ศึกษาศาสตร์รับกรอบแนวคิดใหม่พัฒนาคณะและโรงเรียนสาธิตฯ ก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล
 

 

เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์นำโดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมต้อนรับ ศ.ดร.กนก วงศ์ตระหง่าน ให้เกียรติบรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์

 
 

 

โดยหัวข้อการบรรยาย “นวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการพัฒนาสรรถนะและการเรียนรู้ของผู้เรียน” โดยเป็นการให้กรอบแนวคิดใหม่และโจทย์ที่ท้าทายศักยภาพของคณะศึกษาศาสตร์ในการวิจัยและพัฒนาศาสตร์การสอน รวมทั้งการสร้างครูที่มีใจรักการสอนหนังสือ ให้แก่คณาจารย์และผู้บริหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นทุกฝ่ายในการจัดการเรียนการสอนโดยการนำนวัตกรรมมาผนวกให้ผู้เรียนให้เกิดความรู้ ความสามารถ และ ทักษะในด้านต่างๆ และพร้อม พฤติกรรม จริยธรรมที่พึงประสงค์ จากนั้นการบรรยายในหัวข้อ “การพัฒนาสมรรถนะนักเรียนระดับมัธยมศึกษาด้วยการใช้นวัตกรรม KKU Smart Learning” วิทยากรโดย ผศ.ดร.กรวิภา พูลผล หัวหน้าทีม Smart English Learning ผศ.ดร.วีระชัย สาระคร หัวหน้าทีม Smart Mathematics Learning และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ หัวหน้าทีม Smart Science Learning บรรยายเกี่ยวกับการนำนวัตกรรม KKU Smart Learning เข้าสู่ห้องเรียนโดยใช้เทคโนยี เพื่อสร้างบรรยายกาศการเรียนรู้ในห้องเรียนที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมก้าวสู้โลกยุคดิจิทัลและเทคโนโลยี

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 27/08/19 - 20:56  เปิดอ่าน 412 ครั้ง
 
 
 
 
มข.จับมือ จังหวัดขอนแก่น ภาคีสาธารณสุข สร้างหลักสูตร เยาวชน ตัดวงจร พยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี บ้านแฮด บ้านไผ่ ต้นแบบอำเภอนำร่อง
คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์เตรียมนวัตกรรม Virtual Classroom แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนดิจิทัลมุ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนวิถีใหม่
Workshop อบรม การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63