ผู้บริหารศึกษาศาสตร์ประชุมชี้แจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 

 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร จัดประชุมชี้แจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปังบประมาณ 2563 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้เข้าร่วมเป็นหัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ ของคณะศึกษาศาสตร์

 
 

 

โดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ได้บรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารงานซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก Academy transformation, Ecology transformation, and Spiritaul transformation เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย หลักจากนั้น รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธ์ศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้ชี้แจ้งเรื่องการจัดโครงการร่วมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณรู้แบบใหม่ของมหาวิทยาลัยร่วมถึงระบบการกำหนดเป้าหมายใหม่ OKRs (Objective & Key Result) จากนั้น รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ บรรยายเกี่ยวกับเป้าหมายและแนวทาง เสาหลัก Acdemy Transfomation ในการสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ และการพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันยุคดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ บรรยายเกี่ยวกับแนวทางสร้างความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและยกระดับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมถึงนำการนำงานวิจัยออกไปใช้ประโยชน์ในสังคมและเชิงพาณิชย์ ซึ่งหลังจากนี้คณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชานำแนวทางนโยบายที่ได้รับจัดทำรายละเอียดกิจกรรมโครงการต่างๆ และร่วมกันเสนอกิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะฯ ต่อไป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 12/07/19 - 16:50  เปิดอ่าน 406 ครั้ง
 
 
 
 
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอแสดงความยินดีกับ ดร.อัมพร พินะสา โอกาสได้ดำรงตำแหน่ง เลขาธิการ ก.ค.ศ
ร่วมส่งทัพนักกีฬา รร.สาธิต มข. ชิงชัยในกีฬาสาธิตสามัคคี ครั้งที่ 44 “ประสานมิตรเกมส์”
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น เปิดรับสมัครและคัดเลือกนักเรียน ชั้นอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
“จุฬา-มหิดล-มข” ติดอันดับโลกด้านศึกษาศาสตร์