิชาดนตรีของครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะในสหวิทยาเขตบัวบานจังหวัดหนองบัวลำภู    
575050099-2   มนูศักดิ์ ยางขัน   การศึกษาคำถามของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด    
585050002-4   ขวัญชนก กิจเธาว์   เจตคติของนักเรียนเกี่ยวกับการเรียนคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด : ความแตกต่างระหว่างเพศ    
585050012-1   วจีมาศ ชัยพฤกษทล   การแสดงแทนในลำดับกิจกรรมการสอนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
575050099-2   มนูศักดิ์ ยางขัน   การศึกษาคำถามของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด    
575050047-1   เยาวลักษณ์ ชาญรบ   การศึกษาสมรรถนะในการสื่อสารทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิด (A STUDY OF STUDENTS’ MATHEMATICAL COMMUNICATOIN COMPETENCE IN CLASSROOM USING OPEN APPROACH)    
585050154-1   ประเสริฐชัย เพชรประเสริฐ   องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาของนักศึกษา กลุ่มสาขามนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
585050014-7   วัชรพงศ์ ใจเดียว   การเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนในชั้นเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียน (Lesson Study) และวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 เรื่องพีชคณิต    
577050045-9   พัชระ งามชัด   การวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการคนเก่งของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน    
595050028-7   นภาลัย ติใจ   การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นประถมศึกษา ปีที่ 6 เครือข่ายกลุ่มพัฒนาการศึกษาท่าช้างคล้อง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2    
577050052-2    ภูผาภูมิ โมรีย์   โปรแกรมพัฒนาการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY LITERACY PROGRAM FOR SCHOOL ADMINNISTRATOR PRIMARY EDUCATIONAL    
577050052-2   ภูผาภูมิ โมรีย์   โปรแกรมพัฒนาการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY LITERACY PROGRAM FOR SCHOOL ADMINNISTRATOR PRIMARY    
577050052-2   ภูผาภูมิ โมรีย์   โปรแกรมพัฒนาการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY LITERACY PROGRAM FOR SCHOOL ADMINNISTRATOR PRIMARY    
577050052-2   ภูผาภูมิ โมรีย์   โปรแกรมพัฒนาการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา THE DEVELOPMENT OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY LITERACY PROGRAM FOR SCHOOL ADMINNISTRATOR PRIMARY EDUCATIONAL    
585050144-4   คคนปกรณ์ อินศร   วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
585050144-4   คคนปกรณ์ อินศร   วัฒนธรรมคุณภาพที่ส่งผลต่อสมรรถนะของครูศตวรรษที่ 21 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
575050099-2   มนูศักดิ์ ยางขัน   การศึกษาคำถามของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด    
587050033-7    PHONGSONGKHAM   การพัฒนาระบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำของครูในวิทยาลัยครู แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว A SYSTEM DEVELOPMENT OF TEACHER LEADERSHIP ENHANCEMENT AT TEACHER TRAINING COLLEGES, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC    
587050033-7    Phothong PHONGSONGKHAM       
587050033-7    Phothong PHONGSONGKHAM   การพัฒนาระบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำของครูในวิทยาลัยครู แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว A SYSTEM DEVELOPMENT OF TEACHER LEADERSHIP ENHANCEMENT AT TEACHER TRAINING COLLEGES, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC    
587050033-7   Phothong PHONGSONGKHAM   การพัฒนาระบบการเสริมสร้างภาวะผู้นำของครูในวิทยาลัยครู แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว A SYSTEM DEVELOPMENT OF TEACHER LEADERSHIP ENHANCEMENT AT TEACHER TRAINING COLLEGES, LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC    
575050082-9   ก่อเกียรติ แร่ทอง   ระดับของวาทกรรมในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
567050050-5   รูฮัยซา ดือราแม   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถของการสร้างการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์    
567050050-5   รูฮัยซา ดือราแม   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถของการสร้างการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์    
595050023-7   ณัฐวุฒิ คำพิทักษ์   ผลสำรวจความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษผ่านแอพพลิเคชั่น ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนบ้านกอก จังหวัดขอนแก่น    
567050050-5   รูฮัยซา ดือราแม   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถของการสร้างการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์    
585050187-6   รำเทียน กูลโคกสูง   การพัฒนาหลักสูตรระดับนำไปใช้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
575050089-5    ณัฏฐิสินี สัมพันธกุล   การศึกษาความเข้าใจเชิงมโนมติทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเนื้อหาเกี่ยวกับเรขาคณิตในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดกับโปรแกรม THE GEOMETER’S SKETCHPAD    
575050089-5   ณัฏฐิสีนี สัมพันธกุล   การศึกษาความเข้าใจเชิงมโนมติทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเนื้อหาเกี่ยวกับเรขาคณิตในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดกับโปรแกรม THE GEOMETER’S SKETCHPAD    
575050089-5   ณัฏฐิสินี สัมพันธกุล   การศึกษาความเข้าใจเชิงมโนมติทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเนื้อหาเกี่ยวกับเรขาคณิตในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดกับโปรแกรม THE GEOMETER’S SKETCHPAD    
575050089-5   ณัฏฐิสินี สัมพันธกุล   การศึกษาความเข้าใจเชิงมโนมติทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ในเนื้อหาเกี่ยวกับเรขาคณิตในชั้นเรียนที่ใช้วิธีการแบบเปิดกับโปรแกรม THE GEOMETER’S SKETCHPAD    
575050210-6    ก้อนแก้ว   การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของครูและนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม จังหวัดกาญจนบุรี    
575050210-6    ก้อนแก้ว       
575050210-6    ก้อนแก้ว   การใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารของครูและนักเรียนระดับปฐมวัย โรงเรียนการกุศลวัดไตรรัตนาราม จังหวัดกาญจนบุรี    
585050187-6   รำเทียน กูลโคกสูง   การพัฒนาหลักสูตรระดับนำไปใช้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์โดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
577050038-6   กนก ยนต์ชัย   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24    
577050038-6   กนก ยนต์ชัย   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24    
567050030-1   THIENG INPANYA   การนำนวัตกรรมการศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิดจากประเทศไทยไปใช้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว IMPLEMENTATION OF OPEN APPROACH LESSON STUDY INNOVATION FROM THAILAND TO LAO PEOPLE’S DEMOCRATIC REPUBLIC    
585050186-8   พิมพา เชื้อทอง   การให้เหตุผลเชิงการนึกภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด    
585050030-9   กฤษณะ เริงสูงเนิน   ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการจัดการการความเครียด : กรณีศึกษาของผู้รับบริการในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น    
585050245-8   วรพจน์ เหล็กดี   การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ส. 21101 สังคมศึกษา 1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดวิเคราะห์ร่วมกับการใช้ผังความคิด    
577050048-3   อรทัย สันติเมทนีดล   การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมในโรงเรียนนานาชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน "DEVELOPING A MANAGEMENT MODEL OF MULTICULTURAL EDUCATION IN AN INTERNATIONAL SCHOOL UNDER THE OFFICE OF THE PRIVATE EDUCATION COMMISSION"    
577050049-1    ฮอนด้า เข็มมา   ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา    
585050213-1    ธัญญรัตน์ ลาภสมทบ   ผลการเรียนแบบผสมผสานด้วยการเรียนรู้แบบร่วมมือโดยใช้กลุ่มสืบสวนสอบสวนเพื่อส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
567050050-5   รูฮัยซา ดือราแม   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถของการสร้างการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์    
567050050-5   รูฮัยซา ดือราแม   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถของการสร้างการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์    
567050050-5   รูฮัยซา ดือราแม   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถของการสร้างการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์    
577050038-6   กนก ยนต์ชัย   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24    
577050049-1    พระฮอนด้า เข็มมา   ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา    
577050038-6   กนก ยนต์ชัย   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24    
577050038-6   กนก ยนต์ชัย   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24    
577050038-6   กนก ยนต์ชัย   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24    
577050038-6   กนก ยนต์ชัย   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24    
577050038-6   กนก ยนต์ชัย   การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรทวิศึกษาในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24    
577050049-1    เข็มมา    ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิชาชีพครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา    
575050163-9   WILASINEE   ความเข้มแข็งทางใจของวัยรุ่นจากครอบครัวที่แตกแยก    
585050094-3   บุษรินทร์ อุดมทรัพย์   ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับความสามารถตามกรอบอ้างอิงความสามารถทางภาษาของสหภาพยุโรป (CEFR) ของครูผู้สอนภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาในจังหวัดขอนแก่น    
577050041-7   ชัยรัตน์ สิทธิบุรี   โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชน    
577050041-7   ชัยรัตน์ สิทธิบุรี   โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชน    
577050041-7   ชัยรัตน์ สิทธิบุรี   โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรมในโรงเรียนเอกชน    
577050053-0   วีระศักดิ์ พลมณี   การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( THE DEVELOPMENT OF ADMINISTRATION MODEL FOR CREATING LEARNING MANAGEMENT INNOVATIONS IN SECONDARY SCHOOL UNDER THE OFFICE OF THE    
585050187-6   รำเทียน กูลโคกสูง   การพัฒนาหลักสูตรระดับนำไปใช้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
585050187-6   รำเทียน กูลโคกสูง   การพัฒนาหลักสูตรระดับนำไปใช้ที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ โดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
585050186-8   พิมพา เชื้อทอง   การให้เหตุผลเชิงการนึกภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด    
567050021-2   รัชนีกร ยิ่งชนะ   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย    
567050021-2   รัชนีกร ยิ่งชนะ   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย    
557050010-6   พิมพ์ผกา อินทะรส   (ชื่อภาษาไทย) แนวคิดของนักเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (ชื่อภาษาอังกฤษ) Students’ Ideas of School Mathematics in Classroom Using Lesson Study and Open Approach    
585050030-9   กฤษณะ เริงสูงเนิน   ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการจัดการความเครียด: กรณีศึกษาของผู้รับบริการในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น    
585050030-9   กฤษณะ เริงสูงเนิน   ผลการใช้กิจกรรมกลุ่มเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตด้านการจัดการความเครียด: กรณีศึกษาของผู้รับบริการในบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น    
587050004-4   จิรัฐิติกาล พิมพ์วิชัย   ผลการพัฒนาทักษะการโต้แย้งของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในบริบทสังคมไทยผ่านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมบนพื้นฐานการสอนรูปแบบผสมผสาน    
585050247-4   สายรุ้ง กิมยงค์   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การอ่านภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R    
585050247-4   สายรุ้ง กิมยงค์   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การอ่านภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาความสามารถการอ่าน ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R    
585050247-4   สายรุ้ง กิมยงค์   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม การอ่านภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SQ4R    
557050010-6   พิมพ์ผกา อินทะรส   (ชื่อภาษาไทย) แนวคิดของนักเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (ชื่อภาษาอังกฤษ) Students’ Ideas of School Mathematics in Classroom Using Lesson Study and Open Approach    
557050010-6   พิมพ์ผกา อินทะรส   (ชื่อภาษาไทย) แนวคิดของนักเรียนเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ระดับโรงเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (ชื่อภาษาอังกฤษ) Students’ Ideas of School Mathematics in Classroom Using Lesson Study and Open Approach    
585050186-8   พิมพา เชื้อทอง   การให้เหตุผลเชิงการนึกภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด    
585050135-5   คัมภีร์พรรณ ช่วยวงศ์ญาติ   การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี เรื่อง การประกอบอาหาร กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
585050241-6   เกศกนก เรือนทิพย์   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยากับชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)    
585050241-6   เกศกนก เรือนทิพย์   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม ชีววิทยากับชุมชน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแก้ปัญหา สำหรับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยจัดกระบวนการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา (STEM Education)    
585050041-4   ณัฐมน นามมนตรี   ตัวแทนความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการเกิดปฏิกิริยาเคมี โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้โดยใช้แบบจำลองเป็นฐาน    
585050045-6   รุจิรฎา สิงห์ทอง   การศึกษาความเข้าใจธรรมชาติวิทยาศาสตร์ของนักเรียนในการเรียนรู้ เรื่อง เอกภพ โดยใช้กระบวนการสืบเสาะหาความรู้ที่เน้นบ่งชี้ธรรมชาติของวิทยาศาสตร์ด้วยประวัติวิทยาศาสตร์    
585050210-7   ปนิวัตร เส้นเกษ   ตัวแทนความคิดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 เรื่อง การเคลื่อนที่ปรากฏของดวงอาทิตย์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ    
585050186-8   พิมพา เชื้อทอง   การให้เหตุผลเชิงการนึกภาพของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้วิธีการแบบเปิด    
585050092-7    นวลรดา ก้อนคำ   การศึกษาทักษะการพูดและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD    
585050100-4    อรอุมา จารเครือ   การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา    
   อรอุมา จารเครือ   การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา    
585050100-4    อรอุมา จารเครือ   การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา    
585050092-7   นวลรดา ก้อนคำ   การศึกษาทักษะการพูดและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD    
585050092-7   นวลรดา ก้อนคำ   การศึกษาทักษะการพูดและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD    
577050027-1   ชลธวัฒน์ มีดี   การพัฒนากลยุทธ์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมความสามารถของนักเรียนในการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์สำหรับเนื้อหาไฟฟ้เคมีระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
585050092-7   นวลรดา ก้อนคำ   การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD    
585050092-7   นวลรดา ก้อนคำ   การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD    
585050100-4    อรอุมา จารเครือ   การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา    
585050100-4    อรอุมา จารเครือ   การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา    
585050218-1   พัชราภรณ์ รูปต่ำ   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนคลาวด์ เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการเรียนรู้ สำหรับการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
585050024-4   อัคคนัฐ อนันต์ธีระกุล   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์บนบทเรียนออนไลน์ระบบเปิดสาหรับมหาชน ที่ส่งเสริมการสร้างเมนทอลโมเดล วิชา นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สาหรับผู้เรียนในระดับอุดมศึกษา    
585050055-3   ประกาศิษย์ แทบมะลัย   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน SOCIALClassnet ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบภาพยนตร์สั้น สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    
585050065-0   ชัยวัฒน์ ทองหล่อ   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมเมนทอลโมเดล เรื่อง การเคลื่อนที่ของวัตถุ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
585050055-3   ประกาศิษย์ แทบมะลัย   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน SOCIALClassnet ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การออกแบบภาพยนตร์สั้น สำหรับผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    
585050214-9   ปณยา มณีเนตร   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บน SOCIALClassnet ในการสร้างงานคอมพิวเตอร์กราฟิก สำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมตอนต้น    
587050004-4   จิรัฐิติกาล พิมพ์วิชัย   ผลการพัฒนาทักษะการโต้แย้งของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในบริบทสังคมไทยผ่านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมบนพื้นฐานการสอนรูปแบบผสมผสาน    
587050004-4   จิรัฐิติกาล พิมพ์วิชัย   ผลการพัฒนาทักษะการโต้แย้งของนักเรียนที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในบริบทสังคมไทยผ่านการจัดการเรียนการสอนรูปแบบวิธีการสอนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสังคมบนพื้นฐานการสอนรูปแบบผสมผสาน    
567050021-2   รัชนีกร ยิ่งชนะ   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ประถมศึกษาตอนปลาย    
567050021-2   รัชนีกร ยิ่งชนะ   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียน ประถมศึกษาตอนปลาย    
585050188-4   ณัฐนรี คณะเมือง   การจัดการเรียนรู้ที่เน้นแบบจำลอง เรื่องสมบัติของของเหลวที่มีต่อความสามารถในการสร้างแบบจำลองทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (MODEL-CENTERED INSTRUCTION SEQUENCE OF LIQUID PROPERTIES ON GRADE 10 STUDENTS’ SCIENTIFIC MODEL)    
577050014-0   ทองอุ่น มั่นหมาย   การศึกษานิสัยการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด (A Study of Mathematical Reasoning Habits Using Lesson Study and Open Approach)    
587050005-2   กนกนภา เอราวรรณ   การประเมินเพื่อมอบอำนาจในการการพัฒนาการคิดอย่างมีวิจารณญาณในชั้นเรียนที่สอนด้วยวิธีการแบบเปิด    
   ณัชญานุช สุดชาดี   ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษา และพฤติกรรมองค์การที่ส่งผลต่อ องค์การสมรรถนะสูง ; การวิเคราะห์อิทธิพลผ่านตัวแปรคั่นกลาง SCHOOL LEADERSHIP AND ORGANIZATION BEHAVIORS: THE MEDIATING EFFECTS OF HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION    
577050042-5   ณัชญานุช สุดชาดี   ภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมองค์การที่ส่งผลต่อองค์การสมรรถนะสูง ; การวิเคราะห์ผ่านตัวแปรคั่นกลาง SCHOOL LEADERSHIP AND ORGANIZATION BEHAVIORS; THE MEDIATING EFFECTS OF HIGH PERFORMANCE ORGANIZATION    
585050191-5   อรรจนา วิชาลัย   การจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดร่วมกับการใช้โมเดลที่มีต่อความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 (GRADE 11 STUDENTS’ CONCEPTUAL UNDERSTANDING USING OPEN INQUIRY AND PHYSICAL MODEL ON ACIDS AND BAS    
585050216-5   ปัทมา โขหานาม   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทางตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยสแครช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
585050216-5   ปัทมา โขหานาม   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ห้องเรียนกลับทางตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ เรื่องการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยสแครช สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
585050056-1   ปวีณา ไชยสมบูรณ์   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา เรื่องหลักการพื้นฐานในการเขียนโปรแกรม (ภาษาซี) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
585050058-7   พิชญ์ ภูเขียว   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ซอฟต์แวร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตรมไพร    
585050058-7   พิชญ์ ภูเขียว   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาคอมพิวเตอร์ เรื่อง ซอฟต์แวร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านตรมไพร    
585050191-5   อรรจนา วิชาลัย   การจัดการเรียนรู้ด้วยการสืบเสาะหาความรู้แบบเปิดร่วมกับการใช้โมเดลที่มีต่อความเข้าใจมโนมติ เรื่อง การแตกตัวของกรดและเบส ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 5 (GRADE 11 STUDENTS’ CONCEPTUAL UNDERSTANDING USING OPEN INQUIRY AND PHYSICAL MODEL ON ACIDS AND BAS    
585050059-5   ภูมิภัทร กล่อมวิภาวัฒน์   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการออกแบบและสร้างงานสามมิติ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
585050063-4   ศุภกร ยืนยง   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ วิชาวิทยาศาสตร์ เรื่อง สารและสมบัติของสาร สําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาตะแบง1    
585050215-7   ปวีณา ราวิชัย   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาศิลปะ เรื่อง ภาพพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสันติวิทยาสรรพ์    
585050061-8   โยธิน ธีระนันท์   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
597050016-8   panupong saengdee   การวิเคราะห์พหุระดับและความลำเอียงของข้อสอบ : ประยุกต์ใช้โมเดลเชิงเส้นตรงทั่วไปแบบลดหลั่น    
   พนิดา พิมดี   การพัฒนาการเรียนการสอน    
605050126-8   ภัทรกันย์ จันทะ   การศึกษาความสามารถในการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เพลงประกอบกิจกรรมการเรียนการสอน    
605050125-0   ภนิดา พิพมดี   ศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม    
605050125-0   พนิดา พิพมดี   ศึกษาเจตคติต่อรายวิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
605050125-0   พนิดา พิมดี   โครงการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ รายวิชาวิทยาศาสตร์    
605050025-4   กนกเลขา โชคสวัสดิ์   การศึกษาปัญหาการใช้หลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนเมืองโพธิ์ชัยพิทยาคม    
605050127-6   รุ่งนภา คาลา   การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนชุมแพศึกษา สังกีดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา 25    
605050127-6   รุ่งนภา คาลา   การศึกษาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยการใช้รูปแบบ KWL PLus    
597050014-2    ดรุณี อภัยกาวี   การศึกษาผลการตรวจให้คะแนนแบบสอบอัตนัยเขียนตอบ รายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อใช้รูปแบบการตรวจให้คะแนนต่างกัน    
605050127-6   รุ่งนภา คาลา   การศึกษาสภาพและปัญหาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนชุมแพศึกษา สังกัดสำนักงานเขตมัธยมศึกษา 25    
597050014-2   ดรุณี อภัยกาวี   การศึกษาผลการตรวจให้คะแนนแบบสอบอัตนัยเขียนตอบ รายวิชาคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เมื่อใช้รูปแบบการตรวจให้คะแนนต่างกัน    
605050127-6   รุ่งนภา คาลา   การศึกษาการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ ของนักเรียนชั้นมัธยมสึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยรูปแบบการสอน KWL Plus    
605050123-4   นิพิฐพนธ์ แคล้วกระโทก   ขออนุญาตเข้าศึกษาการจัดการเรียนการสอน และทำการฝึกการทดลองสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง)    
605050123-4   นิพิฐพนธ์ แคล้วกระโทก   ขออนุญาตเข้าศึกษาการจัดการเรียนการสอน และทำการฝึกการทดลองสอนในกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา(มอดินแดง)    
595050002-5   ณัฐธิดา นามบุดดี   การตีความหนังสือเรียนคณิตศาสตร์ของครูโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
605050128-4   สอนจด วงศ์กาฬสินธุ์   การพัฒนาการเรียนการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์    
605050025-4   กนกเลขา โชคสวัสดิ์   แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนด้วยแหล่งความรู้ในชุมชน    
585050052-9   ชลลัดดา พันธะพ่อง   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา เรื่อง หลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
577050041-7   ชัยรัตน์ สิทธิบุรี   โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่ส่งผลต่อการเกิดนวัตกรรม ในโรงเรียนเอกชน A STRUCTURAL EQUATION MODEL OF FACTORS AFFECTING INNOVATION PERFORMANCE IN PRIVATE BASIC EDUCATION SCHOOLS    
597050012-6    กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์   การประเมินความสอดคล้องของการจัดการเรียนรู้ของครูคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3กับมาตรฐานการเรียนรู้วิชาคณิตศาสตร์    
605050025-4   กนกเลขา โชคสวัสดิ์   แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-based Learning)    
557050003-3   ภาสินี โทอินทร์   การพัฒนารูปแบบการสอนที่ส่งเสริมความสามารถในการแก้ปัญหาทางการพยาบาลภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล    
605050127-6   รุ่งนภา คาลา   การศึกษาสภาพปํญหาการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนชุมแพศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 25    
605050018-1   Kumram Dechma   ขออนุญาตทดลองสอน    
595050047-3   ทิวานนท์ บุญเนา   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้วิธีสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่เน้นกระบวนการคิดเชิงเมตาคอกนิชันในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    
605050129-2   ชญาดา วงษาวดี    แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยรูปแบบการเรียนรู้แบบจิ๊กซอว์ (JIGSAW)    
595050051-2   ศิริพร ดอใจ   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
595050051-2   ศิริพร ดอใจ   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
595050049-9   วิชชุดา ชำนาญไพร   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้รูปแบบการสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง พื้นที่ผิวและปริมาตร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
595050051-2   ศิริพร ดอใจ   การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยใช้รูปแบบสืบเสาะหาความรู้ (5Es) ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เศษส่วน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
585050091-9   นนทิชา คำดวง   การพัฒนาด้านความสามารถด้านการเขียนของนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบ PWIM (Picture Word Inductive Model)    
605050128-4   สอนจด วงศ์กาฬสินธุ์   การประเมินหลักสูตรสถานศึกษา    
605050128-4   สอนจด วงศ์กาฬสินธุ์   ผลสัมฤทธิ์ทางเรียนวิชาฟิสิกส์ของนักเรียนชันมัธยมศึกษาปี่ที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้    
567050050-5   รูฮัยซา ดือราแม   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถของการสร้างการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์    
567050050-5   รูฮัยซา ดือราแม   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถของการสร้างการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์    
567050050-5   รูฮัยซา ดือราแม   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถของการสร้างการเรียนรู้ ACTIVE LEARNING ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์    
595050046-5   ทัศนีพร คนคิด   การพัฒนากิจกกรรมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา ที่เน้นทักษะการแก้ปัญหาของโพลยา เรื่อง เส้นขนาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
595050085-5   อังคนางค์ อยู่บัว   ผลของโปรแกรมผสมผสานระหว่างกิจกรรมการออกกำลังกายและการฝึกทักษะบาสเกตบอล ที่มีต่อค่าดัชนีมวลกาย เปอร์เซ็นต์ไขมันและสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีภาวะอ้วน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณวัตร    
595050085-5   อังคนางค์ อยู่บัว   ผลของโปรแกรมผสมผสานระหว่างกิจกรรมการออกกำลังกายและการฝึกทักษะบาสเกตบอล ที่มีต่อค่าดัชนีมวลกาย เปอร์เซ็นต์ไขมันและสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีภาวะอ้วน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณวัตร    
595050085-5   อังคนางค์ อยู่บัว   ผลของโปรแกรมผสมผสานระหว่างกิจกรรมการออกกำลังกายและการฝึกทักษะบาสเกตบอล ที่มีต่อค่าดัชนีมวลกาย เปอร์เซ็นต์ไขมันและสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีภาวะอ้วนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนกัลยาณวัตร    
585050200-0   ใบตอง พรมพุทธา   การออกแบบและพัฒนาหนังสือสร้างความรู้เสมือนจริงตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริม การคิดวิเคราะห์ เรื่อง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
577050027-1   ชลธวัฒน์ มีดี   การพัฒนากลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเนื้อหาวิชาไฟฟ้าเคมี ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
595050208-5   TIPCHANH SILANOUVONG   การศึกษาค่านิยมของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนให้ความสำคัญ ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ในโรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยครูปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (A STUDY OF STUDENTS’ VALUES REGARDING WHAT STUDENTS FIND    
595050208-5   TIPCHANH SILANOUVONG   การศึกษาค่านิยมของนักเรียนเกี่ยวกับสิ่งที่นักเรียนให้ความสำคัญ ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด ในโรงเรียนประถมสาธิต วิทยาลัยครูปากเซ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว A STUDY OF STUDENTS’ VALUES REGARDING WHAT STUDENTS FIND IM    
595050146-1   อาภัสรา สีดอนเตา   การเสริมสร้างสันติวัฒนธรรมในโรงเรียน : การวิจัยทฤษฎีฐานราก    
597050014-2   ดรุณี อภัยกาวี   เรื่อง “ผลการตรวจให้คะแนนความสามารถการให้เหตุผลทางคณิตศาสตร์ เรื่อง การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชาประเด็นคัดสรรทางการวัดและประเมินผลการศึกษา (Selected Topics in Education Measurement and    
585050047-2    ศศิวิมล เปรมไธสง   ผลของการเรียนรู้วิทยาศาสตร์แบบสืบเสาะโดยใช้ปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่มีต่อความเข้าใจมโนมติ เรื่อง สารละลายและความเข้มข้น การรับรู้และความสนใจในการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของผู้เรียน    
585050001-6   นุชนารถ แสนพุก   การพัฒนาการกำกับตนเองในการเรียนและมโนมติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เรื่องปฏิสัมพันธ์ในระบบสุริยะและจักรราศีโดยใช้ยุทธศาสตร์เมตาคอกนิชัน    
585050052-9   ชลลัดดา พันธะพ่อง   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา เรื่อง หลักการพื้นฐานการเขียนโปรแกรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
585050215-7   ปวีณา ราวิชัย   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ วิชาศิลปะ เรื่อง ภาพพิมพ์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
585050061-8   โยธิน ธีระนันท์   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
585050061-8   โยธิน ธีระนันท์   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
595050019-8    อังคนา รักงาน   การพัฒนาตัวแทนความคิดทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง ไอโซเมอริซึม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะ    
595050061-9   พรพิมล ผาพิมูล   การเปรียบเทียบความสามารถเชิงพุทธิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิด Constructivism และ Metacognition ร่วมกับความรู้ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เป็นฐานและรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาคว    
595050061-9   พรพิมล ผาพิมูล   การเปรียบเทียบความสามารถเชิงพุทธิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิด Constructivism และ Metacognition ร่วมกับความรู้ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เป็นฐานและรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาคว    
595050061-9   พรพิมล ผาพิมูล   การเปรียบเทียบความสามารถเชิงพุทธิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิด Constructivism และ Metacognition ร่วมกับความรู้ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เป็นฐานและรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาคว    
567050021-2   รัชนีกร ยิ่งชนะ   การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อบ่มเพาะจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย    
595050058-8   สุกัญญา สายคำภา   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น    
595050058-8   สุกัญญา สายคำภา   ความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาฟิสิกส์ เรื่อง การเคลื่อนที่แนวตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น    
595050057-0   ศิริพร มาตรกำจร   ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา    
595050057-0   ศิริพร มาตรกำจร   ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา    
595050057-0   ศิริพร มาตรกำจร   ความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา    
595050054-6   กนกวรรณ เข็มภูเขียว   ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงาน นิวเคลียร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแนวคิดสะเต็มศึกษา    
595050059-6   สุพรรณธิดา แก้ววิเศษ   การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น    
595050054-6   กนกวรรณ เข็มภูเขียว   ความสามารถในการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง กัมมันตภาพรังสีและพลังงาน นิวเคลียร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับแนวคิดสะเต็มศึกษา    
595050059-6   สุพรรณธิดา แก้ววิเศษ   การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องสารในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้วัฏจักรการเรียนรู้ 7 ขั้น    
587050033-7    PHONGSONGKHAM   การพัฒนาระบบเสริมสร้างภาวะผู้นำของครูในวิทยาลัยครูแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว    
595050076-6   เกวลิน ทองแพ   การจัดค่ายพัฒนาความสามารถทางนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
595050076-6   เกวลิน ทองแพ   การจัดค่ายพัฒนาความสามารถทางนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
595050061-9   พรพิมล ผาพิมูล   การเปรียบเทียบความสามารถเชิงพุทธิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิด Constructivism และ Metacognition ร่วมกับความรู้ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เป็นฐานและรูปแบบการสอน แบบสืบเสาะหาค    
595050061-9   พรพิมล ผาพิมูล   การเปรียบเทียบความสามารถเชิงพุทธิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิด Constructivism และ Metacognition ร่วมกับความรู้ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เป็นฐานและรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาคว    
595050076-6   เกวลิน ทองแพ   การจัดค่ายพัฒนาความสามารถทางนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
595050076-6   เกวลิน ทองแพ   การจัดค่ายพัฒนาความสามารถทางนาฏศิลป์ไทยสู่ความเป็นเลิศ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้แบบทางตรง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา    
557050005-9   สุชาติ ทั่งสถิรสิมา   รูปแบบการสอนรายวันเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัย นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ตามแนวคิดการสร้างวินัยเชิงบวก ด้วยพหุวิธี    
557050005-9   สุชาติ ทั่งสถิรสิมา   รูปแบบการสอนรายวันเพื่อพัฒนาพฤติกรรมความมีวินัย นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา ตามแนวคิดการสร้างวินัยเชิงบวก ด้วยพหุวิธี    
595050062-7    ศุภรดา บุญจุฑาสิริกุล   ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการเขียนทางวิทยาศาสตร์ (SWH) ที่มีต่อการอธิบายทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5    
595050061-9   พรพิมล ผาพิมูล   การเปรียบเทียบความสามารถเชิงพุทธิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง หน่วยของสิ่งมีชีวิต ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิด Constructivism และ Metacognition ร่วมกับความรู้ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เป็นฐานและรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาคว    
595050061-9   พรพิมล ผาพิมูล   การเปรียบเทียบความสามารถเชิงพุทธิปัญญาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้รูปแบบการสอนตามแนวคิด Constructivism และ Metacognition ร่วมกับความรู้ประสาทวิทยศึกษาศาสตร์เป็นฐานและรูปแบบการสอนแบบสืบเสาะหาความรู้ 5 ขั้น (5Es)    
585050035-9   จันทรา ที่อุปมา   ผลของกระบวนการกลุ่มที่ส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์    
585050095-1   ประภพ กันหาลา   การศึกษาความสามารถด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษของนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการคิดเชิงมโนมติ (Concept Attainment Model) : กรณีศึกษาการสร้างภาษาระดับระโยค THE STUDY OF GRADE 7 STUDENT'S USING CONCEPT ATTAINMENT MODEL IN    
595050094-4   นิคม บุญหลาย   การตรวจให้คะแนนแบบทดสอบอัตนัยวิชาคณิตศาสตร์ให้มีความตรงและความเที่ยง: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิงความน่าเชื่อถือของผลการวัดและโมเดลหลายองค์ประกอบของราส์ช    
595050077-4   จารุภรณ์ ศรีจันทร์   การเขียนผ้าลายอย่างในจิตรกรรมฝาผนัง วัดไชยทิศ กรุงเทพมหานคร เพื่อการอนุรักษ์ โดยจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน The Lai Yang Pattern Painting in Murals of CHAIYATHID Temple, Bangkok for Conservation by Problem-B    
595050080-5   เอกพล เขียวปาน   ผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่องการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
577050048-3   อรทัย สันติเมทนีดล   การพัฒนารูปแบบการจัดการศึกษาพหุวัฒนธรรมในโรงเรียน นานาชาติสังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน Developing a Management Model of Multicultural Education in an International School under the Office of the Private Education Commission    
595050078-2   ธาราทิพย์ คำจันทร์   ผลการจัดการเรียนรู้วิชาทัศนศิลป์ เรื่อง ศิลปะกับเครื่องแต่งกาย ตามแนวคิดห้องเรียนกลับทางร่วมกับการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
595050079-0   สมพร วงษ์อามาตย์   ผลการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ เรื่อง ประติมากรรมจากวัสดุธรรมชาติ ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบใช้โครงงานเป็นฐาน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 THE RESULT OF ART LEARNING MANAGEMENT OF SCULPTURE FROM NATURAL MATERIALS WITH PROJECT-BASED LEARNING FOR GRADE 9 S    
595050035-0   สุภาวดี จันทนุช   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบเกมเป็นฐาน เพื่อส่งเสริมเมนทอลโมเดลสำหรับชั้นเรียนแบบโมบายเลิร์นนิ่ง วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
595050026-1   ธรรมชาติ แสงนิล   การพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้แบบโมบายเลิร์นนิ่ง เพื่อส่งเสริมเมนทอลโมเดล วิชาคณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
595050028-7   นภาลัย ติใจ   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้ Constructivism Learning Environment Management System เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
595050028-7   นภาลัย ติใจ   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับห้องเรียนกลับด้าน โดยใช้ Constructivism Learning Environment Management System เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
595050021-1   กุลนันท์ สิทธิจันทร์เสน   การเปรียบเทียบการเรียนรู้บน Constructism Learning Environment Management System เพื่อส่งเสริมแรงจูงใจในการเรียน สำหรับชั้นเรียนแบบโมบายเลิร์นนิ่ง กับวิธีสอนแบบปกติ วิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
595050080-5   เอกพล เขียวปาน   ผลการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่องการออกแบบเครื่องเคลือบดินเผา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
595050091-0   ชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์   การประเมินความสอดคล้องระหว่างวิธีการประเมินผลการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น    
595050091-0   ชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์   การประเมินความสอดคล้องระหว่างวิธีการประเมินผลการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น    
595050091-0   ชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์   การประเมินความสอดคล้องระหว่างวิธีการประเมินผลการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น    
595050091-0   ชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์   การประเมินความสอดคล้องระหว่างวิธีการประเมินผลการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น    
595050091-0   ชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์   การประเมินความสอดคล้องระหว่างวิธีการประเมินผลการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น    
595050091-0   ชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์   การประเมินความสอดคล้องระหว่างวิธีการประเมินผลการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น    
595050091-0   ชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์   การประเมินความสอดคล้องระหว่างวิธีการประเมินผลการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น    
595050091-0   ชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์   การประเมินความสอดคล้องระหว่างวิธีการประเมินผลการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น    
595050091-0   ชัยวิทย์ วงศ์จารุวัฒน์   การประเมินความสอดคล้องระหว่างวิธีการประเมินผลการเรียนรู้กับมาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ของโรงเรียนในจังหวัดขอนแก่น    
567050050-5   รูฮัยซา ดือราแม   การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถการสร้างการเรียนรู้ Active Learning ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาฝึกสอนครูวิทยาศาสตร์    
595050011-4   มยุรา ทีปุ้ง   โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยความสำเร็จของการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห์พหุระดับ    
595050011-4   มยุรา ทีปุ้ง   โมเดลความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยความสำเร็จของการประเมินคุณภาพภายนอกสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน : การวิเคราะห์พหุระดับ    
595050116-0    ตวงทิพย์ ขุนโนนเขวา   ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:การวิจัยแบบผสมผสานวิธี SPIRITUAL LEADERSHIP OF RAJABHAT UNIVERSITY ADMINISTRATORS IN THE NORTH EAST: MIXED METHODS RESEARCH    
595050116-0    ตวงทิพย์ ขุนโนนเขวา   ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:การวิจัยแบบผสมผสานวิธี SPIRITUAL LEADERSHIP OF RAJABHAT UNIVERSITY ADMINISTRATORS IN THE NORTH EAST: MIXED METHODS RESEARCH    
595050116-0   ตวงทิพย์ ขุนโนนเขวา   ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:การวิจัยแบบผสมผสานวิธี SPIRITUAL LEADERSHIP OF RAJABHAT UNIVERSITY ADMINISTRATORS IN THE NORTH EAST: MIXED METHODS RESEARCH    
595050116-0   ตวงทิพย์ ขุนโนนเขวา   ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:การวิจัยแบบผสมผสานวิธี SPIRITUAL LEADERSHIP OF RAJABHAT UNIVERSITY ADMINISTRATORS IN THE NORTH EAST: MIXED METHODS RESEARCH    
595050116-0    ตวงทิพย์ ขุนโนนเขวา   ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:การวิจัยแบบผสมผสานวิธี SPIRITUAL LEADERSHIP OF RAJABHAT UNIVERSITY ADMINISTRATORS IN THE NORTH EAST: MIXED METHODS RESEARCH    
585050240-8    มาริษา ผาภูมิ   ความสามารถในการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ    
595050115-2    ดวงกมล สุนทรพินิจ   ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นำด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์    
595050109-7   กัลยาณี ศรีหามาตย์   รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำสร้างผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น    
595050118-6   ธนัญญา ดวงธนู   โมเดลการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
595050118-6   ธนัญญา ดวงธนู   โมเดลการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
595050118-6   ธนัญญา ดวงธนู   โมเดลการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในโรงเรียนขยายโอกาส สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
595050109-7   กัลยาณี ศรีหามาตย์   รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำสร้างผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น    
595050128-3   พัชราภรณ์ จันทรโคตร   โมเดลการพัฒนาภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
595050128-3   พัชราภรณ์ จันทรโคตร   โมเดลการพัฒนาภาวะผู้นำข้ามวัฒนธรรมของผู้บริหารโรงเรียนมาตรฐานสากล ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
595050138-0   สิทธิชัย สุนทรพินิจ   โมเดลการพัฒนาองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง    
595050138-0   สิทธิชัย สุนทรพินิจ   โมเดลการพัฒนาองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง    
595050127-5    รบไพรินทร์   ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
595050127-5    ผ่องศรี รบไพรินทร์   ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
595050127-5    ผ่องศรี รบไพรินทร์   ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับสุขภาพองค์การของโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
595050125-9    ปริชาติ สอนโก่ย   แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบสอนงานของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
595050125-9    ปริชาติ สอนโก่ย   แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำแบบสอนงานของผู้บริหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
595050129-1   เฟื่องฟ้า กัญญาบัตร   รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของบุคลากรโรงเรียนชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
595050129-1   เฟื่องฟ้า กัญญาบัตร   รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของบุคลากรโรงเรียนชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
595050129-1   เฟื่องฟ้า กัญญาบัตร   รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวัฒนธรรมของบุคลากรโรงเรียนชายแดนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
595050144-5    วนิดา แสนอินต๊ะ   กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น    
595050144-5    วนิดา แสนอินต๊ะ   กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น    
595050144-5    วนิดา แสนอินต๊ะ   กลยุทธ์เพื่อส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคมของโรงเรียนเอกชน ในจังหวัดขอนแก่น    
595050109-7   กัลยาณี ศรีหามาตย์   รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำสร้างผู้นำของผู้บริห่่ารโรงเรียนเอกชนจังหวัดขอนแก่น    
595050115-2   ดวงกมล สุนทรพินิจ   ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นำด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์    
595050115-2    ดวงกมล สุนทรพินิจ   ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นำด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์    
595050115-2    ดวงกมล สุนทรพินิจ   ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นำด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์    
595050115-2    ดวงกมล สุนทรพินิจ   ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นำด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์    
577050052-2    โมรีย์   โปรแกรมพัฒนาการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาTHE DEVELOPMENTOFINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY LITERACY PROGRAM FOR SCHOOL ADMINNISTRATOR PRIMARY EDUCATIONAL    
577050052-2    โมรีย์   โปรแกรมพัฒนาการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาTHE DEVELOPMENTOFINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY LITERACY PROGRAM FOR SCHOOL ADMINNISTRATOR PRIMARY EDUCATIONAL    
577050052-2    โมรีย์   โปรแกรมพัฒนาการรู้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาTHE DEVELOPMENTOFINFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY LITERACY PROGRAM FOR SCHOOL ADMINNISTRATOR PRIMARY EDUCATIONAL    
595050141-1   อุษณีย์ สีแก้วตู้   โมเดลสมการโครงสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผล ต่อโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2    
595050141-1   อุษณีย์ สีแก้วตู้   โมเดลสมการโครงสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผล ต่อโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2    
595050133-0   วัชราภรณ์ ชาวงษ์   สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
595050133-0   วัชราภรณ์ ชาวงษ์   สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
595050122-5   ประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย   ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5    
595050122-5   ประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย   ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5    
595050122-5   ประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย   ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5    
595050143-7   ภราดร มาซานนท์   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์กับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1    
595050143-7   ภราดร มาซานนท์   ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำเชิงสร้างสรรค์กับประสิทธิภาพการสอนของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 1    
595050122-5   ประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย   ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5    
595050119-4   ธรรมเกียรติ พรหมจันทร์   บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3    
595050122-5   ประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย   ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5    
595050119-4   ธรรมเกียรติ พรหมจันทร์   บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3    
595050133-0   วัชราภรณ์ ชาวงษ์   สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
595050133-0   วัชราภรณ์ ชาวงษ์   สมรรถนะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
595050122-5   ประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย       
595050122-5   ประดิษฐ์ ศรีวงษ์ชัย   ความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมองค์การกับโรงเรียนสมรรถนะสูงของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 5    
595050141-1   อุษณีย์ สีแก้วตู้   โมเดลสมการโครงสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผล ต่อโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2    
595050141-1   อุษณีย์ สีแก้วตู้   โมเดลสมการโครงสร้างทักษะของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 ที่ส่งผล ต่อโรงเรียนคุณภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2    
595050117-8   ทิฆัมพร อุ่นจันที   องค์การแห่งความสุขที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น    
595050117-8   ทิฆัมพร อุ่นจันที   องค์การแห่งความสุขที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น    
595050117-8   ทิฆัมพร อุ่นจันที   องค์การแห่งความสุขที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น    
595050117-8   ทิฆัมพร อุ่นจันที   องค์การแห่งความสุขที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น    
595050117-8   ทิฆัมพร อุ่นจันที   องค์การแห่งความสุขที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนเอกชนในจังหวัดขอนแก่น    
595050135-6   วีระพงศ์ ตะโกนอก   ปัจจัยภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
595050135-6   วีระพงศ์ ตะโกนอก   ปัจจัยภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
595050197-4   นันทวันท์ แช่มขุนทด   ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางรายวิชาทัศนศิลป์ เรื่องการเขียนภาพหุ่นนิ่ง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
595050197-4   นันทวันท์ แช่มขุนทด   ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทางรายวิชาทัศนศิลป์ เรื่องการเขียนภาพหุ่นนิ่ง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
595050012-2   ณิชาภา สุนทรไชย   แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์    
595050012-2   ณิชาภา สุนทรไชย   แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์    
595050012-2   ณิชาภา สุนทรไชย   แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์    
595050135-6   วีระพงศ์ ตะโกนอก   ปัจจัยภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
595050012-2   ณิชาภา สุนทรไชย   แนวทางการพัฒนาภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมของผู้บริหารโรงเรียนเอกชนในจังหวัดกาฬสินธุ์    
595050135-6   วีระพงศ์ ตะโกนอก   ปัจจัยภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
595050135-6   วีระพงศ์ ตะโกนอก   ปัจจัยภาวะผู้นำครูที่ส่งผลต่อชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 26    
595050137-2   ศุภสิทธิ์ ไกรพินิจ   การบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหัววัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
595050137-2   ศุภสิทธิ์ ไกรพินิจ   การบริหารจัดการคุณภาพของโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองหัววัว สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1    
595050119-4   ธรรมเกียรติ พรหมจันทร์   บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาในศตวรรษที่ 21 กับการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ในกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษารักษ์ชัยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3    
595050131-4   รณชัย คงเติม   กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย    
595050134-8   วิชุดา มาลาสาย   โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23    
595050134-8   วิชุดา มาลาสาย   โมเดลสมการโครงสร้างภาวะผู้นำแบบโลกาภิวัฒน์ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนมาตรฐานสากล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 23    
595050120-9   นงพงา อึ้งวงษ์วัฒนา   บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในศตวรรษที่ 21 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 25    
595050136-4   วุฒิชัย รักหินลาด   โมเดลสมการโครงสร้างบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
595050197-4   นันทวันท์ แช่มขุนทด   ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่องการเขียนภาพหุ่นนิ่ง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
595050197-4   นันทวันท์ แช่มขุนทด   ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่องการเขียนภาพหุ่นนิ่ง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
595050136-4   วุฒิชัย รักหินลาด   โมเดลสมการโครงสร้างบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
595050111-0   จารวี ธาดา   วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
595050111-0   จารวี ธาดา   วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
595050131-4   รณชัย คงเติม   กลยุทธ์การบริหารงานวิชาการเพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมของนักเรียน ในโรงเรียนเอกชน จังหวัดเลย    
595050111-0   จารวี ธาดา   วัฒนธรรมองค์การที่ส่งผลต่อประสิทธิผลโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่นของโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา    
595050113-6   จุลศักดิ์ ก๊อกพิมพ์   ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนของครู ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 : การวิเคราะห์พหุระดับ    
595050113-6   จุลศักดิ์ ก๊อกพิมพ์   ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนของครู ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 : การวิเคราะห์พหุระดับ    
595050114-4   ชูชาติ พุทธลา   ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู    
595050113-6   จุลศักดิ์ ก๊อกพิมพ์   ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนของครู ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 : การวิเคราะห์พหุระดับ    
595050114-4   ชูชาติ พุทธลา   ตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำทางดิจิทัลของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดหนองบัวลำภู    
595050132-2   วชิรญาณ์ ขาวจุ้ย   บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการสอนที่มีประสิทธิผลของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ “ร้อยแก่นสารสินธุ์”    
595050113-6   จุลศักดิ์ ก๊อกพิมพ์   ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนของครู ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 : การวิเคราะห์พหุระดับ    
595050132-2    วชิรญาณ์ ขาวจุ้ย   บรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อการสอนที่มีประสิทธิผลของครู ในโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่ “ร้อยแก่นสารสินธุ์”    
595050113-6   จุลศักดิ์ ก๊อกพิมพ์   ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนของครู ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 : การวิเคราะห์พหุระดับ    
595050113-6   จุลศักดิ์ ก๊อกพิมพ์   ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนของครู ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 : การวิเคราะห์พหุระดับ    
595050113-6   จุลศักดิ์ ก๊อกพิมพ์   ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนของครู ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 : การวิเคราะห์พหุระดับ    
595050113-6   จุลศักดิ์ ก๊อกพิมพ์   ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนของครู ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 : การวิเคราะห์พหุระดับ    
595050113-6   จุลศักดิ์ ก๊อกพิมพ์   ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารสถานศึกษาและพฤติกรรมการสอนของครู ที่ส่งผลต่อประสิทธิผลการพัฒนาวิชาชีพครูในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษามัธยมศึกษาเขต 22 : การวิเคราะห์พหุระดับ    
595050130-6   ยุพิน พวงแก้ว   ภาวะผู้นำที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
595050130-6   ยุพิน พวงแก้ว   ภาวะผู้นำที่จำเป็นสำหรับผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ    
595050139-8   อภิสิทธิ์ ฤทธิ์ประดิษฐ์   ปัจจัยการสร้างแบรนด์ที่ส่งผลต่อแบรนด์โรงเรียนเอกชนในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์)    
595050139-8   อภิสิทธิ์ ฤทธิ์ประดิษฐ์   ปัจจัยการสร้างแบรนด์ที่ส่งผลต่อแบรนด์โรงเรียนเอกชนในกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง (ร้อยแก่นสารสินธุ์)    
595050124-1   ประภาส วงษ์โท   ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมของสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง    
595050115-2    สุนทรพินิจ   ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นำด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์    
595050115-2    สุนทรพินิจ   ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นำด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์    
595050115-2    สุนทรพินิจ   ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะภาวะผู้นำด้าน Soft Skills ของผู้บริหารสถานศึกษากับวัฒนธรรมคุณภาพของวิทยาลัยสังกัดอาชีวศึกษาจังหวัดกาฬสินธุ์    
567050050-5   รูฮัยซา ดือราแม   การพัฒนาวิธีการเรียนรู้ที่ส่งเสริมความสามารถการสร้างการเรียนรู้ Active Learning ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาฝึกสอนครูวิทยาศาสตร์    
595050123-3   ประภาพร หาญสุริย์   ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์    
595050123-3   ประภาพร หาญสุริย์   ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์    
595050123-3   ประภาพร หาญสุริย์       
595050123-3   ประภาพร หาญสุริย์   ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์    
577050046-7   ยุพเทพ บุณยฤทธิ์รักษา   รูปแบบการพัฒนาบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมสู่ความเป็นสากล สำหรับโรงเรียนเอกชน    
595050126-7   ปัทมาวดี สุขจันดี   ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
595050123-3   ประภาพร หาญสุริย์   ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์    
595050123-3   ประภาพร หาญสุริย์   ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์    
595050123-3   ประภาพร หาญสุริย์   ภาวะผู้นำการเรียนรู้ของผู้บริหารโรงเรียนที่ส่งผลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมของโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาในกลุ่มจังหวัดร้อยแก่นสารสินธุ์    
595050197-4   นันทวันท์ แช่มขุนทด   ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่องการเขียนภาพหุ่นนิ่ง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
595050197-4   นันทวันท์ แช่มขุนทด   ผลการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับทาง รายวิชาทัศนศิลป์ เรื่องการเขียนภาพหุ่นนิ่ง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
595050136-4   วุฒิชัย รักหินลาด   โมเดลสมการโครงสร้างบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
595050136-4   วุฒิชัย รักหินลาด   โมเดลสมการโครงสร้างบรรยากาศองค์การที่ส่งผลต่อชุมชนการเรียนรู้ของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 30    
595050124-1   ประภาส วงษ์โท   โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง    
595050126-7   ปัทมาวดี สุขจันดี   ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพกับประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
595050181-9   วสิตา นีระพันธ์   การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด    
595050124-1   ประภาส วงษ์โท   โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง    
595050124-1   ประภาส วงษ์โท   โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง    
595050124-1   ประภาส วงษ์โท   โมเดลสมการโครงสร้างปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การนวัตกรรมของโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง    
605050127-6   รุ่งนภา คาลา   การพัฒนาทักษะกล้ามเนื้อมัดใหญ่ของเด็กปฐมวัยโดยใช้กิจกรรมเกมส์เบ็ดเตล็ด    
4124973   มาริษา ผาภูมิ   การศึกษาความสามารถการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษะ    
585050240-8   มาริษา ผาภูมิ   การศึกษาความสามารถการเขียนสะกดคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา ของนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ โดยใช้แบบฝึกทักษา    
585050090-1   จิราภรณ์ หวานแท้   การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปาร่วมกับวีดีโอล็อก THE DEVELOPMENT OF LISTENING AND SPEAKING SKILLS FOR ENGLISH COMMUNICATION OF GRADE 11 SECONDARY SCHOOL STUDENT    
585050090-1   จิราภรณ์ หวานแท้   การพัฒนาทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยรูปแบบซิปปาร่วมกับวีดีโอล็อก THE DEVELOPMENT OF LISTENING AND SPEAKING SKILLS FOR ENGLISH COMMUNICATION OF GRADE 11 SECONDARY SCHOOL STUDENT    
587050041-8   ภูษณิศา มหาวรากร   การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันผู้สูงอายุ    
587050041-8   ภูษณิศา มหาวรากร   การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันผู้สูงอายุ    
587050041-8   ภูษณิศา มหาวรากร   การพัฒนาโปรแกรมการเสริมสร้างพลังอำนาจเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันผู้สูงอายุ    
605050201-0   ฎาฐิณี นิวาสประกฤติ   การศึกษากลวิธีการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น A study of English Vocabulary Learning Strategies of Thai Language Teaching students in Faculty of Education, Khon Kaen university    
595050098-6   ลลิตา ชัยหงษา   การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยประยุกต์ใช้สถานการณ์เป็นฐาน    
595050098-6   ลลิตา ชัยหงษา   การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยประยุกต์ใช้สถานการณ์เป็นฐาน    
595050098-6   ลลิตา ชัยหงษา   การพัฒนาแบบวัดทักษะชีวิตและอาชีพในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยประยุกต์ใช้สถานการณ์เป็นฐาน    
595050085-5   อังคนางค์ อยู่บัว   ผลของโปรแกรมผสมผสานระหว่างกิจกรรมการออกกำลังกายและการฝึกทักษะบาสเกตบอล ที่มีต่อค่าดัชนีมวลกาย เปอร์เซ็นต์ไขมันและสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีภาวะอ้วน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
605050025-4   กนกเลขา โชคสวัสดิ์   แผนการจัดการเรียนรู้แบบนีโอฮิวแมนนีส    
595050085-5   อังคนางค์ อยู่บัว   ผลของโปรแกรมผสมผสานระหว่างกิจกรรมการออกกำลังกายและการฝึกทักษะบาสเกตบอล ที่มีต่อค่าดัชนีมวลกาย เปอร์เซ็นต์ไขมันและสมรรถภาพทางกายของนักเรียนที่มีภาวะอ้วน นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
595050107-1   ภภดา อุทาโพธิ์   การพัฒนาแบบวัดจิตนิสัยคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
595050107-1   ภภดา อุทาโพธิ์   การพัฒนาแบบวัดจิตนิสัยคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
595050107-1   ภภดา อุทาโพธิ์   การพัฒนาแบบวัดจิตนิสัยคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
595050107-1   ภภดา อุทาโพธิ์   การพัฒนาแบบวัดจิตนิสัยคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
595050107-1   ภภดา อุทาโพธิ์   การพัฒนาแบบวัดจิตนิสัยคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
595050107-1   ภภดา อุทาโพธิ์   การพัฒนาแบบวัดจิตนิสัยคณิตศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
595050198-2   วสันต์ ชัยโสม   ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Jigsaw วิชาทัศนศิลป์ การออกแบบงานศิลปะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
595050198-2   วสันต์ ชัยโสม   ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Jigsaw วิชาทัศนศิลป์ การออกแบบงานศิลปะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
595050198-2   วสันต์ ชัยโสม   ผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ Jigsaw วิชาทัศนศิลป์ การออกแบบงานศิลปะที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
595050109-7   กัลยาณี ศรีหามาตย์   รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำสร้างผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น THE SUPERLEADERSHIP DEVELOPMENT MODEL FOR PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATORS IN KHON KAEN    
595050109-7   กัลยาณี ศรีหามาตย์   รูปแบบการพัฒนาภาวะผู้นำสร้างผู้นำของผู้บริหารโรงเรียนเอกชน จังหวัดขอนแก่น THE SUPERLEADERSHIP DEVELOPMENT MODEL FOR PRIVATE SCHOOL ADMINISTRATORS IN KHON KAEN    
605050128-4   สอนจด วงศ์กาฬสินธุ์   การประเมินหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนบ้านโนนม่วง พุทธศักราช 2556 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช2551 โดยการประยุกต์รูปแบบการประเมินหลักสูตรของแฮมมอนด์    
595050006-7   จีรนันท์ สุสิงห์   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เทคโนโลยีเสมือนจริงบนเครือข่าย ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการสร้างแอนิเมชัน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
605050128-4   สอนจด วงศ์กาฬสินธุ์   การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
595050001-7   ณฐพร วิทยบูรณ์   การคิดเชิงบูรณาการของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและ วิธีการแบบเปิด    
595050001-7   ณฐพร วิทยบูรณ์   การคิดเชิงบูรณาการของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและ วิธีการแบบเปิด    
587050044-2   สุบิน ประสพบัว   กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
587050044-2   สุบิน ประสพบัว   กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
587050044-2   สุบิน ประสพบัว   กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
587050044-2   สุบิน ประสพบัว   กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
587050044-2   สุบิน ประสพบัว   กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
595050042-3   ยงค์ ป้องเขตต์   กระบวนการจัดการเรียนรู้เพื่อการอ่านออกเขียนได้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
595050040-7   นงนุช ศรีเสมอ   กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย    
595050040-7   นงนุช ศรีเสมอ   กระบวนการจัดการเรียนรู้วิชาภาษาไทยสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โปรแกรมภาษาอังกฤษ โรงเรียนแก่นนครวิทยาลัย    
595050025-3   ธนพนธ์ กาบไกรแก้ว   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ของ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
595050001-7   ณฐพร วิทยบูรณ์   การคิดเชิงบูรณาการของนักเรียนในชั้นเรียนคณิตศาสตร์ที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
587050038-7   เดชวิชัย พิมพ์โคตร   กลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ    
587050044-2   สุบิน ประสพบัว   กลยุทธ์การสร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการให้บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มเด็กพิการ ศูนย์การศึกษาพิเศษ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ    
595050186-9   อัญชิสา วรรณวัติ   ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
587050035-3    ประเทืองสุข มณีล้ำ   Investigating Ethical Dilemma Teaching and Learning in the Science Classroom: Moving Towards STEAM Education    
587050036-1   สุภาวดี สาระวัน   Developing Critical Thinking Skill in 21st Century STEM Classroom " การพัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณสำหรับชั้นเรียนสะเต็มในศตวรรษที่ 21"    
595050185-1   ธชินี ไสยรส   การอภิปรายโต้แย้งทางคณิตศาสตร์ในชั้นเรียนโดยใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
595050186-9   อัญชิสา วรรณวัติ   ความสามารถในการเชื่อมโยงทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนที่ใช้การศึกษาชั้นเรียนและวิธีการแบบเปิด    
577050027-1    ชลธวัฒน์ มีดี   การพัฒนากลยุทธการจัดการเรียนการสอนส่งเสริมความสามารถในการสร้างคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์สำหรับเนื้อหาไฟฟ้าเคมีของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    
595050025-3   ธนพนธ์ กาบไกรแก้ว   สิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ของ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
595050025-3   ธนพนธ์ กาบไกรแก้ว   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ของ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
595050030-0   เบญจวรรณ หันจางสิทธิ์   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
595050030-0   เบญจวรรณ หันจางสิทธิ์   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
595050020-3   กฤษณา วาทโยธา   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มัลติมีเดียร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
595050020-3   กฤษณา วาทโยธา   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มัลติมีเดียร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
595050025-3   ธนพนธ์ กาบไกรแก้ว   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ของ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
595050030-0   เบญจวรรณ หันจางสิทธิ์   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
595050030-0   เบญจวรรณ หันจางสิทธิ์   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
595050025-3   ธนพนธ์ กาบไกรแก้ว   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ ของ นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
595050030-0   เบญจวรรณ หันจางสิทธิ์   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริงตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่อง องค์ประกอบของระบบคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
595050020-3   กฤษณา วาทโยธา   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มัลติมีเดียร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
595050020-3   กฤษณา วาทโยธา   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้มัลติมีเดียร่วมกับเทคโนโลยีเสมือนจริง ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ เรื่อง การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ด้วยกระบวนการเทคโนโลยี สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
595050105-5   สุวรรณา ใจกล้า   การพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตามแนวคิดการประเมินที่ใช้การปฏิบัติเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    
567050050-5   รูฮัยซา ดือราแม   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถของการสร้างการเรียนรู้ Active Learning ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์    
587050038-7   เดชวิชัย พิมพ์โคตร   กลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ    
587050038-7   เดชวิชัย พิมพ์โคตร   กลยุทธ์การบริหารเครือข่ายความร่วมมือเพื่อพัฒนาการจัดการศึกษาระบบทวิภาคีของสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐ    
595050090-2   ฉัตราภรณ์ อักษร   การออกแบบการวัดระดับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Designing the measurement of competency levels and performance behavior indicators of academic service officer Khon Kaen University)    
595050090-2   ฉัตราภรณ์ อักษร   การออกแบบการวัดระดับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Designing the measurement of competency levels and performance behavior indicators of academic service officer Khon Kaen University)    
595050090-2   ฉัตราภรณ์ อักษร   การออกแบบการวัดระดับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Designing the measurement of competency levels and performance behavior indicators of academic service officer Khon Kaen University)    
595050090-2   ฉัตราภรณ์ อักษร   การออกแบบการวัดระดับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Designing the measurement of competency levels and performance behavior indicators of academic service officer Khon Kaen University)    
595050090-2   ฉัตราภรณ์ อักษร   การออกแบบการวัดระดับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Designing the measurement of competency levels and performance behavior indicators of academic service officer Khon Kaen University)    
595050090-2   ฉัตราภรณ์ อักษร   การออกแบบการวัดระดับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Designing the measurement of competency levels and performance behavior indicators of academic service officer Khon Kaen University)    
595050090-2   ฉัตราภรณ์ อักษร   การออกแบบการวัดระดับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Designing the measurement of competency levels and performance behavior indicators of academic service officer Khon Kaen University)    
587050003-6   วันนิวัติ สมบูรณ์   การพัฒนาตัวบ่งชี้ภาวะผู้นำแบบประกอบการสำหรับผู้บริหารสถานศึกษาเอกชน    
585050035-9   จันทรา ที่อุปมา   ผลของกระบวนการกลุ่มส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์    
587050005-2   กนกนภา เอราวรรณ   การศึกษาการคิดเชิงวิจารณญาณของนักเรียนตามแนวทางการประเมินแบบ Embedded Formative Assessment ในชั้นเรียนที่ใชั้วิธีการแบบเปิด    
587050005-2   กนกนภา เอราวรรณ   การศึกษาการคิดเชิงวิจารณญาณของนักเรียนตามแนวทางการประเมินแบบ Embedded Formative Assessment ในชั้นเรียนที่ใชั้วิธีการแบบเปิด    
587050037-9    ด่านนอก   การพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรีนสมรรถนะสูง:การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม    
587050037-9    โชติกา ด่านนอก   การพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนสมรรถนะสูง:การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม    
587050037-9    โชติกา ด่านนอก   การพัฒนาโรงเรียนสู่การเป็นโรงเรียนสมรรถนะสูง:การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม    
595050181-9   วสิตา นีระพันธ์   การพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้รูปแบบการสอนอ่านแบบ ERICA ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด    
595050087-1   กนกพร ชนะโยธา   การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์แบบพหุมิติ เรื่อง พีชคณิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : การประยุกต์ใช้โมเดลเชิงโครงสร้าง    
595050087-1   กนกพร ชนะโยธา   การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์แบบพหุมิติ เรื่อง พีชคณิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : การประยุกต์ใช้โมเดลเชิงโครงสร้าง    
595050087-1   กนกพร ชนะโยธา   การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์แบบพหุมิติ เรื่อง พีชคณิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : การประยุกต์ใช้โมเดลเชิงโครงสร้าง    
595050087-1   กนกพร ชนะโยธา   การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์แบบพหุมิติ เรื่อง พีชคณิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : การประยุกต์ใช้โมเดลเชิงโครงสร้าง    
595050087-1   กนกพร ชนะโยธา   การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์แบบพหุมิติ เรื่อง พีชคณิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : การประยุกต์ใช้โมเดลเชิงโครงสร้าง    
595050087-1   กนกพร ชนะโยธา   การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์แบบพหุมิติ เรื่อง พีชคณิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : การประยุกต์ใช้โมเดลเชิงโครงสร้าง    
595050087-1   กนกพร ชนะโยธา   การพัฒนาแบบทดสอบเพื่อประเมินระดับความสามารถทางคณิตศาสตร์แบบพหุมิติ เรื่อง พีชคณิต ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 : การประยุกต์ใช้โมเดลเชิงโครงสร้าง    
595050231-0   วรวุฒิ สุดจิตรจูล   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องเครื่องดนตรีสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา    
595050225-5   เนตรศิริ ชินชัย   การศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและการคิดเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน    
575050163-9   Wilasinee Srilapat   ความเข้มแข็งทางใจและการเผชิญปัญหาของวัยรุ่นจากครอบครัวที่แตกแยก (RESILICENCE AND COPING OF ADOLESCENTS FROM BROKEN FAMILY)    
595050007-5   รสรินทร์ บางใบ   ผลของการใช้บทเรียนแบบผสมผสานที่ประยุกต์ใช้สื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการคิดขั้นสูงสําหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
575050163-9   วิลาสินี สีละพัฒน์   ความเข้มแข็งทางใจและการเผชิญปัญหาของวัยรุ่นจากครอบครัวที่แตกแยก (RESILIENCE AND COPING OF ADOLESCENTS FROM BROKEN FAMILY)    
567050050-5   รูฮัยซา ดือราแม   การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความสามารถของการสร้างการเรียนรุ้ Active Learning ในการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์ สำหรับนักศึกษาครูวิทยาศาสตร์    
585050100-4    อรอุมา จารเครือ   การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา    
585050092-7   นวลรดา ก้อนคำ   การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 3 ที่เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD    
585050092-7   นวลรดา ก้อนคำ   การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษและการเห็นคุณค่าในตนเองของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปึที่ 3 ที่เรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD    
575050186-7   นฤนาท คุณธรรม   ผลของบทเรียนแบบผสมผสานด้วยรูปแบบการทำโครงงานเป็นกลุ่มบนการประมวลผลแบบกลุ่มเมฆ เพื่อส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี    
577050053-0   วีระศักดิ์ พลมณี   การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน THE DEVELOPMENT OF ADMINISTRATION MODEL FOR CREATING LEARNING MANAGEMENT INNOVATIONS IN SECONDARY SCHOOLUNDER THE OFFICE OF THE BAS    
595050038-4   กัลยา กุลนะ   การใช้การศึกษาชั้นเรียนในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ในชั้นเรียนภาษาไทย THE USE OF LESSON STUDY FOR DEVELOPING PROBLEM-BASED LEARNING LESSON PLANS TO FURTHER DEVELOP PROBLEM SOLVING THINKIN    
595050038-4   กัลยา กุลนะ    การใช้การศึกษาชั้นเรียนในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ในชั้นเรียนภาษาไทย THE USE OF LESSON STUDY FOR DEVELOPING PROBLEM-BASED LEARNING LESSON PLANS TO FURTHER DEVELOP PROBLEM SOLVING THINKING    
587050043-4   ศิริลักษณ์ แสนตรง   รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ CONSTRUCTIVE CULTURAL DEVELOPMENT MODEL FOR SMALL SCHOOLS IN THE NORTHEAST OF THAILAND    
585050060-0   ภูมิศักดิ์ บุเกตุ   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
585050053-7   ตรีทศ ศุภคติสันติ์   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เกมดิจิทัลตามแนวคอนสตรัคติวิสที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
577050053-0   วีระศักดิ์ พลมณี   การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน THE DEVELOPMENT OF ADMINISTRATION MODEL FOR CREATING LEARNING MANAGEMENT INNOVATIONS IN SECONDARY SCHOOL UNDER THE OFFICE OF THE B    
577050053-0   วีระศักดิ์ พลมณี   การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน THE DEVELOPMENT OF ADMINISTRATION MODEL FOR CREATING LEARNING MANAGEMENT INNOVATIONS IN SECONDARY SCHOOL UNDER THE OFFICE OF THE BAS    
575050189-1   ระบิล ภักดีผล   ผลของการอบรมแบบผสมผสานบนเว็บโดยใช้สิ่งแวดล้อมการเรียนรู้แบบเปิดบนระบบการจัดการเรียนการสอนเรื่องการสร้างบทเรียนด้วยมูเดิ้ลเพื่อส่งเสริมทักษะการคิดขั้นสูงสำหรับอาจารย์    
585050061-8   โยธิน ธีระนันท์   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการพัฒนาโปรแกรมประยุกต์สำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
595050211-6   ภัสสราภรณ์ แสนหาญ   ยุทธศาสตร์การเรียนรู้ทางภาษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ประสบผลสำเร็จสูงในการเรียนภาษาอังกฤษ    
585050060-0   ภูมิศักดิ์ บุเกตุ   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนเครือข่ายตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ เรื่องระบบนิเวศ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
585050053-7   ตรีทศ ศุภคติสันติ์   ผลของสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้เกมดิจิทัลตามแนวคอนสตรัคติวิสที่ส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    
595050090-2   ฉัตราภรณ์ อักษร   การออกแบบการวัดระดับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Designing the measurement of competency levels and performance behavior indicators of academic service officer Khon Kaen University)    
595050090-2   ฉัตราภรณ์ อักษร   การออกแบบการวัดระดับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Designing the measurement of competency levels and performance behavior indicators of academic service officer Khon Kaen University)    
585050035-9   จันทรา ที่อุปมา   ผลของกระบวนการกลุ่มส่งเสริมการเห็นคุณค่าในตนเองของวัยรุ่นที่ถูกรังแกบนโลกไซเบอร์    
595050041-5   พิมพ์สิริ นิโครธะ   กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครูเพื่อพัฒนาความสามารถด้านการอ่านภาษาไทย สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ระดับประถมศึกษา LEARNING MANAGEMENT PROCESS OF TEACHERS FOR DEVELOPING THAI READING ABILITY OF PRIMARY STUDENTS WITH LEARNING DISABILITIES    
595050038-4   กัลยา กุลนะ   การใช้การศึกษาชั้นเรียนในการพัฒนาแผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน เพื่อพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาของนักเรียน ในชั้นเรียนภาษาไทย THE USE OF LESSON STUDY FOR DEVELOPING PROBLEM-BASED LEARNING LESSON PLANS TO FURTHER DEVELOP PROBLEM SOLVING THINKING    
587050042-6   วีระเดช มณีนพ       
587050043-4    ศิริลักษณ์ แสนตรง   รูปแบบการพัฒนาวัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ของโรงเรียนขนาดเล็กในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ CONSTRUCTIVE CULTURAL DEVELOPMENT MODEL FOR SMALL SCHOOLS IN THE NORTHEAST OF THAILAND    
587050042-6   วีระเดช มณีนพ   รูปแบบการพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนนวัตกรรมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน THE DEVELOPMENT MODEL TOWARD INNOVATIVE SCHOOL UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION MISSION    
587050042-6   วีระเดช มณีนพ   รูปแบบการพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนนวัตกรรมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน THE DEVELOPMENT MODEL TOWARD INNOVATIVE SCHOOL UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION MISSION    
587050042-6   วีระเดช มณีนพ   รูปแบบการพัฒนาสู่ความเป็นโรงเรียนนวัตกรรมสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน THE DEVELOPMENT MODEL TOWARD INNOVATIVE SCHOOL UNDER THE OFFICE OF THE BASIC EDUCATION MISSION    
595050105-5   สุวรรณา ใจกล้า   การพัฒนาชุดเครื่องมือประเมินทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมตามแนวคิดการประเมินที่ใช้การปฏิบัติเป็นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    
595050090-2   ฉัตราภรณ์ อักษร   การออกแบบการวัดระดับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Designing the measurement of competency levels and performance behavior indicators of academic service officer Khon Kaen University)    
595050090-2   ฉัตราภรณ์ อักษร   การออกแบบการวัดระดับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Designing the measurement of competency levels and performance behavior indicators of academic service officer Khon Kaen University)    
595050231-0   วรวุฒิ สุดจิตรจูล   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องเครื่องดนตรีสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา    
595050231-0   วรวุฒิ สุดจิตรจูล   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติมเรื่องเครื่องดนตรีสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา    
595050229-7   มณีรัตน์ รัตนเพชร   การพัฒนาทักษะชีวิต ในรายวิชาสุขศึกษา พ22101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ร่วมกับเทคนิคคำถาม R-C-A    
595050229-7   มณีรัตน์ รัตนเพชร   การพัฒนาทักษะชีวิต ในรายวิชาสุขศึกษา พ22101 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้กระบวนการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ ร่วมกับเทคนิคคำถาม R-C-A    
595050225-5   เนตรศิริ ชินชัย   การศึกษาความสามารถในการเขียนภาษาอังกฤษและการคิดเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้โครงงานเป็นฐาน    
595050223-9   ณัฐกุล นินนานนท์   การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)    
595050090-2   ฉัตราภรณ์ อักษร   การออกแบบการวัดระดับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Designing the measurement of competency levels and performance behavior indicators of academic service officer Khon Kaen University)    
595050152-6    พรชนก ทานา   ผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผู้สอนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมให้มีทักษะทางวิชาการและสังคม    
595050223-9   ณัฐกุล นินนานนท์   การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach)    
585050100-4   อรอุมา จารเครือ   การศึกษาทักษะการพูดภาษาอังกฤษตามแนวการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร โดยใช้เกม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนทุ่งใหญ่รัตนศึกษา    
585050028-6   ขนิษฐา หลงขาว   การศึกษาผลการเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้การเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค STAD ร่วมกับ TGT A STUDY OF ENGLISH VOCABULARY LEARNING OF GRADE SEVEN STUDENTS USING COOPERATIVE LEARNING: STAD TECHNIQUE WITH TGT TECHNIQUE    
595050152-6    พรชนก ทานา   ผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผู้สอนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมให้มีทักษะทางวิชาการและสังคม    
595050152-6   พรชนก ทานา   ผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผู้สอนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมให้มีทักษะทางวิชาการและสังคม    
585050025-2   ธนบรรณ ขวัญมั่น   การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้บนโมบายแอพพลิเคชั่นตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ส่งเสริมการคิดสร้างสรรค์ เรื่องการถ่ายภาพเบื้องต้น สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย    
595050090-2   ฉัตราภรณ์ อักษร   การออกแบบการวัดระดับสมรรถนะและพฤติกรรมบ่งชี้การปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น (Designing the measurement of competency levels and performance behavior indicators of academic service officer Khon Kaen University)    
595050214-0   ภาสกร พลรัตน์   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ด้านการอ่าน การเขียน ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านกดฉิม ด้วยกระบวนการตอบสนองต่อการช่วยเหลือ    
595050180-1   ปฐมย์พร เปาอินทร์   การศึกษาความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการคิดอย่างมีวิจารณญาณร่วมกับฝังกราฟิก    
597050024-9   เพ็ญนภา คำแพง   การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเกมที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์    
597050024-9   เพ็ญนภา คำแพง   การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเกมที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์    
595050152-6   พรชนก ทานา   เรื่อง “ผลของการใช้โปรแกรมเสริมสร้างความสามารถครูผู้สอนเด็กที่มีภาวะออทิซึมสเปกตรัมในชั้นเรียนรวมให้มีทักษะทางวิชาการและสังคม”    
615050193-4   พิชญาภา ชมภูนุช   การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ในรายวิชาจิตวิทยาและการประเมินผลการเรียนรู้    
597050024-9   เพ็ญนภา คำแพง   การพัฒนาโมเดลสิ่งแวดล้อมการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับเกมที่ส่งเสริมการแก้ปัญหา สำหรับนักศึกษาสัตวแพทย์    
595050234-4   อริษา คำโหมด   การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya)    
595050234-4   อริษา คำโหมด   การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยวิธีการแบบเปิด (Open Approach) ร่วมกับกระบวนการแก้ปัญหาของโพลยา (Polya)    
595050233-6   สุจิตรา สามารถ   การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ KWLH - Plus ร่วมกับเทคนิค TGT (Team Games Tournament)    
595050233-6   สุจิตรา สามารถ   การพัฒนาความสามารถในการอ่านอย่างมีวิจารณญาณ รายวิชาภาษาไทย ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบ KWLH - Plus ร่วมกับเทคนิค TGT (Team Games Tournament)    
595050226-3    เบญวลี มนตรี   การพัฒนาความสามารถการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนอ่านเป็นคำร่วมกับเทคนิค Picture Me Reading ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
595050226-3    เบญวลี มนตรี   การพัฒนาความสามารถการอ่านคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีสอนอ่านเป็นคำร่วมกับเทคนิค Picture Me Reading ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    
595050219-0   ฉัตรดนัย สุวรรณรงค์   การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมรายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง ของไหล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา    
595050219-0   ฉัตรดนัย สุวรรณรงค์   การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม รายวิชา ฟิสิกส์ เรื่อง ของไหล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา    
595050232-8   วัจนีย์ ดอกไม้ทอง   การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการของเมอร์ด็อค (MIA) ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers)    
595050232-8   วัจนีย์ ดอกไม้ทอง   การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการของเมอร์ด็อค (MIA) ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers)    
595050232-8   วัจนีย์ ดอกไม้ทอง   การพัฒนาความสามารถการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจ และการคิดวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ด้วยการจัดการเรียนรู้แบบบูรณการของเมอร์ด็อค (MIA) ร่วมกับเทคนิคการใช้ผังกราฟิก (Graphic Organizers)    
595050227-1   พัชราวดี ใจแน่น   การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคระดมสมอง    
595050227-1   พัชราวดี ใจแน่น   การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคระดมสมอง    
595050236-0   ชญาณิศา นมัสศิลา   การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์    
595050236-0   ชญาณิศา นมัสศิลา   การศึกษาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้รูปแบบการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์    
595050227-1   พัชราวดี ใจแน่น   การพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาทางคณิตศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้รูปแบบการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับเทคนิคระดมสมอง    
595050238-6   ศิรินทรา พลซา   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “สนุกคิดกับสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์” เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา    
595050238-6   ศิรินทรา พลซา    การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม “สนุกคิดกับสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์” เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา    
615050196-8   พชรกร ภูภักดิ์   ขออนุญาตจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนม่วง    
615050196-8   พชรกร ภูภักดิ์   ขออนุญาตจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนม่วง    
615050184-5   ศศิวลัย บุลาลม   ขออนุญาตจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนม่วง    
615050184-5   ศศิวลัย บุลาลม   ขออนุญาตจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโนนม่วง    
595050217-4   อารีรัตน์ เข็มภูเขียว   ผลของการใช้ตัวแบบ การชี้แนะด้วยวาจา และการเสริมแรงทางสังคม ต่อพฤติกรรมเหม่อลอยของเด็กที่มีภาวะออทิสซึม    
595050217-4   อารีรัตน์ เข็มภูเขียว   ผลของการใช้ตัวแบบ การชี้แนะด้วยวาจา และการเสริมแรงทางสังคม ต่อพฤติกรรมเหม่อลอยของเด็กที่มีภาวะออทิสซึม    
577050053-0   วีระศักดิ์ พลมณี   การพัฒนารูปแบบการบริหารเพื่อสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้ในโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน THE DEVELOPMENT OF ADMINISTRATION MODEL FOR CREATING LEARNING MANAGEMENT INNOVATIONS IN SECONDARY SCHOOL UNDER THE OFFICE OF THE BA    
605050194-1   มนูศักดิ์ วงศ์รัตนโชติ   การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างแนวโน้มการเปรียบเทียบทางสังคมในเฟซบุ๊กกับการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี    
575050351-8   ณัฐนันท์ ศิริพันธ์โนน   ผลของการชี้แนะด้วยภาพร่วมกับเบี้ยอรรถกรที่มีต่อพฤติกรรมความใส่ใจต่อการเรียนของนักเรียนที่มีภาวะสมาธิสั้น ระดับประถมศึกษา โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชัยภูมิ    
577050043-3   ตรี ภูวิโคตรธนกูล   : โมเดลภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา : โมเดลแข่งขันภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมและภาวะผู้นำเชิงวิชาการ LEADERSHIP MODEL OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTS TEACHER COMPETENCE OF STEM EDUCATION: COMPETITI    
577050043-3   ตรี ภูวิโคตรธนกูล   โมเดลภาวะผู้นำของผู้บริหารสถานศึกษาที่ส่งผลต่อสมรรถนะครูในการจัดการเรียนรู้ตามแนวสะเต็มศึกษา : โมเดลแข่งขันภาวะผู้นำเชิงนวัตกรรมและภาวะผู้นำเชิงวิชาการLEADERSHIP MODEL OF SCHOOL ADMINISTRATORS AFFECTS TEACHER COMPETENCE OF STEM EDUCATION: COMPETITIONAL    
595050224-7    ธัญมน พิมพ์ดีด   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา รายวิชาวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา    
595050224-7    ธัญมน พิมพ์ดีด   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา รายวิชาวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา    
595050224-7    ธัญมน พิมพ์ดีด   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา รายวิชาวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา    
595050224-7    ธัญมน พิมพ์ดีด   การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และทักษะการแก้ปัญหา รายวิชาวิทยาศาสตร์กับการแก้ปัญหา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ด้วยการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา    
605050064-4    สุวรรณี กรมสูงเนิน   การศึกษาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบซินดิเคท ร่วมกับการใช้ Application GoConqr รายวิชา ส31103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
605050004-2   พงศธร จันเจียวใช้   การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ 5 ขั้นตอน (5 STEPs) ร่วมกับเทคนิคห้องเรียนกลับทาง รายวิชา ส31102 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
605050059-7   ธัญพัฒน์ แรมลี   การพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก (Graphic Organizers Technique) รายวิชา ส 21102 สังคมศึกษา 2 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
605050062-8    โชติกุลศิริปัญญา   การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดอย่างมีวิจารณญาณและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ร่วมกับ Google Classroom รายวิชา ส 31104 ประวัติศาสตร์ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
605050002-6    นิภาพร ศรีสุวรรณ์   การพัฒนาความสามารถในการแสวงหาความรู้และความสามารถในการตัดสินใจโดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้ปัญหาเป็นฐาน (PBL) ร่วมกับการใช้ Google sites รายวิชา ส 21104 สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    
605050007-6   วัชรี พิกุลทอง   การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) รายวิชา ส22102 สังคมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
605050007-6   วัชรี พิกุลทอง   การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยกิจกรรมการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) รายวิชา ส22102 สังคมศึกษา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
605050003-4   นิอร สิงห์นอก   การพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยการจัดการเรียนรู้ตามกระบวนการเผชิญสถานการณ์ด้วยข่าวและเหตุการณ์ปัจจุบันร่วมกับการใช้คำถามขั้นสูง รายวิชา ส22102 สังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
605050117-9   ระพีพรรณ จันทิหล้า   การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก (Graphic Organizers Technique) รายวิชา ส 23104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
605050006-8   รัศมี ดรชานนท์   การสร้างหน่วยการเรียนรู้บูรณาการ เรื่อง มหัศจรรย์ทวีปอเมริกาเหนือ ด้วยการจัดการเรียนรู้ตามทักษะปฏิบัติของซิมพ์ซัน เพื่อพัฒนาการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ส 23102 สังคมศึกษา 6 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
605050001-8   กิ่งกาญจน์ ก้านสุวรรณ   การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา ส 22102 สังคมศึกษา หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กฎหมายน่ารู้ เคียงคู่ประชาธิปไตย โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ SSCS ร่วมกับแอปพลิเคชัน Socrative สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    
597050014-2   ดรุณี อภัยกาวี   การพัฒนาประสิทธิภาพของการตรวจให้คะแนนแบบสอบอัตนัย (DEVELOPMENT EFFICIENCY OF SCORING OF ESSAY TEST)    
597050014-2   ดรุณี อภัยกาวี   การพัฒนาประสิทธิภาพของการตรวจให้คะแนนแบบสอบอัตนัย (DEVELOPMENT EFFICIENCY OF SCORING OF ESSAY TEST)    
605050117-9   ระพีพรรณ จันทิหล้า   การศึกษาทักษะการคิดวิเคราะห์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ด้วยการจัดการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem – based Learning) ร่วมกับเทคนิคผังกราฟิก (Graphic Organizers Technique) รายวิชา ส 23104 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    
595050235-2   อารีวรรณ แก้วดอนหัน   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม มหัศจรรย์หนอนไหม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา    
595050235-2   อารีวรรณ แก้วดอนหัน   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม มหัศจรรย์หนอนไหม กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โดยการจัดการเรียนรู้ตามแนวคิดสะเต็มศึกษา    
605050194-1   มนูศักดิ์ วงศ์รัตนโชติ   ผลการให้คำปรึกษาแบบกลุ่มตามทฤษฎีเผชิญความจริงเพื่อลดแนวโน้มการเปรียบเทียบทางสังคมและเพิ่มการเห็นคุณค่าในตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี    
615050204-5    Jiang surui   การสำรวปัญหาการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
615050204-5    Jiang surui   การสำรวปัญหาการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
615050204-5    Jiang Surui   การสำรวจปัญหาการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
615050204-5    Jiang Surui   การสำรวจปัญหาการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
597050012-6   กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์   การพัฒนารูปแบบการประเมินความสอดคล้องของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับมาตรฐาน ครูคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
597050012-6   กฤษฎาพันธ์ พงษ์บริบูรณ์   การพัฒนารูปแบบการประเมินความสอดคล้องของการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์กับมาตรฐาน ครูคณิตศาสตร์ ของโรงเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน    
597050014-2   ดรุณี อภัยกาวี   การพัฒนาประสิทธิภาพของการตรวจให้คะแนนแบบสอบอัตนัย DEVELOPMENT EFFICIENCY OF SCORING OF ESSAY TEST    
595050179-6   นราธิป สถาพรสุข   การศึกษาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา    
595050179-6   นราธิป สถาพรสุข   การศึกษาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา    
595050179-6   นราธิป สถาพรสุข   การศึกษาทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน รายวิชา การงานอาชีพและเทคโนโลยี 4 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา    
597050016-8   panupong saengdee   การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มและการวิเคราะห์กลุ่ม    
597050016-8   panupong saengdee   การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มและการวิเคราะห์กลุ่ม    
597050016-8   ภาณุพงศ์ แสงดี   คะแนนผลการทดสอบทางการศ ึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐา น (O-NET) รายบุคล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท ี่ 6 ในปีการศึกษา 2560 และข้อมูลพื้นฐานของนัก เรียน และโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้ นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24,เขต 25, เขต 26 และ เขต 27    
597050016-8   ภาณุพงศ์ แสงดี   การพัฒนารูปแบบการประเมินคุณภาพสถานศึกษาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยประยุกต์ใช้การวิเคราะห์มูลค่าเพิ่มและการวิเคราะห์กลุ่ม    
615050084-9   พุธิตา เชื้อสาวะถี   การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และทักษะการรู้สารสนเทศ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ รายวิชา ส31102 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)    
615050084-9   พุธิตา เชื้อสาวะถี   การพัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และทักษะการรู้สารสนเทศ โดยใช้รูปแบบการจัดการเรียนรู้กระบวนการคิดแก้ปัญหาอนาคต ตามแนวคิดของทอร์แรนซ์ รายวิชา ส31102 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)    
615050012-4   อนันท์ กรมน้อย   การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนนครขอนแก่น สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 25    
615050012-4   อนันท์ กรมน้อย   ทดลองปฏิบัติการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ที่ใช้นวัตกรรมการเรียนรู้    
615050178-0   อนุรักษ์์ กุลวงษา       
605050184-4   Pradith MEUANGPAK   การพัฒนาแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม ตามจรรยาบรรณความเป็นครู ส าหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ที่ วิทยาลัยครูในเขตภาคกลาง สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว (THE DEVELOPMENT OF AN ETHICAL REASONING SCALE IN ACCORDANCE TO THE TEACHER’S PROFESSIONAL ETHICS FOR TEACHER    
615050178-0   อนุรักษ์์ กุลวงษา   เปรียบเทียบหลักสูตรสถานศึกษาวิทยาลัยนาฏศิลปกาฬสินธุ์และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551    
615050085-7   ภวนันท์ นุ่นกลาง   การเปรียบเทียบทักษะการคิดแก้ปัญหาและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา ส 13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบใช้ปัญหาเป็นฐาน ร่วมกับ Visual Thinking ของนักเรียนชั้นยูนิทซี โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา (ศึกษาศา    
615050085-7   ภวนันท์ นุ่นกลาง   การศึกษาหลักสูตรบูรณาการท้องถิ่นโรงเรียนเทศบาลบ้านโนนชัย จังหวัดขอนแก่น    
615050071-8   จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์   โครงการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูผาม่านและโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น    
615050076-8   ธรณินทร์ พิชิตมาร   โครงการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี ของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ ศูนย์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น    
615050076-8   ธรณินทร์ พิชิตมาร   โครงการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาต้นแบบทวิภาคี ของโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์เทคโนธุรกิจ ศูนย์การศึกษาจังหวัดขอนแก่น    
615050183-7   ณัฐวัฒน์ ตระกูลคำม่วง   การทดลองสอนเรื่องตารางการจัดเรียงตัวเลข    
615050182-9   ชินวัตร ภาคสุโพธิ์   การทดลองสอน เรื่อง ตารางการจัดเรียงตัวเลข    
605050076-7   พัชรีภรณ์ อรัญมาลา   ผลของการวัดคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับการใช้แบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
605050076-7   พัชรีภรณ์ อรัญมาลา   ผลของการวัดคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับการใช้แบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
605050076-7   พัชรีภรณ์ อรัญมาลา   ผลของการวัดคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับการใช้แบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
605050076-7   พัชรีภรณ์ อรัญมาลา   ผลของการวัดคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับการใช้แบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
605050079-1   รุ่งเรือง หลานวงศ์   การพัฒนาแบบสอบเชิงวินิจฉัยทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การแก้โจทย์ปัญหาอัตราส่วนและร้อยละ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี่ 1 : การประยุกต์โมเดลวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา และวิธีลำดับขั้นของคุณลักษณะ    
615050005-1   นัฐรุจา เพิ่มพูล   การศึกษาพฤติกรรมด้านระเบียบวินัยในชั้นเรียน ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านวังผือ-ขามป้อม อ.เปือยน้อย จ.ขอนแก่น    
595050238-6   ศิรินทรา พลซา   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "สนุกคิดกับสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์" เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา    
595050238-6   ศิรินทรา พลซา   การพัฒนาหลักสูตรรายวิชาเพิ่มเติม "สนุกคิดกับสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์" เพื่อส่งเสริมทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรมในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยจัดการเรียนรู้แบบสะเต็มศึกษา    
605050071-7   ชลธิชา แก้วหย่อง   การเปรียบเทียบคุณภาพแบบวัดเชิงสถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างการสอบแบบใช้กระดาษ และการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
605050058-9   ธัญญาทิพย์ แก้วสุพรรณ   การพัฒนาทักษะการคิดสร้างสรรค์ และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบที่เน้นกิจกรรมเป็นฐาน (Activity-Based Learning) ร่วมกับเทคนิคแผนผังความคิด รายวิชา ส 33102 สังคมศึกษา6 สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6    
615050204-5    Jiang surui   การสำรวจปัญหาการเรียนภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยขอนแก่น    
605050057-1   กุลธิดา พัติบูรณ์   การพัฒนาทักษะความคิดสร้างสรรค์ โดยการจัดการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เป็นฐาน(CBL) ร่วมกับสื่อเสมือนจริง เรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาเศรษฐกิจไทย รายวิชา ส 33101 สังคม-ศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4    
605050073-3   นิภาพร ฉันสิมา   การเปรียบเทียบคุณภาพในการตรวจให้คะแนนของแบบสอบอัตนัย ภายใต้รูปแบบการตรวจให้คะแนนคุณลักษณะข้อสอบและผู้ตรวจที่ต่างกัน: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง    
605050073-3   นิภาพร ฉันสิมา   การเปรียบเทียบคุณภาพในการตรวจให้คะแนนของแบบสอบอัตนัย ภายใต้รูปแบบการตรวจให้คะแนนคุณลักษณะข้อสอบและผู้ตรวจที่ต่างกัน: การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง    
605050076-7   พัชรีภรณ์ อรัญมาลา   ผลของการวัดคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับการใช้แบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
605050076-7   พัชรีภรณ์ อรัญมาลา   ผลของการวัดคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับการใช้แบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
605050084-8   โสรญา แสนเมือง   โมเดลการประเมินมูลค่าเพิ่มคุณลักษณะที่ไม่ใช่การรู้คิดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น: การวิเคราะห์พหุระดับของคุณธรรม จริยธรรม Value-Added Model in Education of Non-Cognitive in Basic Education Student: Multilevel Analysis of Virtue Ethics    
605050076-7   พัชรีภรณ์ อรัญมาลา   ผลของการวัดคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับการใช้แบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
605050076-7   พัชรีภรณ์ อรัญมาลา   ผลของการวัดคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับการใช้แบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
605050076-7   พัชรีภรณ์ อรัญมาลา   ผลของการวัดคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับการใช้แบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
605050076-7   พัชรีภรณ์ อรัญมาลา   ผลของการวัดคุณธรรมจริยธรรมร่วมกับการใช้แบบวัดการตอบตามความปรารถนาของสังคมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    
605050084-8   โสรญา แสนเมือง   โมเดลการประเมินมูลค่าเพิ่มคุณลักษณะที่ไม่ใช่การรู้คิดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น: การวิเคราะห์พหุระดับของคุณธรรม จริยธรรม Value-Added Model in Education of Non-Cognitive in Basic Education Student: Multilevel Analysis of Virtue Ethics    
605050084-8   โสรญา แสนเมือง   โมเดลการประเมินมูลค่าเพิ่มคุณลักษณะที่ไม่ใช่การรู้คิดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น: การวิเคราะห์พหุระดับของคุณธรรม จริยธรรม Value-Added Model in Education of Non-Cognitive in Basic Education Student: Multilevel Analysis of Virtue Ethics    
605050073-3   นิภาพร ฉันสิมา   การเปรียบเทียบคุณภาพในการตรวจให้คะแนนของแบบสอบอัตนัยภายใต้รูปแบบการตรวจให้คะแนน คุณลักษณะข้อสอบและผู้ตรวจที่ต่างกัน : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง    
605050073-3   นิภาพร ฉันสิมา   การเปรียบเทียบคุณภาพในการตรวจให้คะแนนของแบบสอบอัตนัยภายใต้รูปแบบการตรวจให้คะแนน คุณลักษณะข้อสอบและผู้ตรวจที่ต่างกัน : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการสรุปอ้างอิง    
605050084-8   โสรญา แสนเมือง   โมเดลการประเมินมูลค่าเพิ่มคุณลักษณะที่ไม่ใช่การรู้คิดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น: การวิเคราะห์พหุระดับของคุณธรรม จริยธรรม Value-Added Model in Education of Non-Cognitive in Basic Education Student: Multilevel Analysis of Virtue Ethics    
605050084-8   โสรญา แสนเมือง   โมเดลการประเมินมูลค่าเพิ่มคุณลักษณะที่ไม่ใช่การรู้คิดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น: การวิเคราะห์พหุระดับของคุณธรรม จริยธรรม Value-Added Model in Education of Non-Cognitive in Basic Education Student: Multilevel Analysis of Virtue Ethics    
605050084-8   โสรญา แสนเมือง   โมเดลการประเมินมูลค่าเพิ่มคุณลักษณะที่ไม่ใช่การรู้คิดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น: การวิเคราะห์พหุระดับของคุณธรรม จริยธรรม Value-Added Model in Education of Non-Cognitive in Basic Education Student: Multilevel Analysis of Virtue Ethics    
605050084-8   โสรญา แสนเมือง   โมเดลการประเมินมูลค่าเพิ่มคุณลักษณะที่ไม่ใช่การรู้คิดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น: การวิเคราะห์พหุระดับของคุณธรรม จริยธรรม Value-Added Model in Education of Non-Cognitive in Basic Education Student: Multilevel Analysis of Virtue Ethics    
605050084-8   โสรญา แสนเมือง   โมเดลการประเมินมูลค่าเพิ่มคุณลักษณะที่ไม่ใช่การรู้คิดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น: การวิเคราะห์พหุระดับของคุณธรรม จริยธรรม Value-Added Model in Education of Non-Cognitive in Basic Education Student: Multilevel Analysis of Virtue Ethics    
605050071-7   ชลธิชา แก้วหย่อง   การเปรียบเทียบคุณภาพแบบวัดเชิงสถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างการสอบแบบใช้กระดาษ และการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
605050071-7   ชลธิชา แก้วหย่อง   การเปรียบเทียบคุณภาพแบบวัดเชิงสถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างการสอบแบบใช้กระดาษ และการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
605050071-7   ชลธิชา แก้วหย่อง   การเปรียบเทียบคุณภาพแบบวัดเชิงสถานการณ์ด้านคุณธรรมจริยธรรม ระหว่างการสอบแบบใช้กระดาษ และการสอบด้วยคอมพิวเตอร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น    
605050084-8   โสรญา แสนเมือง   โมเดลการประเมินมูลค่าเพิ่มคุณลักษณะที่ไม่ใช่การรู้คิดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น: การวิเคราะห์พหุระดับของคุณธรรม จริยธรรม Value-Added Model in Education of Non-Cognitive in Basic Education Student: Multilevel Analysis of Virtue Ethics    
605050084-8   โสรญา แสนเมือง   โมเดลการประเมินมูลค่าเพิ่มคุณลักษณะที่ไม่ใช่การรู้คิดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น: การวิเคราะห์พหุระดับของคุณธรรม จริยธรรม Value-Added Model in Education of Non-Cognitive in Basic Education Student: Multilevel Analysis of Virtue Ethics    
605050084-8   โสรญา แสนเมือง   โมเดลการประเมินมูลค่าเพิ่มคุณลักษณะที่ไม่ใช่การรู้คิดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น: การวิเคราะห์พหุระดับของคุณธรรม จริยธรรม Value-Added Model in Education of Non-Cognitive in Basic Education Student: Multilevel Analysis of Virtue Ethics    
605050084-8   โสรญา แสนเมือง   โมเดลการประเมินมูลค่าเพิ่มคุณลักษณะที่ไม่ใช่การรู้คิดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น: การวิเคราะห์พหุระดับของคุณธรรม จริยธรรม Value-Added Model in Education of Non-Cognitive in Basic Education Student: Multilevel Analysis of Virtue Ethics    
605050084-8   โสรญา แสนเมือง   โมเดลการประเมินมูลค่าเพิ่มคุณลักษณะที่ไม่ใช่การรู้คิดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น: การวิเคราะห์พหุระดับของคุณธรรม จริยธรรม Value-Added Model in Education of Non-Cognitive in Basic Education Student: Multilevel Analysis of Virtue Ethics    
605050084-8   โสรญา แสนเมือง   โมเดลการประเมินมูลค่าเพิ่มคุณลักษณะที่ไม่ใช่การรู้คิดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น: การวิเคราะห์พหุระดับของคุณธรรม จริยธรรม Value-Added Model in Education of Non-Cognitive in Basic Education Student: Multilevel Analysis of Virtue Ethics    
605050084-8   โสรญา แสนเมือง   โมเดลการประเมินมูลค่าเพิ่มคุณลักษณะที่ไม่ใช่การรู้คิดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น: การวิเคราะห์พหุระดับของคุณธรรม จริยธรรม Value-Added Model in Education of Non-Cognitive in Basic Education Student: Multilevel Analysis of Virtue Ethics    
605050084-8   โสรญา แสนเมือง   โมเดลการประเมินมูลค่าเพิ่มคุณลักษณะที่ไม่ใช่การรู้คิดของนักเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น: การวิเคราะห์พหุระดับของคุณธรรม จริยธรรม Value-Added Model in    
605050081-4   ไวทย์ญานี ศิริวังฆานนท์   การพัฒนาเครื่องมือประเมินการคิดเชิงสถิติโดยประยุกต์ใช้โมเดลเชิงโครงสร้าง A Development of Assessment Tool for Student’s Statistical Thinking by Applying Construct Modeling Approach    
605050081-4   ไวทย์ญานี ศิริวังฆานนท์   การพัฒนาเครื่องมือประเมินการคิดเชิงสถิติโดยประยุกต์ใช้โมเดลเชิงโครงสร้าง A Development of Assessment Tool for Student’s Statistical Thinking by Applying Construct Modeling Approach    
605050081-4   ไวทย์ญานี ศิริวังฆานนท์   การพัฒนาเครื่องมือประเมินการคิดเชิงสถิติโดยประยุกต์ใช้โมเดลเชิงโครงสร้าง A Development of Assessment Tool for Student’s Statistical Thinking by Applying Construct Modeling Approach    
605050081-4   ไวทย์ญานี ศิริวังฆานนท์   การพัฒนาเครื่องมือประเมินการคิดเชิงสถิติโดยประยุกต์ใช้โมเดลเชิงโครงสร้าง A Development of Assessment Tool for Student’s Statistical Thinking by Applying Construct Modeling Approach    
615050173-0   จิรัฐติพร ชูเมือง   โครงการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย    
605050078-3   รุ่งนภา อินทรประสาท   การเปรียบเทียบคุณสมบัติทางจิตมิติระหว่างแบบวัดฉบับสั้นที่พัฒนามาจากวิธีที่ต่างกัน : กรณีแบบวัดเชิงสถานการณ์คุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง    
615050173-0   จิรัฐติพร ชูเมือง   โครงการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษา หลักสูตรสถานส่งเสริมและพัฒนาอัจฉริยภาพด้านวิทยาศาสตร์ และคณิตศาสตร์ (Talented Program) โรงเรียนปทุมเทพวิทยาคาร จังหวัดหนองคาย    
615050071-8   จุฑามาศ ลีลาวัฒนพาณิชย์   โครงการศึกษาหลักสูตรสถานศึกษาโรงเรียนภูผาม่าน และโรงเรียนเวียงวงกตวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น    
615050003-5   จิรภัทร์ จักรสาร   การเปรียบเทียบความสามารถในการคิดวิเคราะห์และผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชา ส 11101 สังคมศึกษา ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) โดยใช้กระบวนการเผชิญสถานการณ์    
615050184-5   ศศิวลัย บุลาลม   การใช้นวัตกรรม Lesson Study และ Open Approach    
605050080-6   วชิรวิทย์ เวณุโกเศศ   การประยุกต์โมเดลเชิงโครงสร้าง A Development of Citizenship Measure: Applying Construct Modelling Approach    
605050080-6   วชิรวิทย์ เวณุโกเศศ   การพัฒนาแบบวัดความเป็นพลเมืองดี: การประยุกต์โมเดลเชิงโครงสร้าง A Development of Citizenship Measure: Applying Construct Modelling Approach    
605050080-6   วชิรวิทย์ เวณุโกเศศ   เรื่อง การพัฒนาแบบวัดความเป็นพลเมืองดี: การประยุกต์โมเดลเชิงโครงสร้าง A Development of Citizenship Measure: Applying Construct Modelling Approach    
605050080-6   วชิรวิทย์ เวณุโกเศศ   การพัฒนาแบบวัดความเป็นพลเมืองดี: การประยุกต์โมเดลเชิงโครงสร้าง A Development of Citizenship Measure: Applying Construct Modelling Approach    
605050080-6   วชิรวิทย์ เวณุโกเศศ   เรื่อง การพัฒนาแบบวัดความเป็นพลเมืองดี: การประยุกต์โมเดลเชิงโครงสร้าง A Development of Citizenship Measure: Applying Construct Modelling Approach    
605050085-6   อนิวรรต ภูครองหิน   การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลการวัดความมีวินัยในตนเองสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคแผนผังกลุ่มเชื่อมโยง    
605050085-6   อนิวรรต ภูครองหิน   การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลการวัดความมีวินัยในตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคแผนผังกลุ่มเชื่อมโยง    
605050085-6   อนิวรรต ภูครองหิน   การพัฒนาและตรวจสอบโมเดลการวัดความมีวินัยในตนเอง สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยใช้เทคนิคแผนผังกลุ่มเชื่อมโยง    
605050184-4    PRADITH MEUANGPAK   การพัฒนาแบบวัดเหตุผลเชิงจริยธรรม ตามจรรยาบรรณความเป็นครู สำหรับนักศึกษาวิชาชีพครู ที่ วิทยาลัยครูในเขตภาคกลาง สาธารณรัฐ ประชาธิปไตย ประชาชนลาว THE DEVELOPMENT OF AN ETHICAL REASONING SCALE IN ACCORDANCE TO THE TEACHER’S PROFESSIONAL ETHICS FOR TEACHER    
597050014-2