รายการ สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่บันทึก ผู้บันทึก
1 ยุทธศาสตร์การบริหารงานแบบมุ่งอนาคตของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏในทศวรรษหน้า   2/03/10 - 15:40  นางพรรณี ศรีกลชาญ
2 การพัฒนาระบบการประเมินคุณภาพการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของสถานศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน   8/02/10 - 14:01  นางพรรณี ศรีกลชาญ
3 การพัฒนารูปแบบการประเมินการผลิตบัณฑิต สาขาครุศาสตร์/ศึกษาศาสตร์ กลุ่มสถาบัน เน้นการผลิตบัณฑิตบัณฑิต และพัฒนาสังคม   8/02/10 - 13:55  นางพรรณี ศรีกลชาญ

รวมทั้งหมด 3 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1