ศึกษาศาสตร์สืบสานเอกลักษณ์ไทยจัดกิจกรรม“วันภาษาไทยแห่งชาติ”
 

 

สาขาวิชาการสอนภาษาไทย คณะศึกษาศาสตร์  จัดกิจกรรม “วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมสายสุรี จุติกุล คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 
 

 

ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการแข่งจันทักษะทางภาษาไทยในระดับชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษา การแสดงละคร “The Destiny of Love : พระสุธน-มโนราห์ 2019”  ซึ่งเป็นนำเอาวรรณดีไทยนำประยุกต์เป็นละครร่วมสมัย และการเสวานา ในหัวข้อ “สืปศิลป์สานภาษา วัฒนาสู่สากล” ผู้ร่วมเสวนา คุณเก่ง ธชย ประทุมวรรณ ศิลปินผู้มีผลงานที่นำเอาวัฒนธรรมไทยเข้าไปอยู่ใน ทั้งบทเพลง หรือการแสดงแบบร่วมสมัย ร่วมให้ข้อคิดต่างๆ ในความเป็นเอกลักษณ์ประจำชาติไทยที่สามารถนำไปประยุกต์รวมกับความเป็นสากล และนิทรรศการแสดงความรู้เกี่ยวกับความเป็นไทยและลานกิจกรรมการเรียน

“วันภาษาไทยแห่งชาติ” ประจำปี 2562 จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “สืปศิลป์สานภาษา วัฒนาสู่สากล” โดยผู้เข้าร่วมเป็นคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดในภาคอีสานตอนบน ร่วมถึงผู้สนใจ ซึ่งการจัดงานครั้งนี้เพื่อเป็นการกระตุ้นและให้ความสำคัญความเป็นเอกลักษณ์ภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย อีกทั้งยังเป็นการปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนและบุคคลทั่วไปได้เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยให้คงอยู่ได้ในโลกยุคสมัยที่เปลี่ยนไป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 26/08/19 - 16:30  เปิดอ่าน 994 ครั้ง
 
 
 
 
มข.จับมือ จังหวัดขอนแก่น ภาคีสาธารณสุข สร้างหลักสูตร เยาวชน ตัดวงจร พยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี บ้านแฮด บ้านไผ่ ต้นแบบอำเภอนำร่อง
คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์เตรียมนวัตกรรม Virtual Classroom แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนดิจิทัลมุ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนวิถีใหม่
Workshop อบรม การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63