รายการ วิทยานิพนธ์ (ป.เอก)
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่บันทึก ผู้บันทึก
1 การพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนากระบวนการคิดเชิงระบบวิชาคณิตศาสตร์ ระดับช่วงชั้น 4   2/03/10 - 15:49  นางพรรณี ศรีกลชาญ
2 การพัฒนารูปแบบการสอนอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจโดยการใช้ยุทธศาสตร์การเสริมต่อการเรียนรู้ประสบการณ์การอ่านสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ   23/02/10 - 10:18  นางพรรณี ศรีกลชาญ
3 การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนจิตสาธารณะสำหรับนักเรียนประถมศึกษา ตามแนวคิดจิตตปัญญาศึกษา และทฤษฎีการเรียนรู้ปัญญาสังคม   29/01/10 - 14:20  นางพรรณี ศรีกลชาญ

รวมทั้งหมด 3 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1