ศึกษาศาสตร์จัดมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562
 

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดมุทิตาจิต ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ โดยได้รับเกียติจากผู้บริหารคณะฯ ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ร่วมถึงผู้บริหารจากคณะฯ และส่วนงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ผู้อาวุโส คณาจารย์ ศิษย์เก่า และนักศึกษา ร่วมในพิธี

 
 

 

โดยในปี 2562 คณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น มีผู้เกษียณอายุราชการ เป็นคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จำนวนทั้งหมด 26 ท่าน

 • รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ

 • รศ.วัชรินทร์ ศรีรักษา

 • ผศ.ดร.เมตตา มาเวียง 

 • ผศ.ประธานพร แจ่มเจริญทรัพย์ 

 • ผศ.ทับทิม สุริยสุภาพงศ์ 

 • ผศ.ประกอบ กระแสโสม 

 • ผศ.พรพิมล ชูสอน

 • ผศ.สมหวัง นิลพันธ์

 • ผศ.สัมฤทธิ์ สุพรรณฝ่าย

 • ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง

 • ผศ.อาภรณ์ คริษฐากุล

 • ผศ.อดุลย์ จันละคร

 • อ.ดร.นฤมล อินทร์ประสิทธิ์

 • อ.รัตนา อัตนวงศ์

 • อ.จุฬาลักษณ์ ปิยะพงศ์ธนโชค

 • อ.สวาทจิต ยอดกลาง

 • อ.นุจรี สุขเกษม 

 • อ.ณรงค์ วรรณจักร์ 

 • อ.วัชราภรณ์ บัวนิล 

 • อ.ดารารัตน์ สุพรรณฝ่าย

 • นางอุไร ราชวิจิตร

 • นายทรงเวทย์ เบ้าชัย

 • น.ส.วารุณี จุฑาจินดาเขต

 • นางไพพิทักษ์ งอยกุดจิก

 • นายสมควร โพธิราชา

 • นางฆรณี ทองบ้านทุ่ม 

กิจกรรมประกอบด้วยการแสดงจากนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น คณาจารย์ และจากชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ จากนั้นเข้าสู่พิธีการเริ่มต้นด้วยการชมวีดีทัศน์ผู้เกษียณ การกล่าวมุทิตาจุิตโดยสโมสรนักศึกษาฯ ผู้แทนจากนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สมาคมศิษย์เก่าคณะศึกษาศาสตร์ โดย นายบุญญฤทธิ์ สมบัติหลาย นายกสมาคมฯ ชมรมผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์  โดย ผศ.พวงทอง อ่อนจำรัส ประธานชมรมฯ และ ผู้แทนจากคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.กาญจนา ดาราศักดิ์ ที่ปรึกษา คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมมอบโล่และของที่ระลึก จากนั้น ตัวแทนผู้เกษียณกล่าวแสดงความรู้สึก โดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ผู้แทนคณาจารย์ผู้เกษียณคณะศึกษาศาสตร์ ผศ.ภัสสรา อินทรกำแหง ผู้แทนคณาจารย์ผู้เกษียณโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยในการนี้ ผู้แทนผู้เกษียณศิษย์เก่าศึกษาศาสตร์ รุ่นที่ 9 ได้มอบทุนการศึกษาให้แก่คณะศึกษาศาสตร์ เพื่อจัดสรรค์ให้นักศึกษา จำนวน 10 ทุม ทุนละ 10,000 บาท ร่วมเป็นเงิน 100,000 บาท และท้ายสุด ผู้แทนบุคลากรสายสนับสนุน น.ส.วารุณี จุฑาจินดาเขต กล่าวแสดงความรู้สึก 

กิจกรรมมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการจัดขึ้นเพื่อเป็นการขอบคุณและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและทุ่มเท เป็นระยะเวลาจวบถึงวัยเกษียณ ซึ่งร่วมสร้างคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ให้มีชื่อเสียง และสร้างประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ ท้ายสุดนี้ชาว คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขออวยพรให้ผู้เกษียณอายุราชการทุกท่าน จงประสบแต่ความสุข มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง  และพบเจอแต่สิ่งที่ดีงานตลอดไป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 16/09/19 - 13:26  เปิดอ่าน 936 ครั้ง
 
 
 
 
มข.จับมือ จังหวัดขอนแก่น ภาคีสาธารณสุข สร้างหลักสูตร เยาวชน ตัดวงจร พยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี บ้านแฮด บ้านไผ่ ต้นแบบอำเภอนำร่อง
คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์เตรียมนวัตกรรม Virtual Classroom แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนดิจิทัลมุ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนวิถีใหม่
Workshop อบรม การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63