หัวข้อ
e-office

e-office คืออะไร ?

     e-office เป็นระบบบริหารสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ ที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน ทำให้เกิดความสะดวก รวดเร็วในการส่งข้อมูลข่าวสาร รวมถึงการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลซึ่งจะทำให้บุคลากรในหน่วยงานสามารถใช้ข้อมูลเหล่านั้นร่วมกัน ข้อมูลจะเป็นปัจจุบันและถูกต้องเสมอ

      ผู้ที่มีสิทธิจะใช้บริการ e-office จะต้องเป็นบุคลากรประจำคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และมี Login / Password

e-office ของคณะศึกษาศาสตร์

       e-office ของคณะศึกษาศาสตร์ จะมีทั้งหมด 4 Version ซึ่งแต่ละ Version จะมีคุณสมบัติเด่นๆ เพิ่มจาก Version แรกๆ คาดว่าจะพัฒนาให้แล้วเสร็จภายในเดือน มีนาคม 2547

วัตถุประสงค์ของ Version 1.0

  1. ส่งข่าวสาร และแฟ้มข้อมูลที่แนบ
  2. ส่งบทความและแฟ้มข้อมูลที่แนบ
  3. ส่งแฟ้มข้อมูลไปยังฝ่ายฯ กลุ่มงาน หรือรายบุคคล
  4. ลดการใช้กระดาษ หมึกพิมพ์ของสำนักงาน