ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา
 

 

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ โรงอาหารโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฝ่ายประถมศึกษา จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศผู้ปกครองนักเรียนยูนิทเอและนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ไมตรี อินทร์ประสิทธิ์ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ เป็นประธานในพิธีเปิด และ รองศาสตราจารยเพรชรัตน์ จงนิมิตรสถาพร รองผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวต้อนรับผู้ปกครองและแนะนำคณาจารย์

 
 

 

การปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียนใหม่ ในครั้งนี้ เพื่อชี้แจ้งระเบียบ แนวทางการปฏิบัติ ของนักเรียน ร่วมถึงการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนของกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเมื่อผู้ปกครองเข้าเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องต่างๆ ร่วมถึงการทำงานของครูในโรงเรียน ที่โรงเรียนชี้แจ้ง ผู้ปกครองจะได้แนะนำบุตรหลานให้ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้อง ร่วมถึงการร่วมมือในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ระหว่างโรงเรียนและผู้ปกครองเพื่อพัฒนาบุตรหลานและนักเรียนได้อย่างเต็มศักยภาพต่อไป

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 29/05/19 - 14:59  เปิดอ่าน 229 ครั้ง
 
 
 
 
ประกาศ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เรื่อง งดการจัดการเรียนการสอนและการสอบ ประจำภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
ประกาศเปลี่ยนแปลงกระบวนการ TCAS 63
คณะศึกษาศาสตร์ Kick off กิจกรรม Edu Digital Thinker for Kids
แจ้ง กำหนดการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ระดับปริญญาโท-เอก ภาคต้น ปีการศึกษา 2563 (รอบที่ 1)
ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตฯร่วมกิจกรรม วันครู ประจำปี 2563
วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น