Untitled Document

ลำดับ รายการ วันที่ลงประกาศ ผู้ประกาศ
การกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
   ขั้นตอน
   เอกสารบรรยายการขอกำหนดตำแหน่งวิชาการ ตามเกณฑ์ใหม่ 6/03/19 - 15:56 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
   ขั้นตอนการขอกำหนดตำแหน่งคณะ 18/03/16 - 14:06 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
   ประกาศ ก.พ.อ
   ประกาศ กำหนดชื่อสาขาวิชา พ.ศ. 2561 2/07/18 - 10:16 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
   ประกาศ กพอ. พ.ศ. 2560 17/11/17 - 09:29 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
   แบบฟอร์ม
   แบบสรุปรายละเอียด 19/01/17 - 17:27 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
   บันทึกขอรับการประเมิน 21/03/16 - 16:23 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
   แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ 21/03/16 - 16:24 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
   แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ผลงาน 22/03/16 - 16:24 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
   บันทึกรับรองผลงานทางวิชาการ 21/03/16 - 16:25 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
   หนังสือแจ้งความประสงค์เรื่องการรับรู้ข้อมูล 21/03/16 - 16:26 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
   ฟอร์ม ก.พ.อ.03 21/03/16 - 14:00 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
   แบบประเมินการสอน 21/03/16 - 16:28 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
   คู่มือประเมินการสอน 21/03/16 - 16:28 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
   แบบตรวจสอบคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ 18/03/16 - 11:10 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
   บันทึกเผยแพร่ตามเกณฑ์ กพอ. 7/01/19 - 11:20 นางสาวแสงทอง ศรีประภา