คณะศึกษาศาสตร์จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี
 

 

เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถึงคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสครบรอบ 51 ปี คณะศึกษาศาสตร์ ณ บริเวณลานจอดรถด้านทิศเหนือ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล ที่ปรึกษา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยขอนแก่น ผู้บริหารคณะฯ และหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมในพิธี ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยในช่วงเช้าพิธีทำบุญตักบาตร โดยประธานสงฆ์ พระครูปริยัติเจติยานุกูล ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหนองแวง พระอารามหลวง พร้อมด้วยพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 51 รูป จากวัดหนองแวงพระอารามหลวง รับบิณฑบาต จากนั้นในช่วงสาย ผู้บริหารคณะฯ ร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระพุทธโรงจนปัญญา ศาลปู่ขาว ศาลหญ้าแดง และ สักการะศาลเจ้าพ่อมอดินแดง

    คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดตั้งขึ้น  จากการประชุมกรรมการประจำคณะศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 19/2524 มีมติให้ถือว่า วันที่ 13 กันยายนของทุกปี เป็นวันสถาปนาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมอบหมายให้ Dr.Jean Barry เป็นผู้รับผิดชอบการบริหารงาน และ ดร.สายสุรี จุติกุล เป็นคณบดีท่านแรกของ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาการศึกษาในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามนโยบายของรัฐบาล ผลิตครูปริญญาและอนุปริญญาสาขาวิชาต่างๆ ที่จะสอนในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา โดยร่วมมือกับกรมการฝึกหัดครู กระทรวงศึกษาธิการ ในการผลิตครูภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และผลิตโสตทัศนูปกรณ์ ตำรา และเอกสารการศึกษา ที่ส่งเสริมให้การเรียนรู้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น อีกทั้งทดลองและวิจัยวิธีการสอน การจัดการเรียนการสอน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 14/09/19 - 16:37  เปิดอ่าน 324 ครั้ง
 
 
 
 
มข.จับมือ จังหวัดขอนแก่น ภาคีสาธารณสุข สร้างหลักสูตร เยาวชน ตัดวงจร พยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี บ้านแฮด บ้านไผ่ ต้นแบบอำเภอนำร่อง
คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์เตรียมนวัตกรรม Virtual Classroom แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนดิจิทัลมุ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนวิถีใหม่
Workshop อบรม การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63