คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่ง
 

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 

เนื่องในโอกาส รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ ได้เข้ารับตำหแน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2562 ได้มีผู้แทน คณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่นเข้าร่วมมอบแจกันดอกไม้ ของที่ระลึก เพื่อความแสดงความยินดีกับการเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์

 
 

กองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์
 

  • นายทองสุข ศีรี ผู้อำนวยการกองบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์และบุคลากร

  • ศ.ดร.ละออศรี เสนาะเมือง คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมทีมบริหารและบุคลากร
  • ผศ.ดร.สุรพล เนสุสินธุ์ นายกสภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น พร้อมคณะกรรมสภาฯ และบุคลากร

  • รศ.ดร.รักชนก แสงภักดีจิต คณบดีคณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร

  • ศ.ดร.กุลธิดา ท้วมสุข คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากร

  • อาจารย์กลุ่มภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

  • สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)

  • ตัวแทนนักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาเทคโนโลยีการศึกษา

   

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยขอนแก่น
   

คณะศิลปศาสตร์ วิทยาเขตหนองคาย
   

คณะมนุษยศาสตร์และสัมคมศาสตร์
   

สมาคมศิษย์เก่า โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น (มอดินแดง)
   

อาจารย์กลุ่มภาษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 10/06/19 - 16:21  เปิดอ่าน 273 ครั้ง
 
 
 
 
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63
คณะศึกษาศาสตร์ Kick off กิจกรรม Edu Digital Thinker for Kids
แจ้ง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น