Untitled Document

แบบฟอร์ม สำหรับ สายสนับสนุน
ลำดับ หัวข้อเรื่อง วันที่ลงประกาศ ผู้ประกาศ
1 ประกาศเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการให้พนักงานมหาวิทยาลัยไปช่วยปฏิบัติงานที่หน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัย 27/04/18 - 15:52 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
2 ข้อบังคับว่าด้วย กองทุนสวัสดิการผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2561 27/04/18 - 15:51 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
3 ข้อบังคับว่าด้วย กองทุนค่าชดเชย พ.ศ. 2561 27/04/18 - 15:50 นางสาวแสงทอง ศรีประภา
4 ประกาศ มข. ฉบับที่ 2033/2560 เรื่อง จำนวนกรอบตำแหน่ง ขรก. และ พนง. ระดับ ชนง ชนง.พิเศษ ชนก. ชนก.พิเศษ และเชี่ยวชาญ ประจำปี งปม.2559-2562 18/12/17 - 14:55 ดรุวรรณ ทอดทอง
5 ประกาศ ก.บ.ม. ฉบับที่ 7/2560 เรื่อง การกำหนดตำแหน่ง ขรก. และ พนง. ระดับชำนาญงาน ชำนาญงานพิเศษ ชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ ปี งปม.2559-2562 18/12/17 - 14:50 ดรุวรรณ ทอดทอง
6 ประกาศ ก.บม.ฉบับที่ 11/2560 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 18/12/17 - 14:47 ดรุวรรณ ทอดทอง
7 ประกาศ ก.บ.ม.ฉบับที่ 10/2560 เรื่อง คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษาให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 18/12/17 - 14:45 ดรุวรรณ ทอดทอง
8 สัญญาจ้างพนักงานราชการ พ.ศ.2559 25/05/17 - 11:22 ดรุวรรณ ทอดทอง
9 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย พนักงานราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น พ.ศ. 2559 25/05/17 - 11:20 ดรุวรรณ ทอดทอง
10 ระเบียบมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย ค่าชดเชย พ.ศ. 2559 25/05/17 - 11:18 ดรุวรรณ ทอดทอง
11 การกำหนดฐานการคำนวณและช่วงเงินเดือนสำหรับการเลื่อนเงินเดือนของพนักงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.11/2559) 25/05/17 - 11:16 ดรุวรรณ ทอดทอง
12 การกำหนดบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูงของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2559 (ก.บ.ม. 10/2559) 25/05/17 - 11:14 ดรุวรรณ ทอดทอง
13 วัน เวลาปฏิบัติงาน กาสรลา และการได้รับเงินเดือนระหว่างลาของพน้กงานมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม. 2/2559) 25/05/17 - 11:13 ดรุวรรณ ทอดทอง
14 แบบฟอร์มใบไม่สแกนเวลามา_กลับ สายสนับสนุน 4/04/16 - 15:17 webmaster
15 แบบฟอร์มใบชี้แจงไม่ลงเวลาสายผู้สอน 4/04/16 - 15:16 webmaster
16 แบบฟอร์มใบลาออก 4/04/16 - 15:16 webmaster
17 แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา 4/04/16 - 15:15 webmaster
18 แบบฟอร์มใบลาไปช่วยเหลือภริยาที่คลอดบุตร 4/04/16 - 15:15 webmaster
19 แบบฟอร์มใบลาอุปสมบท 4/04/16 - 15:14 webmaster
20 แบบฟอร์มใบลาป่วย ลาคลอดบุตร ลากิจส่วนตัว 4/04/16 - 15:14 webmaster
21 แบบฟอร์มใบลาพักผ่อนประจำปี 4/04/16 - 15:09 webmaster
22 ข้อกำหนดการจ้าง ลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน 21/01/16 - 11:16 webmaster
23 สัญญาจ้างลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน 21/01/16 - 11:15 webmaster
24 สัญญาค้ำประกัน ประเภทสนับสนุน 21/01/16 - 11:12 webmaster
25 ข้อกำหนดการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน 21/01/16 - 11:11 webmaster
26 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทสนับสนุน 21/01/16 - 11:08 webmaster
27 หลักเณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนประจำปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทวิชาการ และประเภทสนับสนุน (ก.บ.ม. 8/2558) 19/01/16 - 15:50 ดรุวรรณ ทอดทอง
28 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ก.บ.ม. 7/2558) 19/01/16 - 15:48 ดรุวรรณ ทอดทอง
29 หลักเกณฑ์ วิธีการจ้าง เงื่อนไขการจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างของมหาวิทยาลัย (ประกาศ ก.บ.ม. 5/2558) 19/01/16 - 15:36 ดรุวรรณ ทอดทอง
30 ข้อกำหนดการจ้างลุกจ้างชั่วครว-ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ตามประกาศ ก.บ.ม. 12/2555) 8/10/12 - 10:22 ดรุวรรณ ทอดทอง
31 สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราวโครงการ (ตาม ประกาศ ก.บ.ม. 12/2555) 8/10/12 - 10:21 ดรุวรรณ ทอดทอง
32 สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว (ตามประกาศ ก.บ.ม. 12/2555) 8/10/12 - 10:20 ดรุวรรณ ทอดทอง
33 ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 12/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการจ้างบุคคลเพื่อปฏิบัติงานด้วยงบประมาณเงินรายได้มหาวิทยาลัย 8/10/12 - 10:18 ดรุวรรณ ทอดทอง
34 ข้อกำหนดการจ้าง-ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ(ตามประกาศ 10/2555) 18/09/12 - 13:17 ดรุวรรณ ทอดทอง
35 ข้อกำหนดการจ้าง-ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ(ตามประกาศ 10/2555) 4/09/12 - 15:15 ดรุวรรณ ทอดทอง
36 สัญญาค้ำประกันพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามประกาศ ก.บ.ม. 10/55) 21/08/12 - 09:36 ดรุวรรณ ทอดทอง
37 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย (ตามประกาศ ก.บ.ม. 10/2555) 21/08/12 - 09:34 ดรุวรรณ ทอดทอง
38 ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 10/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ การบรรจุและแต่งตั้ง และการทำสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย 21/08/12 - 09:33 ดรุวรรณ ทอดทอง
39 ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 8/2555) เรื่อง การกำหนดบัญชีเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2555 12/07/12 - 13:28 ดรุวรรณ ทอดทอง
40 ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 7/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกบุคลากร เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหนต่งประเภทผู้บริหาร สังกัด มข. 12/07/12 - 13:27 ดรุวรรณ ทอดทอง
41 ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 6/2555) เรื่อง การลาออกจากราชการของบุคลากร 12/07/12 - 13:25 ดรุวรรณ ทอดทอง
42 ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 5/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนพนักงานมหาวิทยาลัย 12/07/12 - 13:23 ดรุวรรณ ทอดทอง
43 ประกาศ ก.บ.ม.(ฉบับที่ 4/2555) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างชั่วคราว สังกัด มข. 12/07/12 - 13:11 ดรุวรรณ ทอดทอง
44 ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่ 2/2555) เรื่อง การกำหนดกรอบตำแหน่งประเภททั่วไป ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ 13/06/12 - 11:15 ดรุวรรณ ทอดทอง
45 ประกาศ ก.บ.ม. (ฉบับที่6/2554) เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มข. ตำแหน่งประเภททั่วไปฯ ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 13/06/12 - 11:13 ดรุวรรณ ทอดทอง
46 ประกาศ ก.บ.ม. มข. (ฉบับที่ 4/2554) เรื่อง การกำหนดสมรรถนะ ความรู้ความสามารถ และทักษะที่จำเป็นในการปฏิบัติงานสำหรับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมฯ 5/08/11 - 13:46 ดรุวรรณ ทอดทอง
47 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างประจำของส่วนราชการ 10/06/11 - 09:52 ดรุวรรณ ทอดทอง
48 ประกาศ ก.บ.ม. มข. (ฉบับที่ 3/2554) เรื่อง กำหนดจำนวนครั้งการมาทำงานสายเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเ้ดือนของบุคลากร สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/06/11 - 09:50 ดรุวรรณ ทอดทอง
49 ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 2/2554) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/06/11 - 09:44 ดรุวรรณ ทอดทอง
50 แบบรายงานผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัด มข. ตามข้อตกลงการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานและข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมฯ 10/06/11 - 09:35 ดรุวรรณ ทอดทอง
51 ข้อตกลงการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (องค์ประกอบที่ 2) ก.บ.ม. 1/54 10/06/11 - 09:34 ดรุวรรณ ทอดทอง
52 ข้อตกลงและแบบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของงานของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (องค์ประกอบที่ 1) ก.บ.ม. 1/54 10/06/11 - 09:25 ดรุวรรณ ทอดทอง
53 แบบสรุปการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น (ก.บ.ม. 1/54) 10/06/11 - 09:24 ดรุวรรณ ทอดทอง
54 ประกาศ ก.บ.ม. มข.(ฉบับที่ 1/2554) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 10/06/11 - 09:23 ดรุวรรณ ทอดทอง
55 สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว 17/08/10 - 09:08 ดรุวรรณ ทอดทอง
56 ข้อกำหนดการจ้างลูกจ้างชั่วคราว 17/08/10 - 09:08 ดรุวรรณ ทอดทอง
57 ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 1/2553) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 6/08/10 - 17:29 ดรุวรรณ ทอดทอง
58 หลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ก.บ.ม. 1/2553) 6/08/10 - 17:20 ดรุวรรณ ทอดทอง
59 แบบประเมินผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ก.บ.ม. 1/2553) 6/08/10 - 17:04 ดรุวรรณ ทอดทอง
60 แบบรายงานผลการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากร ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ (ก.บ.ม. 1/2553) 6/08/10 - 17:03 ดรุวรรณ ทอดทอง
61 ข้อกำหนดการจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย(สายสนับสนุน) 17/02/09 - 15:10 ดรุวรรณ ทอดทอง
62 สัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย(สนับสนุน) 31/10/08 - 15:45 ดรุวรรณ ทอดทอง
63 ประกาศ ก.บ.ม. มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ฉบับที่ 5 /2551) 31/10/08 - 15:00 ดรุวรรณ ทอดทอง
64 แบบรายงานและการประเมินผลการปฏิบัติงาน (พนักงาน-สายสนับสนุน) 31/10/08 - 14:55 ดรุวรรณ ทอดทอง
65 สัญญาค้ำประกันพนักงาน 31/10/08 - 14:49 ดรุวรรณ ทอดทอง
66 ประกาศ ก.บ.ม. มข.(ฉบับที่ 4/2551) เรื่อง การกำหนดภาระงานขั้นต่ำในการปฏิบัติงานสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 15/09/08 - 01:19 โสภัณ พรมโสดา
67 ระเบียบ-ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 2551 15/09/08 - 00:57 โสภัณ พรมโสดา
68 ประกาศ ก.บ.ม.มข.(ฉบับที่ 8/2551) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 15/09/08 - 00:56 โสภัณ พรมโสดา
69 ประกาศ ก.บ.ม. มข.(ฉบับที่ 7/2551) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการที่ทำหน้าที่สอนและวิจัย ในระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา 15/09/08 - 00:55 โสภัณ พรมโสดา
70 ประกาศ ก.บ.ม. มข.(ฉบับที่ 6/2551) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินพนักงานมหาวิทยาลัย 15/09/08 - 00:54 โสภัณ พรมโสดา
71 ประกาศ ก.บ.ม. มข.(ฉบับที่ 5/2551) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจ้าง การบรรจุและแต่งตั้ง และการทำสัญญาจ้าง พนักงานมหาวิทยาลัย 15/09/08 - 00:51 โสภัณ พรมโสดา
72 ประกาศ ก.บ.ม. มข.(ฉบับที่ 1/2551) เรื่อง บัญชีรายชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการภายนอกหน่วยงานในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 15/09/08 - 00:49 โสภัณ พรมโสดา
73 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่นว่าด้วยพนักงานมหาวิทยาลัย 15/09/08 - 00:48 โสภัณ พรมโสดา
74 ประกาศ ก.บ.ม.มข.(ฉบับที่ 2/2550) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 27/08/08 - 14:10 ดรุวรรณ ทอดทอง
75 ประกาศ ก.บ.ม. มข.(ฉบับที่ 1/2550) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิการกำหนดกรอบตำแหน่งระดับชำนาญการ ระดับเชี่ยวชาญ และระดับเชี่ยวชาญพิเศษ 27/08/08 - 14:09 ดรุวรรณ ทอดทอง
76 ประกาศ ก.บ.ม. มข.(ฉบับที่ 4/2550) เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 27/08/08 - 14:04 ดรุวรรณ ทอดทอง
77 ประกาศ ก.บ.ม.มข.(ฉบับที่ 3/2550) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดกรอบระดับตำแหน่งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่นให้เป็นระดับสูงขึ้น 27/08/08 - 14:02 ดรุวรรณ ทอดทอง