Untitled Document

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ผู้ประกาศ
การขอกำหนดตำแหน่งอาจารย์ชำนาญการ
   แบบฟอร์ม
   บันทึกขอรับรองผลงานทางวิชาการ 4/04/19 - 16:28 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
   ฟอร์ม ก.บ.ม.01 18/03/16 - 14:40 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
   แบบประเมินผลการสอน 18/03/16 - 14:43 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
   ฟร์อมบันทึกขอรับประเมินการสอน 7/01/19 - 11:28 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
   แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 4/04/19 - 16:37 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
   ประกาศ ก.บ.ม
   ประกาศ กบม.7/2551 5/11/18 - 10:58 นางสาวแสงทอง ศรีประภา