ศึกษาศาสตร์จัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย
 

 

เมื่อวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ นำทีมผู้บริหารชุดใหม่ทั้งในระดับคณะและโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กว่า 40 คน ประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์คณะศึกษาศาสตร์ พ.ศ.2562-2566 ณ วิชชิ่งทรี ขอนแก่น รีสอร์ท จังหวัดขอนแก่น

 
 

 

โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ชาญชัย พานทองวิริยะกุล รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งประกอบด้วย 3 ด้านคือ Peple (P), Ecological (E), and Spiritual (S) บทบาทของคณะศึกษาศาสตร์ เพื่อตอบสนองการปรับเปลี่ยนการศึกษา (Education transformation) เพื่อให้รองรับการพลิกโฉมของเทคโนโลยี (Technology disruption) ในโลกยุคดิจิทัล หลังจากนั้น รศ.ดร.สุมาลี ชัยเจริญ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ ได้บรรยายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การบริหารงานคณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วย 3 เสาหลัก คือ Academy transformation, Ecology transformation, and Spiritaul transformation รวมทั้งนโยบาย EdNext 3 Smart คือ Smart Education, Smart faculty, and Smart school หลังจากเสร็จสิ้นการบรรยายเป็นกิจกรรมวิเคราะห์และทำความเข้าใจยุทธศาสตร์ร่วมกันของคณะผู้บริหารคณะศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เน้นการลงมือปฏิบัติ ผ่านรูปแบบการใช้ Technology-enabled active learning ซึ่งเป็นการสร้างบรรยากาศและวัฒนธรรมการทำงานแบบสมาร์ท และกิจกรรมสุดท้ายเป็นการสร้างกิจกรรมที่ตอบสนองแผนงาน/โครงการ  การนำเสนอแลกเปลี่ยนและสรุปร่วมกัน ก่อนที่ผู้บริหารแต่ละระดับจะนำไปถ่ายทอดให้กับบุคลากรทั่วทั้งส่วนงานได้ร่วมกันเสนอกิจกรรมที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของคณะศึกษาศาสตร์ต่อไป

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
แหล่งที่มาของข่าว :

ภาพ/ข่าว : รศ.ดร.อิศรา ก้านจักร

 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 9/06/19 - 19:41  เปิดอ่าน 584 ครั้ง
 
 
 
 
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63
คณะศึกษาศาสตร์ Kick off กิจกรรม Edu Digital Thinker for Kids
แจ้ง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น