พิธีส่งมอบงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562 - 2566
 

 

ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ จะครบวาระดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ จะเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วาระ 2562 - 2566 ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ทั้งนี้ได้มี “พิธีส่งมอบงาน” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนคณะกรรมประจำคณะศึกษาศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชุดเก่าและชุดใหม่ และหัวหน้างาน บุคลากร เข้าร่วมในพิธี

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 6/06/19 - 15:51  เปิดอ่าน 229 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์โรงเรียสาธิตฯ รับฟังนโยบายการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่ง
ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ศึกษาศาสตร์จัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย
พิธีส่งมอบงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562 - 2566