พิธีส่งมอบงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562 - 2566
 

 

ด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ จะครบวาระดำรงตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์  ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุมาลี ชัยเจริญ จะเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ วาระ 2562 - 2566 ตามมติสภามหาวิทยาลัยขอนแก่นในการประชุมครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2562 ทั้งนี้ได้มี “พิธีส่งมอบงาน” ในวันที่ 6 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม 1507 ชั้น 5 คณะศึกษาศาสตร์ โดยมี ผู้ทรงคุณวุฒิผู้แทนคณะกรรมประจำคณะศึกษาศาสตร์พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ชุดเก่าและชุดใหม่ และหัวหน้างาน บุคลากร เข้าร่วมในพิธี

 
 

 

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 6/06/19 - 15:51  เปิดอ่าน 502 ครั้ง
 
 
 
 
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63
คณะศึกษาศาสตร์ Kick off กิจกรรม Edu Digital Thinker for Kids
แจ้ง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น