ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา
 

 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารยเพรชรัตน์ จงนิมิตรสถาพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและแนะนำคณาจารย์

 
 

 

การปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจ้งระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ ของนักเรียน ร่วมถึงการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเมื่อผู้ปกครองเข้าเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ร่วมถึงการทำงานของครูในโรงเรียน ที่โรงเรียนชี้แจ้ง ผู้ปกครองจะได้แนะนำบุตรหลานให้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ร่วมถึงการร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเพื่อพัฒนาบุตรหลานและนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 29/05/19 - 14:59  เปิดอ่าน 47 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพยากรบุคคล จัดกิจกรรม Kick off โครงการส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์โรงเรียสาธิตฯ รับฟังนโยบายการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ต้อนรับคณะหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยร่วมแสดงความยินดีเข้ารับตำแหน่ง
ร่วมแสดงความยินดีกับคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง
ศึกษาศาสตร์จัดประชุมถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์เพื่อตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัย
พิธีส่งมอบงาน คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วาระ 2562 - 2566