รายการ วิทยานิพนธ์ (ป.โท)
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่บันทึก ผู้บันทึก
1 การพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ตามแนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ เรื่อง ความน่าจะเป็นสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   10/03/10 - 16:08  นางพรรณี ศรีกลชาญ
2 การศึกษาแนวทางการลดความรุนแรงของนักเรีรยนในสถานศึกษา โดยใช้วิการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านคำแคน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 2   10/03/10 - 12:12  นางพรรณี ศรีกลชาญ
3 การศึกษาแนวทางการลดความรุนแรงของนักเรียนในสถานศึกษา โดยใช้วิการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลง: กรณีศึกษาโรงเรียนเพ็ญพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 1   10/03/10 - 12:09  นางพรรณี ศรีกลชาญ
4 การศึกษาแนวทางการลดความรุนแรงของนักเรียนในสถานศึกษาโดยใช้วิการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4   10/03/10 - 12:06  นางพรรณี ศรีกลชาญ
5 การจัดการความรู้ในโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2: กรณีศึกษา   9/03/10 - 10:50  นางพรรณี ศรีกลชาญ
6 การพัฒนาครูในการทำวิจัยในชั้นเรียนโรงเรียนห้วยเม็กวิทยาคมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากาฬสินธุ์ เขต 2   9/03/10 - 10:34  นางพรรณี ศรีกลชาญ
7 ผลการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เรื่องพันธะเคมี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้วัฎจักรการสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับแผนผังมโนมติ   1/02/10 - 10:04  นางพรรณี ศรีกลชาญ

รวมทั้งหมด 7 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1