ศึกษาศาสตร์จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561
 

 

ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยฝ่ายวางแผนจัดอบรมให้ความรู้ในการเตรียมความพร้อมให้แก่คณาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในการอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ปิยะศักดิ์ ปักโคทานัง รองคณบดีฝ่ายวางแผน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม

 
 

 

การอบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ระดับหลักสูตร มีวัตถุประสงค์เพื่อแนะแนวทางการจัดทำรายงานฯ และวิเคราะห์ปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในปีที่ผ่านมา พร้อมทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมในการรับการตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิงหาคม 2562 โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ดรุณี โชติษฐยางกูร ผู้ตรวจประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร และ ดร.ภาวนา กิตติวิมลชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการพิเศษ จากกองพัฒนาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยขอนแก่น มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 
        
 
ชื่อผู้ลงประกาศ : นายวทัญญู เชื่อมไธสง
วันที่ : 14/05/19 - 11:30  เปิดอ่าน 129 ครั้ง
 
 
 
 
ฝ่ายวิจัยศึกษาศาสตร์จัดกิจกรรมขับเคลื่อนส่งเสริมการวิจัย
ศึกษาศาสตร์ร่วมวางพิธีถวายพานพุ่มราชสักการะ ร.4
อาจาริยวันทาบูชาครู ศึกษาศาสตร์จัดไหว้ครูประจำปี 2562
นศ.ศึกษาศาสตร์ได้รับการเสนอชื่อคัดเลือกเข้าเป็นกรรมการผู้ตัดสินบาสเกตบอลโลก
ศึกษาศาสตร์ร่วมกับกองทรัพกรบุคคลจัดอบรมส่งเสริมความก้าวหน้าคณาจารย์ รร.สาธิตฯ
ศิลปะสำหรับเด็กพิเศษ 2562