ผู้บริหารศึกษาศาสตร์ประชุมชี้แจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2563
 

 

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร จัดประชุมชี้แจ้งการจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปังบประมาณ 2563 ของคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้เข้าร่วมเป็นหัวหน้าสาขาวิชา ประธานหลักสูตร และคณาจารย์ ของคณะศึกษาศาสตร์

 
 

 

โดย รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ได้บรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารงานซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก Academy transformation, Ecology transformation, and Spiritaul transformation เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย หลักจากนั้น รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร รองคณบดีฝ่ายยุทธ์ศาสตร์และพัฒนาองค์กร ได้ชี้แจ้งเรื่องการจัดโครงการร่วมถึงการเบิกจ่ายงบประมาณรู้แบบใหม่ของมหาวิทยาลัยร่วมถึงระบบการกำหนดเป้าหมายใหม่ OKRs (Objective & Key Result) จากนั้น รศ.ดร.จารุณี ซามาตย์ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาและพัฒนาคุณภาพ บรรยายเกี่ยวกับเป้าหมายและแนวทาง เสาหลัก Acdemy Transfomation ในการสร้างความเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตวิชาชีพทางการศึกษาอย่างมืออาชีพ และการพัฒนาหลักสูตรให้ก้าวทันยุคดิจิทัล รวมถึงการส่งเสริมการพัฒนาคณาจารย์ และ ผศ.ดร.นิวัฒน์ ศรีสวัสดิ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษาสร้างสรรค์ บรรยายเกี่ยวกับแนวทางสร้างความเป็นเลิศด้านงานวิจัยและยกระดับการตีพิมพ์ผลงานวิจัยร่วมถึงนำการนำงานวิจัยออกไปใช้ประโยชน์ในสังคมและเชิงพาณิชย์ ซึ่งหลังจากนี้คณาจารย์ในแต่ละสาขาวิชานำแนวทางนโยบายที่ได้รับจัดทำรายละเอียดกิจกรรมโครงการต่างๆ และร่วมกันเสนอกิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะฯ ต่อไป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 12/07/19 - 16:50  เปิดอ่าน 188 ครั้ง
 
 
 
 
ฝ่ายวิจัยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมการวิจัย
ศึกษาศาสตร์ร่วมวางพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ร.4
อาจาริยวันทาบูชาครู ศึกษาศาสตร์จัดไหว้ครูประจำปี 2562
นศ.ศึกษาศาสตร์ได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการผู้ตัดสินบาสเกตบอลโลก
ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพกรบุคคลจัดอบรมส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์ รร.สาธิตฯ
ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ 2562