ฝ่ายวิจัยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมการวิจัย
 

 

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2562 ฝ่ายวิจัย คณะศึกษาศาสตร์ จัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมการวิจัยโดยในช่วงเช้า ณ ห้อง Room 7 ชั้น 1 อบรม “การจัดเตรียมคำขอและการยื่นขอสิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร” วิทยากรโดย คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยมี รศ.ดร.สิทธิพล อาจอินทร์ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม การอบรมในครั้งนี้เป็นการแนะนำขั้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการร่วมถึงในคำปรึกษาต่างๆ ในการยื่นขอสิทธิบัตรให้แก่คณาจารย์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้ที่สนใจเข้าร่วม

 
 

 

จากนั้นในช่วงบ่าย ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 Workshop “การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนวิจัยและนวัตกรรมในประเด็นสำคัญของประเทศประจำปีงบประมาณ 2563” โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในการเปิดอบรม และ วิทยากรโดย ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสรา้งสรรค์ แนะนำการใช้งานระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) เพื่อขึ้นทะเบียนนักวิจัย ร่วมถึงหลักเกณฑ์และเขียนข้อเสนอโครงการภายใต้กรอบที่กำหนดเพื่อให้ตอบโจทย์ในการขอทุนวิจัยของสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 23/08/19 - 16:40  เปิดอ่าน 80 ครั้ง
 
 
 
 
คณะศึกษาศาสตร์จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี
ศึกษาศาสตร์รับกรอบแนวคิดใหม่พัฒนาคณะและโรงเรียนสาธิตฯ ก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล
ศึกษาศาสตร์สืบสานเอกลักษณ์ไทยจัดกิจกรรม“วันภาษาไทยแห่งชาติ”
ฝ่ายวิจัยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมการวิจัย
ศึกษาศาสตร์ร่วมวางพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ร.4
อาจาริยวันทาบูชาครู ศึกษาศาสตร์จัดไหว้ครูประจำปี 2562