51ปี ศึกษาศาสตร์จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ICER2019 สร้างโมเมนตัมใหม่เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อเด็กยุคใหม่และยุคไทยอนาคต
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ประจำปี 2562 เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา 51ปี คณะศึกษาศาสตร์ “The 12th International Conference on Educational Research (ICER2019) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมฯ และ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ กล่าวรายงาน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2562 ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

ICER2019 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ "Thinking about Education for The Next Generation: New Generation's Pedagogy, Technology, and School Improvement" เป็นเวทีสำหรับนักวิจัย นักวิชาการ ครูอาจารย์ และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาด้านการศึกษา ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมถึงสร้างเครือข่ายความร่วมมือต่างๆ ในการพัฒนาการศึกษาเพื่อพร้อมรับความท้าทายในยุคสมัยที่เทคโนโลยีมีผลต่อการดำรงชีวิตรวมถึงด้านการเรียนการสอนในห้องเรียนในปัจจุบัน

โดยในการประชุมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.กนก วงษ์ตระหง่าน ให้เกียรติบรรยายพิเศษในหัวข้อ "การศึกษาสำหรับโลกอนาคต : คิดใหม่ เรื่องสาระวิชา, วิธีการสอน และเทคโนโลยี"รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษารักษาการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น บรรยายพิเศษในหัวข้อ "KKU Education Transformation for the Next Generation" และ รศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ บรรยายพิเศษในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนด้วยนวัตกรรม KKU Smart Learning" และในการประชุมในครั้งนี้ได้เชิญผู้เชียวชาญด้านการศึกษาจากต่างประเทศร่วมบรรยายพิเศษ Prof. Ju-Ling Shih จาก National Central University, TAIWAN บรรยายในหัวข้อ "STEAMing the ships for the Great Voyage - The innovative design and practice of an interdisciplinary education",  Prof. Morris S. Y. Jong จาก The Chinese University of Hong Kong, HONG KONG บรรยายในหัวข้อ "Leveraging Mobile Technology to Facilitate Outdoor Social Inquiry Learning: The EduVenture Experience" และ Prof. Wong Lung Hsiang จาก National Institute of Education (NIE), Nanyang Technological University of Singapore, SINGAPORE บรรยายในหัวข้อ "Technology-enhanced and Seamless Language Learning Space in the Age of Mobile Connectivity"

    การประชุมวิชาการ ICER 2019 ในครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่าง คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยร่วมกับ Mindanao State University-Iligan Institute of Education ประเทศฟิลิปปินส์, State University of Surabaya ประเทศอินโดนีเซีย, Cental University of Technology, Free State ประเทศแอฟริกาใต้, สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยมหิดล, คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, วิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, และ Electrical Engineering Academic Asscociation (Thailnad)

    ทั้งนี้มีนักวิจัยเข้าร่วมประชุมและนำเสนอผลงานจาก 8 ประเทศ ได้แก่ บังกลาเทศ ไต้หวัน ฮ่องกง สิงค์โปร์ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ จีน และจากสถาบันต่าง ๆ ในประเทศไทยโดยเป็นแบ่งการนำเสนอออกเป็น 2 แบบ ได้แก่ การนำเสนอแบบปากเปล่า (Oral presentation) กว่า 100 ผลงาน และการนำเสนอแบบโปสเตอร์ (Poster presentation) กว่า 40 ผลงาน อีกทั้งยังมีครูอาจารย์และผู้สนใจทางด้านการศึกษาเข้าร่วมรับฟังและร่วมชมการนำเสนออีกมากกว่า 200 คน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 30/09/19 - 11:55  เปิดอ่าน 443 ครั้ง
 
 
 
 
มข.จับมือ จังหวัดขอนแก่น ภาคีสาธารณสุข สร้างหลักสูตร เยาวชน ตัดวงจร พยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี บ้านแฮด บ้านไผ่ ต้นแบบอำเภอนำร่อง
คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์เตรียมนวัตกรรม Virtual Classroom แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนดิจิทัลมุ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนวิถีใหม่
Workshop อบรม การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63