ปฏิทินกิจกรรม
   
ละครเวทีศึกษาศาสตร์
 

กิจกรรมละครเวที่ศึกษาศาสตร์ เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขแก่น ได้กำหนดเป็นยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้จัดทำกิจกรรมร่วมกัน พัฒนาค่านิยมหลัก (Core Values) สำหรับนักศึกษาครูได้แก่ การทำงานร่วมกัน การมีจิตสาธารณะ การมีใจเปิดกว้าง (Open Mind) สามารถรับฟังการวิพากษ์จากคนอื่นได้ การให้คุณค่าทั้งกระบวนการทำงาน และผลลัพธ์ที่มีคุณค่าต่อสังคม (Product-Process Approach) เพื่อสร้างคุณลักษณะของบัณฑิตให้เป็นที่พึงประสงค์ของสังคม ซึ่งในปีนี้ได้กำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 30-31 มีนาคม -1 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล

 
กิจกรรมระหว่างวันที่ : 30 มีนาคม 2561 ถึง 1 เมษายน 2561
 
 
 
ชื่อผู้ลงประกาศ :  นายทองสุข ศีรี  วันที่ : 13/02/18 - 11:05  เปิดอ่าน 3233 ครั้ง