ศึกษาศาสตร์นำ OKRs เข้าใช้งานจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 63
 

 

คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์​ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ 2-4 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรม เพ ลา เพริน จังหวัดบุรีรัมย์

 
 

 

โดยกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ เรื่อง “วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ และการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ” โดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ โดยประกอบด้วย 3 เสาหลัก Acadamy Transformation, Ecology Transformation และ Spiritaul Transformation และบรรยายพิเศษ “การถ่ายทอดและชี้แจ้งการจัดทำแผนสู่ปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563” โดย รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร โดยการใช้เทคโนโลยีสร้างปฏิสัมพันธ์กิจกรรมเชิงรุกจากนั้นเป็นการแบ่งกลุ่มเพื่อเริ่มปรึกษาหารือและจัดทำแผนปฏิบัติการ อีกทั้งยังมีการเปิดคลินิคให้คำปรึกษาในจัดทำแผนปฏิบัติการแก่กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้แก่ ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ทีมผู้บริหารโรงเรียนสาธิต เพื่อให้แผนปฏิบัติการทุกภาคส่วนสอดคล้องกับแนวนโยบายของคณะศึกษาศาสตร์โดยผู้บริหารคณะฯ 

การประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการทบทวนการดำเนินงานของคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมถึงดำเนินการจัดทำแผนงานเชิงยุทธศาสตร์ ให้สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่ปรับเปลี่ยนสู่ยุคดิจิทัล ภายใต้การระบบการบริหารงานยุทธศาสตร์แบบใหม่ Objective & Key Result (OKRs) ร่วมถึงการจัดทำค่านิยมองค์กรให้คณะศึกษาศาสตร์ก้าวสู่ ExPEd 200 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายเป็นหน่วยงานชั้นนำในการผลิตครูมืออาชีพ และสร้างนวัตกรรมการศึกษาด้วยการวิจัย เพื่อขับเคลื่อนสู่สังคมที่มีคุณภาพ

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 9/08/19 - 15:09  เปิดอ่าน 60 ครั้ง
 
 
 
 
อาจารย์ ดร.ธนากร ศรีชาพันธุ์ สร้างชื่อให้คณะศึกษาศาสตร์ อีกครั้ง
51ปี ศึกษาศาสตร์จัดประชุมวิชาการนานาชาติด้านการศึกษา ICER2019 สร้างโมเมนตัมใหม่เพื่อการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาเพื่อเด็กยุคใหม่และยุคไทยอนาคต
ศึกษาศาสตร์จัดมุทิตาจิตผู้เกษียณอายุราชการประจำปี 2562
คณะศึกษาศาสตร์จัดทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 51 ปี
ศึกษาศาสตร์รับกรอบแนวคิดใหม่พัฒนาคณะและโรงเรียนสาธิตฯ ก้าวสู่โลกยุคดิจิทัล
ศึกษาศาสตร์สืบสานเอกลักษณ์ไทยจัดกิจกรรม“วันภาษาไทยแห่งชาติ”