ศึกษาศาสตร์จัดบรรยาย OKRs สร้างความเข้าใจระบบการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย
 

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2562 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดบรรยายพิเศษ “Objective & Key Result (OKRs) : ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดยมี ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวิทยากร และ รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดการบรรยายพิเศษ พร้อมด้วย ผู้บริหารและบุคลากร คณะฯ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าร่วมรับฟัง

 
 

 

โดยคณะศึกษาศาสตร์ได้กำหนดทิศทางการบริหารงานคณะให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดของเทคโนโลยีและการพัฒนานวัตกรรม พร้อมทั้งสอดรับกับยุทธศาสตร์การบริหารงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ที่สูงในการเพิ่มขีดจำกัดความสามารถของคณะฯ ด้วยการนำหลักการและวิธีการขับเคลื่อนองค์กรแบบ OKR : Objective Key Result เป็นเครื่องการบริหารคณะฯ ให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการนี้ การบริหารงานแบบ OKR เป็นเรื่องใหม่สำหรับบุคลากรภายในคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งการบรรยายพิเศษ “Objective & Key Result (OKRs) : ยุทธศาสตร์เพื่อการขับเคลือนมหาวิทยาลัยขอนแก่น” โดย ผศ.นพ.ธรา ธรรมโรจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยขอนแก่น จะทำให้บุคลากรของคณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้รับความรู้ความเข้าใจร่วมกันในมิติของการบริหารงาน OKR และการนำไปปฏิบัติได้จริง รวมถึงเป็นพื้นที่ให้สักถามและตอบข้อสงสัยต่างๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจร่วมกัน

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 26/07/19 - 16:12  เปิดอ่าน 537 ครั้ง
 
 
 
 
มข.จับมือ จังหวัดขอนแก่น ภาคีสาธารณสุข สร้างหลักสูตร เยาวชน ตัดวงจร พยาธิใบไม้ตับมะเร็งท่อน้ำดี บ้านแฮด บ้านไผ่ ต้นแบบอำเภอนำร่อง
คุณจิราภรณ์ เหลืองไพรินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและคณะทำงาน เข้าเยี่ยมชมการสร้างสรรค์นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลิตภัณฑ์ของนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์เตรียมนวัตกรรม Virtual Classroom แพลตฟอร์มสำหรับการเรียนการสอนดิจิทัลมุ่งตอบโจทย์การเรียนการสอนวิถีใหม่
Workshop อบรม การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63