รายการ การศึกษาอิสระ (ป.โท)
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่บันทึก ผู้บันทึก
1 การสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง คำสั่ง HTML สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6   23/03/10 - 10:36  นางพรรณี ศรีกลชาญ
2 การสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง หลักพื้นฐานการออกแบบนิเทศศิลป์ สำหรับนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพครู   23/03/10 - 10:33  นางพรรณี ศรีกลชาญ
3 การสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การบวก ลบจำนวนเต็ม สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   23/03/10 - 10:31  นางพรรณี ศรีกลชาญ
4 การสร้างบทเรียนมัลติมีเดีย เรื่อง การเขียนผังงาน สำหรับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง   23/03/10 - 10:29  นางพรรณี ศรีกลชาญ
5 การศึกษาแนวทางการลดความรุนแรงของนักเรียนในสถานศึกษาโดยใช้วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านหนองกุงศรีโพธิ์ศรีสมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2   10/03/10 - 12:15  นางพรรณี ศรีกลชาญ
6 วัฒนธรรมโรงเรียน: กรณีศึกษาโรงเรียนบ้านทุ่ม (ทุ่มประชานุเคราะห์) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1   10/03/10 - 12:00  นางพรรณี ศรีกลชาญ
7 การศึกษาแนวทางการลดความรุนแรงของนักเรียนในสถานศึกษา โดยใช้วิการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง: กรณีศึกษาวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น   9/03/10 - 11:07  นางพรรณี ศรีกลชาญ
8 การศึกษาแนวทางการลดความรุนแรงของนักเรียนในสถานศึกษา โดยใช้วิธีการเจรจาไกล่เกลี่ยคนกลาง: กรณีศึกษาโรงเรียนเนรมิตรศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชัยภูมิ เขต 2   9/03/10 - 11:03  นางพรรณี ศรีกลชาญ
9 การบริหารจัดการหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนต้นแบบการใช้หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551: กรณีศึกษาโรงเรียนชุมแพศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 5   9/03/10 - 10:42  นางพรรณี ศรีกลชาญ
10 การผลิตดีวีดีการสอน เรื่อง ความต่อเนื่องของทิศทางในการถ่ายทำภาพยนตร์สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์ ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น   16/02/10 - 16:43  นางพรรณี ศรีกลชาญ
11 ภาวะผู้นำทางวิชาการที่มีผลต่อประสิทธิผลของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 1   12/02/10 - 10:06  นางพรรณี ศรีกลชาญ
12 การพัฒนาสื่อประสมเชิงโต้ตอบ เรื่อง วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   5/02/10 - 16:24  นางพรรณี ศรีกลชาญ
13 การพัฒนาสื่อประสมเชิงโต้ตอบ เรื่อง "คำที่มักเขียนผิด" สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   5/02/10 - 16:21  นางพรรณี ศรีกลชาญ
14 การผลิตดิจิทัลวิดีโอเพื่อการสอน เรื่อง เครื่องดนตรีไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   29/01/10 - 14:25  นางพรรณี ศรีกลชาญ

รวมทั้งหมด 14 เรคคอร์ด 1 หน้า : 1