ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
 

 

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวางแผนจัดอบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

 
 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการจัดทำรายงานฯ และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ จากกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 14/05/19 - 11:30  เปิดอ่าน 37 ครั้ง
 
 
 
 
ศึกษาศาสตร์ร่วมกิจกรรม โครงการปลูกป่า “คน มข. หัวใจไร้คาร์บอน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนาสำนักหอสมุดครบ 40 ปี
ศึกษาศาสตร์ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาส ครบรอบ 30ปี กองป้องกันและรักษาความปลอดภัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมต้อนรับ Prof.Tad Watanabe จาก Kennesaw State University ประเทศสหรัฐอเมริกา
คณะศึกษาศาสตร์ร่วมวันสถาปนา 33ปี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
ศึกษาศาสตร์ร่วมพิธีเปิด TONETHO EXIBITION OPEN HOUSE และแสดงผลงานวิทยานิพนธ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์